Νόμος 4839/2021 με διατάξεις για την πανδημία και την οικονομία

Νόμος 4839/2021 με διατάξεις για την πανδημία και την οικονομία

 

Νόμος 4839/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/02.10.2021
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26.7.2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 3.6.2019 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ VI ΤΗΣ ΑΠΟ 6.9.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
Άρθρο πρώτο
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο δεύτερο Παράταση συμβάσεων προσωπικού ΙΔΟΧ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Δ.Υ.)
Άρθρο τρίτο Παράταση ισχύος ρυθμίσεων του Ε.Ο.Δ.Υ. για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τέταρτο Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης
Άρθρο πέμπτο Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Ε.Ο.Δ.Υ. για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο έκτο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο έβδομο Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο όγδοο Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΛΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο ένατο Όροι χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο δέκατο Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ΄ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο ενδέκατο Διαδικασία χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο δωδέκατο Διαδικασία αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο δέκατο τρίτο Κατ΄ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχή ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ιατρών της Π.Φ.Υ. προς ασθενείς με
κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο δέκατο τέταρτο Συμβάσεις και μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών
Άρθρο δέκατο πέμπτο Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο έκτο Μετακίνηση ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο δέκατο έβδομο Εισαγωγή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο δέκατο όγδοο Μετατροπή χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο δέκατο ένατο Διάθεση χώρων και προσωπικού για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό Επίταξη ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και αποζημίωση της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο εικοστό πρώτο Χρήση πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών
Άρθρο εικοστό δεύτερο Χρήση αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο εικοστό τρίτο Σύναψη δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό τέταρτο Διάθεση ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο εικοστό πέμπτο Διαδικασία αποδοχής δωρεών
Άρθρο εικοστό έκτο Διενέργεια ελέγχων φορείας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο εικοστό έβδομο Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Άρθρο εικοστό όγδοο Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο εικοστό ένατο Χορήγηση προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 6 του άρθρου 248 του ν. 4782/2021
Άρθρο τριακοστό Χορήγηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 από άλλες διοικητικές δομές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης-Τροποποίηση των παρ. 3 και 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο τριακοστό πρώτο Εμβολιασμός ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από φορείς της κοινωνίας των πολιτών
Άρθρο τριακοστό δεύτερο Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμών κατά του COVID-19
Άρθρο τριακοστό τρίτο Παράταση Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄-ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο τριακοστό τέταρτο Συμβάσεις καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων-Τροποποίηση του άρθρου ενενηκοστού
τρίτου του ν. 4812/2021
Άρθρο τριακοστό πέμπτο Ρύθμιση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας», λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο τριακοστό έκτο Παράταση ισχύος ρύθμισης των προϋποθέσεων διάθεσης προϊόντων δειγματισμού
Άρθρο τριακοστό έβδομο Ανανέωση μηνιαίων και επαναλαμβανόμενων γνωματεύσεων χρονίως πασχόντων – Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4764/2020
Άρθρο τριακοστό όγδοο Δυνατότητα κατ΄ οίκον εμβολιασμού των δικαιούχων πολιτών – Παράταση ισχύος της παρ. 2 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020
Άρθρο τριακοστό ένατο Δυνατότητα διενέργειας εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τον Ε.Ο.Δ.Υ.- Παράταση ισχύος του άρθρου 58 του ν. 4764/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε μονάδες κοινωνικής πρόνοιας – Τροποποίηση του άρθρου 206 του ν. 4820/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό πρώτο Διενέργεια δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό δεύτερο Επιπλέον σημεία διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα – Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό τρίτο Πρώιμη πρόσβαση («παρηγορητική χρήση») σε μονοκλωνικά αντισώματα ή λοιπά φάρμακα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού
COVID-19
Άρθρο τεσσαρακοστό τέταρτο Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό πέμπτο Δωρεές Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού – Παράταση ισχύος της παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020
Άρθρο τεσσαρακοστό έκτο Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και στην ΙΦΕΤ Α.Ε.-Παράταση ισχύος του άρθρου τεσσαρακοστού πέμπτου του ν. 4771/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό έβδομο Πρόσληψη επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού – Παράταση ισχύος του άρθρου 9 του ν. 4790/2021
Άρθρο τεσσαρακοστό όγδοο Μετακινήσεις εκτός έδρας του προσωπικού του ΕΚΑΒ-Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
Άρθρο τεσσαρακοστό ένατο Συμβάσεις επικουρικού προσωπικού
Άρθρο πεντηκοστό Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας και αποζημίωση της εικοσιτετράωρης εφημεριακής απασχόλησης – Τροποποίηση του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
Άρθρο πεντηκοστό πρώτο Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών ειδικότητας αναισθησιολογίας
Άρθρο πεντηκοστό δεύτερο Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας-Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4807/2021
Άρθρο πεντηκοστό τρίτο Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων

  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο πεντηκοστό τέταρτο Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2021-Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013
Άρθρο πεντηκοστό πέμπτο Υπερμειωμένος και μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020
Άρθρο πεντηκοστό έκτο Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων, χρηματικών ποσών – Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 2961/2001
Άρθρο πεντηκοστό έβδομο Μείωση του συντελεστή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου- Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 1676/1986
Άρθρο πεντηκοστό όγδοο Παράταση αναστολής επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4728/2020
Άρθρο πεντηκοστό ένατο Μείωση των συντελεστών του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και κατάργηση των τελών αυτών για τους νέους μέχρι 29 ετών – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2579/1998
Άρθρο εξηκοστό Συμπλήρωση του προσδιορισμού κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως  2030-Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Άρθρο εξηκοστό πρώτο Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» Χορήγηση επιδότησης λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε καταναλωτές

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 27ης.9.2021 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Άρθρο εξηκοστό δεύτερο Επέκταση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κρατική αρωγή
Άρθρο εξηκοστό τρίτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο εξηκοστό τέταρτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής
Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Εφάπαξ έκτακτη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών
Άρθρο εξηκοστό έκτο Συμψηφισμός και επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα
Άρθρο εξηκοστό έβδομο Αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων προς τους πληγέντες
Άρθρο εξηκοστό όγδοο Παραχώρηση φερτών υλικών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο εξηκοστό ένατο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4839/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/02.10.2021
Κύρωση της από 26.7.2021 τροποποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19