Νόμος 4843/2021. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Νόμος 4843/2021. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

και ανταγωνισμός στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

Νόμος 4843/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 193/20.10.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2018/1999/ ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2019/826/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ 4ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ VIII ΚΑΙ IX ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Άρθρο 3 Σκοπός και αντικείμενο – Αντικατάσταση του άρθρου 2 του ν. 4342/2015 (άρθρο 1 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 4 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4342/2015 (άρθρο 2 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 5 Στόχος ενεργειακής απόδοσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4342/2015 (άρθρο 3 και παρ. 1 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 6 Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (άρθρο 5 και παρ. 5 του άρθρου 20 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 7 Ενεργειακή απόδοση και αγορές από δημόσιους φορείς – Αντικατάσταση του άρθρου 8 του ν. 4342/2015 (άρθρο 6 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 8 Υποχρέωση εξοικονόμησης ενέργειας, καθεστώτα επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης και εναλλακτικά μέτρα πολιτικής – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4342/2015 (άρθρα 7, 7α και 7β της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 9 Ενεργειακοί έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4342/2015 (άρθρο 8 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 10 Μέτρηση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας – Αντικατάσταση του άρθρου 11 του ν. 4342/2015 (άρθρα 9, 9α, 9β και 9γ της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 11 Πληροφορίες τιμολόγησης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν στη μέτρηση και την τιμολόγηση για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4342/2015 (άρθρα 10 και 11 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 12 Πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης και κόστος πρόσβασης στα στοιχεία για τη θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό οικιακής χρήσης – Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4342/2015 (άρθρα 10α και 11α της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 13 Ενημέρωση των καταναλωτών και πρόγραμμα ενθάρρυνσης – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 4342/2015 (άρθρο 12 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 14 Κυρώσεις – Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4342/2015 (άρθρο 13 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ
Άρθρο 15 Προώθηση της απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη -Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4342/2015 (άρθρο 14 και παρ. 6 του άρθρου 24 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 16 Μετατροπή, μεταφορά και διανομή ενέργειας – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4342/2015 (άρθρο 15 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Άρθρο 17 Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4342/2015 (άρθρο 16 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 18 Πληροφόρηση για την ενεργειακή απόδοση Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4342/2015 (άρθρο 17 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 19 Τροποποίηση ενεργειακών υπηρεσιών – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4342/2015 (άρθρο 18 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
Άρθρο 20 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4342/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΈΝΔΕΙΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Άρθρο 21 Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Ένδειας – Αντικατάσταση του άρθρου 25 του ν. 4342/2015
Άρθρο 22 Τεχνικός κανονισμός κατανομής δαπανών θέρμανσης – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 1512/1985

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ν. 4342/2015
Άρθρο 23 Ενεργειακό περιεχόμενο των επιλεγμένων καυσίμων για τελική χρήση -Αντικατάσταση του Παραρτήματος IV του ν. 4342/2015
Άρθρο 24 Κοινές μέθοδοι και αρχές για τον υπολογισμό των επιπτώσεων των καθεστώτων επιβολής της υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή άλλων μέτρων πολιτικής – Αντικατάσταση του Παραρτήματος V του ν. 4342/2015
Άρθρο 25 Αντικατάσταση του τίτλου του Παραρτήματος VII του ν. 4342/2015
Άρθρο 26 Ελάχιστες απαιτήσεις για την πληροφόρηση τιμολόγησης και κατανάλωσης για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό οικιακής χρήσης – Προσθήκη Παραρτήματος VIIα στον ν. 4342/2015
Άρθρο 27 Δυναμικό απόδοσης στη θέρμανση και την ψύξη – Αντικατάσταση του Παραρτήματος VIII του ν. 4342/2015
Άρθρο 28 Αρμοδιότητες διαχειριστών συστήματος μεταφοράς και διαχειριστών δικτύων διανομής – Τροποποίηση του Παραρτήματος ΧΙ του ν. 4342/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 31 Ρυθμίσεις για προγράμματα χρηματοδοτικών κινήτρων ενεργειακής απόδοσης και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Προσθήκη παρ. 4α, 4β και 7 στο άρθρο 10 του ν. 4122/2013
Άρθρο 32 Διάρκεια και προϋποθέσεις ισχύος ΠΕΑ – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4122/2013
Άρθρο 33 Υποχρέωση ελέγχου ΠΕΑ – Προσθήκη παρ. 2α στο άρθρο 18 του ν. 4122/2013
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
Άρθρο 35 Αύξηση της επιτρεπόμενης ισχύος εντός ΖΟΕ για μονάδες βιοαερίου από 500KW σε 3MW – Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4496/2017
Άρθρο 36 Διανομή μερισμάτων Ε.Κοιν. – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4513/2018
Άρθρο 37 Καθορισμός προϋποθέσεων λύσης και εταιρικού μετασχηματισμού Ε.Κοιν. – Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 4513/2018
Άρθρο 38 Αδειοδότηση έργων Α.Π.Ε. από Ε.Κοιν. – Αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018
Άρθρο 39 Αύξηση ορίου ισχύος σταθμών εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από Ε.Κοιν. – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018
Άρθρο 40 Μεταβίβαση σταθμών Ε.Κοιν. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4513/2018
Άρθρο 41 Ρύθμιση θεμάτων έργων ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί σε ανταγωνιστική διαδικασία – Συναλλαγές με βάση τους Κανονισμούς για τις νέες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας – Προσθήκη νέων παρ. 5 ,6 και 7 στο άρθρο 12Α του ν. 4414/2016
Άρθρο 42 Καθορισμός πλαισίου στήριξης υβριδικών σταθμών σε Μ.Δ.Ν. – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4414/2016
Άρθρο 43 Απαλοιφή άρνησης πρόσβασης στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ως προϋπόθεση άδειας κυριότητας και διαχείρισης απευθείας γραμμής – Τροποποίηση του άρθρου 136 του ν. 4001/2011

