Νόμος 4859/2021 Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Νόμος 4859/2021 Ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 

Νόμος 4859/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 228/27.11.2021
Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΤΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Ορισμοί σχετικά με τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντικατάσταση των παρ. 2 και 7 και τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4056/2012
Άρθρο 4 Μείωση ελάχιστων αποστάσεων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων – Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων επεξεργασίας ομοειδών ζωικών προϊόντων και υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3, 4 και 8 και αντικατάσταση των παρ. 7, 10 και 11 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012
Άρθρο 5 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της κατηγορίας Β’- Τροποποίηση της παρ. 1, των περ. β) και γ) της παρ. 2 και της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 6Β του ν. 4056/2012
Άρθρο 6 Απλοποίηση διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων δυναμικότητας κάτω των ορίων της κατηγορίας Β’ – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012
Άρθρο 7 Προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί περάτωσης των κτηριακών εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής εγκατάστασης – Προσθήκη άρθρου 6Δ στον ν. 4056/2012
Άρθρο 8 Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών – Τροποποίηση των παρ. 1, 2, 3 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 17α του ν. 4056/2012
Άρθρο 9 Ελάχιστες αποστάσεις από χώρους προστασίας – Τροποποίηση του Πίνακα 1 του άρθρου 20 του ν. 4056/2012
Άρθρο 10 Έγκριση επέμβασης σε χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
Άρθρο 11 Κατασκευές κτηνοτροφικής εγκατάστασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ
Άρθρο 12 Όργανα επιβολής διοικητικών κυρώσεων – Τροποποίηση των άρθρων 9, 13 και 45 του ν. 4036/2012
Άρθρο 13 Καθήκοντα ελέγχου και επιθεώρησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικών Ελέγχων Επιθεώρησης και Συνεργατισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 14 Παράταση προθεσμίας εκπόνησης, υποβολής και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βοσκήσιμων γαιών- Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4351/2015
Άρθρο 15 Άδειες αλίευσης ολοθούριων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 48/2018
Άρθρο 16 Παράταση προθεσμιών χορήγησης αποζημιώσεων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων – Τροποποίηση των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 209 του ν. 4820/2021
Άρθρο 17 Παράταση θητείας Προέδρου Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων
Άρθρο 18 Απασχόληση εργατών γης τρίτων χωρών Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 3α, στο άρθρο δέκατο έκτο του ν. 4783/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 Οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων- Προσθήκη άρθρου 12Α στον ν. 4797/2021
Άρθρο 20 Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης – Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 21 Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιχειρήσεις με μεγάλες οικονομικές απώλειες σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές
Άρθρο 22 Επιστροφή ποσών από το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής -Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 23 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4859/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 228/27.11.2021
Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.