Νόμος 4837/2021 με διατάξεις για ανηλίκους, παιδικούς σταθμούς, υιοθεσία, ΑμεΑ

Νόμος 4837/2021 με διατάξεις για ανηλίκους, παιδικούς σταθμούς, υιοθεσία, ΑμεΑ

 

Νόμος 4837/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 178/01.10.2021
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων
Άρθρο 5 Ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων
Άρθρο 6 Έννομη προστασία Υπευθύνου Προστασίας Ανηλίκων
Άρθρο 7 Κώλυμα απασχόλησης προσωπικού σε Φορείς Παιδικής Προστασίας
Άρθρο 8 Κώλυμα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φορέων Παιδικής Προστασίας
Άρθρο 9 Εθνικό Σύστημα Καταγραφής και Παρακολούθησης Αναφορών περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων
Άρθρο 10 Ενίσχυση δεξιοτήτων προσωπικού
Άρθρο 11 Κυρώσεις
Άρθρο 12 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΨΕΛΗ» – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟΥΣ, ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ
Άρθρο 13 Σκοπός
Άρθρο 14 Αντικείμενο
Άρθρο 15 Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Άρθρο 16 Σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Άρθρο 18 Λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης
Άρθρο 19 Υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Κυψέλη»
Άρθρο 20 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 21 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 22 Σκοπός
Άρθρο 23 Αντικείμενο
Άρθρο 24 Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4538/2018
Άρθρο 25 Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων και Ειδικά Μητρώα Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4538/2018
Άρθρο 26 Ηλικιακά όρια αναδοχής – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4538/2018
Άρθρο 27 Ανήλικοι δυνάμενοι να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με σύμβαση – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4538/2018
Άρθρο 28 Εποπτεία της αναδοχής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4538/2018
Άρθρο 29 Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων αναδόχων γονέων – Τροποποίηση του τίτλου και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4538/2018
Άρθρο 30 Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4538/2018
Άρθρο 31 Εποπτεία των φορέων κοινωνικής πρόνοιας – Ενίσχυση του ρόλου Κοινωνικού Συμβούλου – Αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 32 Σκοπός
Άρθρο 33 Αντικείμενο
Άρθρο 34 Χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας
Άρθρο 35 Αρμοδιότητα Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 και του 23 του ν. 4520/2018
Άρθρο 36 Πιλοτική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»
Άρθρο 37 Υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»
Άρθρο 38 Καθολική εφαρμογή της υπηρεσίας «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΔΡΑΣΗ «ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ» – ΣΗΜΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
Άρθρο 40 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας βρεφών και νηπίων από Επιμελητή/Επιμελήτρια
Άρθρο 41 Περιεχόμενο παροχής υπηρεσιών από Επιμελητή/ Επιμελήτρια
Άρθρο 42 Μητρώο Επιμελητών
Άρθρο 43 Πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή και διαχείριση αιτημάτων γονέων και υποψήφιων Επιμελητών/τριών
Άρθρο 44 Πιλοτική εφαρμογή της συγχρηματοδοτούμενης Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς» – Κατηγορίες ωφελούμενων προσώπων
Άρθρο 45 Καθολική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς»
Άρθρο 46 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 47 Σήμα Διαφορετικότητας – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 17 του ν. 4443/2016
Άρθρο 48 Ίδρυση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από Ν.Π.Δ.Δ. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2072/1992
Άρθρο 49 Επιχορήγηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2646/1998
Άρθρο 50 Μετονομασία Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
Άρθρο 51 Υιοθεσία ενηλίκου – Τροποποίηση του άρθρου 1579 ΑΚ
Άρθρο 52 Ημιαυτόνομη διαβίωση σε διαμερίσματα των ατόμων δεκαπέντε ετών και άνω που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας
Άρθρο 53 Ευρωπαϊκή Εγγύηση για τα Παιδιά
Άρθρο 54 Υποχρεώσεις φορέων κοινωνικής πρόνοιας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και χρονίως πάσχοντες
Άρθρο 55 Δυνατότητα οργάνωσης εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) με αμιγώς ηλεκτρονικά μέσα – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 102 του ν. 4488/2017
Άρθρο 56 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
Άρθρο 57 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και λοιπών προνοιακών φορέων – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4659/2020
Άρθρο 58 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας
Άρθρο 59 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

 
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 60 Εργασιακοί σύμβουλοι στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης
Άρθρο 61 Προσλήψεις Εργασιακών Συμβούλων
Άρθρο 62 Επικεφαλής Μέσου Διοικητικού Επιπέδου στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης
Άρθρο 63 Εξατομικευμένη προσέγγιση
Άρθρο 64 Ομαδικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Άρθρο 65 Διευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Άρθρο 66 Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεγάλων και Μεσαίων Επιχειρήσεων
Άρθρο 67 Μετακινήσεις του Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο 68 Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 – Χρόνος έκδοσης του Κανονισμού Ταμειακής και Λογιστικής Διαχείρισης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4756/2020
Άρθρο 69 Δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων διατάκτη του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Άρθρο 70 Άρση κωλύματος ένταξης στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για μέλη δασικών συνεταιρισμών – Επιδότηση ανεργίας για τους δικαιούχους του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – Τροποποίηση του άρθρου δέκατου όγδοου της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 71 Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα για το έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985
Άρθρο 72 Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019
Άρθρο 73 Ρύθμιση οφειλών προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 50 του ν. 4779/2021
Άρθρο 74 Καθορισμός ποσού για τη χρηματοδότηση της δαπάνης από την εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 120 του ν. 4611/2019
Άρθρο 75 Κίνητρο για υπαλλήλους e-Ε.Φ.Κ.Α. στον τομέα της εξυπηρέτησης πολιτών – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 76 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές της 30ής Οκτωβρίου 2020 και της 3ης Μαρτίου 2021 – Προσθήκη παρ. 7Γ και 7Δ στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 77 Παράταση εφαρμογής του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback) φαρμακευτικής δαπάνης και δαπάνης υπηρεσιών υγείας – Μείωση του clawback και εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018
Άρθρο 78 Παράταση της προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ευρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το βασιλικό διάταγμα της 29.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 79 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4837/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 178/01.10.2021
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις.