Νόμος 4850/2021 Οδηγώντας με ασφάλεια. Διατάξεις για τις άδειες οδήγησης

Νόμος 4850/2021 Οδηγώντας με ασφάλεια. Διατάξεις για τις άδειες οδήγησης

Εκπαίδευση και εξέταση οδηγών και οδήγηση ατόμων με αναπηρία

 

Νόμος 4850/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 208/05.11.2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ορισμοί

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
Άρθρο 4 Γενικές ρυθμίσεις εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών
Άρθρο 5 Ειδική θεωρητική εκπαίδευση
Άρθρο 6 Θεωρητική εξέταση
Άρθρο 7 Επιτηρητές θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 8 Διαδικασία θεωρητικής εξέτασης
Άρθρο 9 Δειγματοληπτικός έλεγχος ταυτοπροσωπίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 10 Θεωρητική εξέταση ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και όσων δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Άρθρο 11 Θεωρητική εξέταση κωφών και βαρήκοων υποψήφιων οδηγών και οδηγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
Άρθρο 12 Πρακτική εκπαίδευση
Άρθρο 13 Πρακτική δοκιμασία
Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών
Άρθρο 15 Οπτικοακουστική καταγραφή πρακτικής δοκιμασίας
Άρθρο 16 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών Οδήγησης «Τέθριππον»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και Οδηγών
Άρθρο 18 Υποχρεώσεις των Εξεταστών
Άρθρο 19 Μητρώο Εποπτών
Άρθρο 20 Επιτροπές Εποπτείας και Ενστάσεων
Άρθρο 21 Αποζημίωση Εξεταστών, Εποπτών και μελών Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Άρθρο 22 Κριτήρια και αποτελέσματα αξιολόγησης Εξεταστών
Άρθρο 23 Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 24 Κέντρα αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 25 Άδειες οδήγησης – Κυρώσεις – Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών – Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 2696/1999
Άρθρο 26 Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας – Τροποποίηση του άρθρου 52 του ν. 4155/2013
Άρθρο 27 Άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών
Άρθρο 28 Έκδοση Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 29 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Άρθρο 33 Στοιχεία κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 34 Χορήγηση στοιχείων κυκλοφορίας σε όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 35 Τεχνικός έλεγχος
Άρθρο 36 Τέλη κυκλοφορίας οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 37 Όροι κυκλοφορίας οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος
Άρθρο 38 Κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 40 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 41 Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών και λεωφορείων – Αίτηση συνταξιοδότησης ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 42 Ρυθμίσεις θεμάτων Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. – Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 2963/2001
Άρθρο 43 Ορισμός οργάνων εξέτασης καταγγελιών για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 181/2011, 1371/2007 και 2006/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών και την προστασία των καταναλωτών – Αντικατάσταση των παρ. 4 και 6 του άρθρου 26 του ν. 4313/2014
Άρθρο 44 Θέση σε κυκλοφορία μεταχειρισμένων Ε.Δ.Χ. οχημάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Άρθρο 45 Απώλεια και αμετάκλητη ανάκληση ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 46 Καταβλητέο τίμημα εξαγοράς ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 47 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης προς παραχώρηση ιδανικού μεριδίου – Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν.δ. 1061/1971
Άρθρο 48 Θέματα Πειθαρχικών Συμβουλίων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα – Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4070/2012
Άρθρο 49 Θέματα χορήγησης ή ανανέωσης ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου – Τροποποίηση του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
Άρθρο 50 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. τουριστικών αυτοκινήτων – Τροποποίηση της παρ. 1 της υπ’ αρ. 34942/2982/ 1989 (Β’ 694) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΘΕΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 51 Άρση παρακράτησης κυριότητας για οχήματα ιδιωτικής χρήσης σε περίπτωση οριστικής διαγραφής – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 50 του ν. 4784/2021
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για τα οχήματα του Αγίου Όρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Κ.Τ.Ε.Ο.
Άρθρο 53 Χώροι στάθμευσης υφιστάμενου κτιρίου ως στεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων
Άρθρο 54 Κατάρτιση ελεγκτικού προσωπικού Κ.Τ.Ε.Ο. – Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 2963/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 55 Τιμολογιακή πολιτική Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων που εκτελούν σύμβαση παροχής Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3891/2010
Άρθρο 56 Εκκαθάριση υποχρεώσεων σύμβασης παροχής Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 57 Λειτουργία Εκπαιδευτικών Κέντρων – Επικαιροποίηση συστήματος ελέγχου και κυρώσεων – Τροποποίηση των άρθρων 23 και 29 του ν. 3911/2011
Άρθρο 58 Ακατάσχετο της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4408/2016
Άρθρο 59 Ανάπτυξη και βελτίωση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4632/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 60 Συνέχιση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ) – Τροποποίηση του άρθρου 2 του ν. 3887/2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 61 Χορήγηση παροχών
Άρθρο 62 Θέματα συμβάσεων προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 63 Παράταση συμβάσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.
Άρθρο 64 Ρυθμίσεις για τον οδικό άξονα «Αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» – Κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 4219/2013
Άρθρο 65 Έναρξη ισχύος σύμβασης εκτέλεσης αστικών και ειδικών τοπικού χαρακτήρα δρομολογίων στην Περιφέρεια Αττικής
Άρθρο 66 Παράταση ορίων ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία οχημάτων των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου (Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ.), ειδικών τουριστικών λεωφορείων, ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δημοσίας Χρήσης ανοικτού τύπου, σχολικών λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης, επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό του ν. 4093/2012
Άρθρο 67 Παραχώρηση μικροσυγκοινωνίας άγονης γραμμής σε νήσους με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων
Άρθρο 68 Αντικατάσταση Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ αυτοκινήτου με έδρα εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Άρθρο 69 Τροποποίηση επωνυμίας Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4233/2014
Άρθρο 70 Προσωρινή αδειοδότηση πρώτου δικτύου υδατοδρομίων – Τροποποίηση του ν. 4663/2020
Άρθρο 71 Αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν.δ. 714/1970
Άρθρο 72 Παύση εξόδων εκκαθάρισης και επίσπευση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4250/2014
Άρθρο 73 Ίδρυση ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο. -Τροποποίηση των άρθρων 34 και 36 του ν. 2963/2001