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟ 1ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. C(2008)824 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/AT.38.700
Άρθρο 44 Ορισμοί
Άρθρο 45 Σύναψη Ελληνικών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης
Άρθρο 46 Προσδιορισμός της πωλούμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας και καταμερισμός σε προϊόντα
Άρθρο 47 Εντολοδόχος παρακολούθησης
Άρθρο 48 Άρση διαρθρωτικού μέτρου αποεπένδυσης
Άρθρο 49 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ
Άρθρο 50 Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4014/2011
Άρθρο 51 Αρμοδιότητες των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Τροποποίηση του άρθρου 9 του ν. 2947/2001
Άρθρο 52 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 53 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ζ΄
ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4819/2021
Άρθρο 54 Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αυτοελέγχους των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4819/2021
Άρθρο 55 Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των μονάδων που επεξεργάζονται απόβλητα – Tροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 52 του ν. 4819/2021
Άρθρο 56 Αποσαφήνιση δυνατότητας χρηματοδότησης εταιρειών παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 95 του ν. 4819/2021
Άρθρο 57 Διευκρινίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης – Tροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 101 του ν. 4819/2021
Άρθρο 58 Καταργούμενες διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Η΄
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 59 Ενεργειακός συμψηφισμός – Τροποποίηση της περ. 12 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006
Άρθρο 60 Διεύρυνση αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε./ Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Προσθήκη παρ. 16Α στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016
Άρθρο 61 Δυνατότητα μεταβίβασης εξαιρούμενων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006
Άρθρο 62 Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες – Αντικατάσταση της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006
Άρθρο 63 Δίκτυα Μέσης Τάσης για τη σύνδεση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε Υποσταθμούς Μέσης προς Υψηλής Τάσης
Άρθρο 64 Ρύθμιση για σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που υπέβαλαν ή υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση στην εταιρεία Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ή στην εταιρεία Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης
Άρθρο 65 Αναπροσαρμογή περιθωρίου ισχύος σε κορεσμένα δίκτυα και θέσπιση προθεσμίας υλοποίησης έργων – Τροποποίηση της περ. γ΄ της παρ. 1, της περ. α΄ και της περ. γ΄ της παρ. 2, της περ. β΄ της παρ. 3 και προσθήκη περ. ε΄ στην παρ. 3 του άρθρου 132 του ν. 4819/2021
Άρθρο 66 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Ενσωμάτωση του άρθρου 4 της Οδηγίας 2018/2001/ΕΕ – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
Άρθρο 67 Αποσαφήνιση τιμών αποζημίωσης φωτοβολταϊκών σταθμών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά – Τροποποίηση του άρθρου 99 του ν. 4821/2021
Άρθρο 68 Τιμολόγηση συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης – Προσθήκη άρθρου 5β στον ν. 4414/2016
Άρθρο 69 Μεταβατική διάταξη τιμολόγησης αρνητικής διαφορικής προσαύξησης συμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

ΜΕΡΟΣ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 70 Παράταση προθεσμίας για δασικούς χάρτες
Άρθρο 71 Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 54 του ν. 4409/2016
Άρθρο 72 Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
Άρθρο 73 Αναστολή αδειοδότησης αιολικών σταθμών σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας – Ανάκληση υφιστάμενων Αδειών Παραγωγής ή Βεβαιώσεων Παραγωγού ή Βεβαιώσεων Ειδικών Έργων του ν. 4685/2020
Άρθρο 74 Διαδικασία ανάθεσης ειδικών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών ορεινών υδρονομικών έργων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 του ν. 998/1979
Άρθρο 75 Εξορθολογισμός διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις – Τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4014/2011
Άρθρο 76 Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017
Άρθρο 77 Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα έτη 2021 έως 2030 – Τροποποίηση υποπερ. (α) της περ. Α.2.1 της παρ. Α.2. του άρθρου 25 του ν. 3468/2006
Άρθρο 78 Ασφάλιση Εργατών Σμύριδας
Άρθρο 79 Χρήσεις του Σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

ΜΕΡΟΣ Ι΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 80 Κάλυψη δαπανών παροχής τεχνικής και εφοδιαστικής υποστήριξης, συντήρησης, εκπαίδευσης χειριστών και τεχνικών και προμήθειας ανταλλακτικών των εναερίων μέσων της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέσω του διεθνούς οργανισμού «ΝΑΤΟ Support & Procurement Organization» (NSPO) και της υπηρεσίας αυτού «ΝΑΤΟ Support & Procurement Agency» (NSPA)
Άρθρο 81 Οργανική σύνθεση πλοίων του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953
Άρθρο 82 Παροχή ευεργετήματος μη καταχώρισης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς
Άρθρο 83 Παροχή ενίσχυσης από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρεία «ENERGEAN OIL & GAS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» – Τροποποίηση του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ άρθρου 40 του ν. 4801/2021
Άρθρο 84 Διασφάλιση της ταμειακής ρευστότητας των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην έναρξη κάθε οικονομικού έτους
Άρθρο 85 Καθορισμός δόσεων για την τμηματική καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας από το Υπουργείο Υγείας
Άρθρο 86 Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 87 Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Άρθρο 88 Δωρεές και χορηγίες της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» – Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 34 του ν. 4647/2019
Άρθρο 89 Δωρεές υπηρεσιών και δημιουργικού υλικού για την προώθηση και προβολή του ελληνικού τουρισμού

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 90 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4843/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 193/20.10.2021
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.