Νόμος 4864/2021. Ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις

Νόμος 4864/2021. Ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις

Νόμος 4864/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 237/02.12.2021
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 2 Ορισμός – κατηγορίες και κριτήρια στρατηγικών επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις
Άρθρο 4 Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 5 Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Άρθρο 6 Βοηθητικά και συνοδά έργα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Άρθρο 7 Κίνητρο χωροθέτησης
Άρθρο 8 Φορολογικά κίνητρα
Άρθρο 9 Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης
Άρθρο 10 Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών στρατηγικών επενδύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 11 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων
Άρθρο 12 Υποβολή και τεκμηρίωση αίτησης χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής
Άρθρο 13 Προδικασία χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής
Άρθρο 14 Διαδικασία ωρίμανσης επενδυτικών έργων σε ακίνητα του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Άρθρο 15 Απόφαση χαρακτηρισμού επένδυσης ως στρατηγικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Άρθρο 16 Απόφαση χορήγησης κινήτρων και ενισχύσεων
Άρθρο 17 Υποχρεώσεις φορέα επένδυσης
Άρθρο 18 Παρακολούθηση υλοποίησης στρατηγικής επένδυσης
Άρθρο 19 Κυρώσεις λόγω μη τήρησης των όρων της επένδυσης
Άρθρο 20 Αξιολόγηση συνεπειών των κινήτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 21 Διαιτητική επίλυση διαφορών
Άρθρο 22 Δικαστική επίλυση διαφορών – Αρμοδιότητα δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Γενικοί κανόνες χωροθέτησης και γενικές χρήσεις γης – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 3986/2011
Άρθρο 24 Χωρικός προορισμός – Επενδυτική ταυτότητα δημοσίων ακινήτων – Τροποποίηση των παρ. 4, 6 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011
Άρθρο 25 Δικαίωμα επιφανείας επί δημοσίων κτημάτων – Ορισμοί – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3986/2011
Άρθρο 26 Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας – Προσθήκη περ. γ’ στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4276/2014
Άρθρο 27 Προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις στρατηγικές επενδύσεις – Τροποποίηση των παρ. 3, 5 και 9 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 29 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 30 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 31 Σκοπός και αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ- ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Άρθρο 32 Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια – Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4399/2016
Άρθρο 33 Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4399/2016
Άρθρο 34 Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016
Άρθρο 35 Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14 του ν. 4399/2016
Άρθρο 36 Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4399/2016
Άρθρο 37 Τροποποιήσεις απόφασης υπαγωγής – Έγκριση μεταβολών μετά την ολοκλήρωση – Τροποποίηση του άρθρου 17 του ν. 4399/2016
Άρθρο 38 Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 4399/2016
Άρθρο 39 Καταβολή ενισχύσεων – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του ν. 4399/2016
Άρθρο 40 Μητρώο Αξιολογητών – Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4399/2016
Άρθρο 41 Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
Άρθρο 42 Θέματα λειτουργίας Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου – Τροποποίηση του άρθρου 81 του ν. 4399/2016
Άρθρο 43 Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 4399/2016 – Τροποποίηση του άρθρου 85 του ν. 4399/ 2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 3908/2011 ΚΑΙ 3299/2004
Άρθρο 44 Προϋποθέσεις και διαδικασίες τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου – Όροι ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 και τροποποίησης των αποφάσεων υπαγωγής – Ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011 – Τροποποίηση του άρθρου 14Β του ν. 3908/2011

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967
Άρθρο 45 Διαδικασία υπαγωγής και υποχρεώσεις των υπαγόμενων επιχειρήσεων -Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 1 του α.ν. 89/1967
Άρθρο 46 Προϋποθέσεις, διαδικασία εφαρμογής και φορολόγηση του περιθωρίου κέρδους – Σύσταση ελεγκτικής επιτροπής – Τροποποίηση του άρθρου 2 του α.ν. 89/1967
Άρθρο 47 Εφαρμογή Πληροφοριακού Συστήματος – Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 3 του α.ν. 89/1967
Άρθρο 48 Απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός νέων θέσεων απασχόλησης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 89/1967

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’
Άρθρο 49 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 50 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 51 Σκοπός και αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΥ
Άρθρο 52 Ορισμοί
Άρθρο 53 Ίδρυση εταιρείας – τεχνοβλαστού
Άρθρο 54 Προθεσμία ίδρυσης εταιρείας
Άρθρο 55 Κοινή εταιρεία – τεχνοβλαστός περισσότερων Ερευνητικών Οργανισμών
Άρθρο 56 Έδρα εταιρείας – τεχνοβλαστού
Άρθρο 57 Συμμετοχή Ερευνητών σε εταιρεία – τεχνοβλαστό
Άρθρο 58 Συγκρούσεις συμφερόντων
Άρθρο 59 Εταιρεία – τεχνοβλαστός ως ανάδοχος δημοσίων συμβάσεων
Άρθρο 60 Σύμβαση τεχνοβλαστού
Άρθρο 61 Εταιρική συμμετοχή Ερευνητικού Οργανισμού σε εταιρεία – τεχνοβλαστό
Άρθρο 62 Εταιρική συμμετοχή τρίτων – Επένδυση σε εταιρεία – τεχνοβλαστό
Άρθρο 63 Πρότυπα ρυθμίσεων εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου
Άρθρο 64 Κίνητρα για τη δημιουργία και ανάπτυξη εταιρειών – τεχνοβλαστών
Άρθρο 65 Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας επί ερευνητικών αποτελεσμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 66 Προσαρμογή λοιπών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις εταιρείες – τεχνοβλαστούς
Άρθρο 67 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 68 Καταργούμενες διατάξεις

  

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 69 Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων των ν. 3299/2004 και 3908/2011
Άρθρο 70 Μετάθεση έναρξης ισχύος των διατάξεων για υπαίθριες ψυχαγωγικές δραστηριότητες – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 4849/2021
Άρθρο 71 Απαγόρευση εισαγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης
Άρθρο 72 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» – Τροποποίηση του άρθρου 222 του ν. 4782/2021
Άρθρο 73 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης, που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».
Άρθρο 74 Άδεια παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση ισχύος των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 4681/2020
Άρθρο 75 Ρύθμιση για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών καθαριότητας και φύλαξης του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας».
Άρθρο 76 Επανίδρυση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών (Ι.Β.Ε.) και μετονομασία του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας (Ι.Π.Ε.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ  Ε.Ρ.Τ.
Άρθρο 77 Ορισμοί – Τροποποιήσεις του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 78 Εντολές ανάθεσης μετάδοσης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 6 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 79 Εντολές ανάθεσης καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 7 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 80 Διαμόρφωση τιμοκαταλόγου και τελικών τιμών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ. 261/1997
Άρθρο 81 Συμβάσεις ανάθεσης έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 82 Ανακατανομή πιστώσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Άρθρο 83 Χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Άρθρο 84 Ρύθμιση θεμάτων ελέγχου και εκκαθάρισης δαπανών του Δημοσίου – Τροποποίηση του άρθρου 91 του ν. 4270/2014
Άρθρο 85 Ρυθμίσεις για τους υπολόγους Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 4270/2014
Άρθρο 86 Ρυθμίσεις για τους διαχειριστές Παγίων Προκαταβολών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4270/2014
Άρθρο 87 Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 88 Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020
Άρθρο 89 Ενσωμάτωση κριτηρίων του Φόρουμ Επιζήμιων Φορολογικών Πρακτικών (Forum on Ηarmful Τax Practices, FHTP) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των κερδών επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας – Αντικατάσταση του άρθρου 71Α του ν. 4172/2013
Άρθρο 90 Καθορισμός ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα και εναρμόνιση της διαδικασίας επιβολής και κοινοποίησης με τα λοιπά πρόστιμα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Τροποποίηση του άρθρου 54Ε του ν. 4174/2013
Άρθρο 91 Μη εφαρμογή ανώτατων ορίων στα επιβαλλόμενα πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) – Τροποποίηση του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 92 Δημιουργία χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου – αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ
Άρθρο 93 Δημιουργία κοινόχρηστου χώρου δασικής αναψυχής στο Μάτι του Δήμου Μαραθώνα
Άρθρο 94 Αναστολή είσπραξης και επιβολής κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές στην περιοχή Δέλτα του Έβρου – Παράταση ισχύος προθεσμίας της παρ. 4 του άρθρου 122 του ν. 4495/2017
Άρθρο 95 Παραχώρηση έκτασης Δήμου Παύλου Μελά
Άρθρο 96 Υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων σε υφιστάμενες λιμενικές εγκαταστάσεις στον ν. 4495/2017 – Προσθήκη άρθρου 14Β στον ν. 3986/2011

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 97 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4864/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 237/02.12.2021
Στρατηγικές επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις, δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ανάπτυξη.