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 75 Καταργούμενες διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ E’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 76 Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακών συμβουλίων – Θητεία αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007
Άρθρο 77 Χρήση νέων τεχνολογιών για τη σύγκληση και διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των συλλογικών οργάνων των νομικών προσώπων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του ν. 4790/2021
Άρθρο 78 Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης – Τροποποίηση του άρθρου 90 του ν. 4790/2021
Άρθρο 79 Παράταση θητείας και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως διεξαγωγή συνεδριάσεων και αρχαιρεσιών των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020
Άρθρο 80 Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Άρθρο 81 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών και παράταση της θητείας των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών – Τροποποίηση της παρ. 2 του ν. 1667/1986
Άρθρο 82 Μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4790/2021
Άρθρο 83 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 84 Υλοποίηση προγράμματος «Σχολικά Γεύματα»
Άρθρο 85 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 86 Διαδικασία διάθεσης πλεονασματικού αποθέματος εμβολίων σε τρίτα κράτη – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 4764/2020
Άρθρο 87 Ζητήματα δημοσίων συμβάσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 88 Μετακίνηση και αποζημίωση ιατρικού προσωπικού συγκεκριμένων ειδικοτήτων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 29 του ν. 4816/2021
Άρθρο 89 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για εικοσιτετράωρη εφημεριακή απασχόληση – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου πεντηκοστού πρώτου του ν. 4839/2021
Άρθρο 90 Αποζημίωση πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90
Άρθρο 92 Απόκτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας στην αναισθησιολογία
Άρθρο 93 Διανοσοκομειακές διακομιδές διασωληνωμένων και βαρέως πασχόντων
Άρθρο 94 Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 95 Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 8 του άρθρου 111 του ν. 4821/2021
Άρθρο 96 Αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση της υποπερ. αθ) της περ. α) της παρ. 3 του
άρθρου 11 του ν. 4823/2021
Άρθρο 97 Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για το σχολικό έτος 2021-2022
Άρθρο 98 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την επαναλειτουργία πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 99 Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Αντικατάσταση της παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011
Άρθρο 100 Κατάργηση ρυθμίσεων για πρόσθετες αποδοχές τακτικού προσωπικού και προσωπικού με απόσπαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 101 Ζητήματα αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και απολαβών της διοίκησης και του προσωπικού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
Άρθρο 102 Προσωπικό για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 103 Υπάλληλοι για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 3229/2004
Άρθρο 104 Αρμοδιότητες Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Προσθήκη περ. ιγ’και ιδ’ στο άρθρο 17 του ν. 3229/2004
Άρθρο 105 Ρυθμίσεις για το Σώμα Ελεγκτών Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 4141/2013
Άρθρο 106 Κατάργηση Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων του άρθρου 18 του ν. 3229/2004, αποσπάσεων από Σώματα Ασφαλείας και πρόσθετων αποδοχών για το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Κατάργηση των παρ. 2, 5 και 10 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013
Άρθρο 107 Συγκρότηση ομάδων εργασίας στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 3239/2004
Άρθρο 108 Ημέρες μετακίνησης μελών Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων – Τροποποίηση της περ. γ’ της παρ. 3 άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/ 2015
Άρθρο 109 Ένταξη στις ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής οφειλετών φυσικών προσώπων επιτηδευματιών,νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που επλήγησαν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 με ΚΑΔ δραστηριότητας υπαγόμενης στις εν λόγω ρυθμίσεις και με προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Άρθρο 110 Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων εγκατάστασης υποβρυχίων καλωδίων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών για την διασύνδεση νήσων ή βραχονησίδων με την ηπειρωτική χώρα – Προσθήκη περ. ι’ στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001
Άρθρο 111 Αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής – Τροποποίηση του άρθρου 247 του ν. 4782/2021 (Α’ 36)
Άρθρο 112 Μεταβατική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 30Α στον ν. 2789/2000

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 113 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4850/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 208/05.11.2021
Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος, λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις