Νόμος 4871/2021 Μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Νόμος 4871/2021 Μεταρρυθμίσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 

Νόμος 4871/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 246/10.12.2021
Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Άρθρο 3: Νομική φύση – Έδρα
Άρθρο 4: Πόροι – Οικονομική λειτουργία
Άρθρο 5: Όργανα διοίκησης
Άρθρο 6: Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 8: Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 10: Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων
Άρθρο 11: Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης
Άρθρο 13: Συμβούλια Σπουδών
Άρθρα 14: Αρμοδιότητες Συμβουλίων Σπουδών
Άρθρο 15: Συμβούλια Διδασκόντων

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Άρθρο 16: Προκήρυξη διαγωνισμού
Άρθρο 17: Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό – Αιτήσεις συμμετοχής
Άρθρο 18: Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού
Άρθρο 19: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων – Στάδια του διαγωνισμού
Άρθρο 20: Βαθμολόγηση υποψηφίων
Άρθρο 21: Εγγραφή επιτυχόντων
Άρθρο 22: Αποδοχές εκπαιδευομένων – Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη – Επιστροφή αποδοχών – Αναστολή δικηγορικής ιδιότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Άρθρο 23: Στάδια κατάρτισης – Όρκος
Άρθρο 24: Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων
Άρθρο 25: Προγράμματα Σπουδών
Άρθρο 26: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης – Απουσίες
Άρθρο 27: Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης
Άρθρο 28: Εξετάσεις αποφοίτησης
Άρθρο 29: Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 30: Κατανομή στα τμήματα στην κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 31: Πρακτική άσκηση – Αξιολόγηση – Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του δευτέρου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 32: Καθορισμός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας
Άρθρο 33: Υποχρεωτική διακοπή της εκπαίδευσης
Άρθρο 34: Αξιολόγηση ήθους και συμπεριφοράς – Ψυχιατρική διερεύνηση
Άρθρο 35: Παράταση δευτέρου σταδίου κατάρτισης
Άρθρο 36: Διορισμός – Μη αποδοχή – Δοκιμαστική υπηρεσία
Άρθρο 37: Πειθαρχικά παραπτώματα – Πειθαρχικά όργανα – Πειθαρχική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Άρθρο 38: Σκοπός διαρκούς επιμόρφωσης
Άρθρο 39: Προγράμματα επιμόρφωσης
Άρθρο 40: Τακτικά και έκτακτα προγράμματα επιμόρφωσης
Άρθρο 41: Επιλογή των δικαστικών λειτουργών που επιμορφώνονται
Άρθρο 42: Θεματολόγιο προγραμμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης
Άρθρο 43: Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης
Άρθρο 44: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης
Άρθρο 45: Υπεύθυνος προγράμματος επιμόρφωσης – Εισηγητές – Προσωπικό υποστήριξης
Άρθρο 46: Μέθοδοι επιμόρφωσης
Άρθρο 47: Διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα
Άρθρο 48: Διεθνείς εκπαιδευτικές ανταλλαγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ – ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άρθρο 49: Εκπαιδευτικό προσωπικό
Άρθρο 50: Εκπαίδευση των εκπαιδευτών
Άρθρο 51: Διοικητικό προσωπικό – Οργανικές μονάδες
Άρθρο 52: Αποζημιώσεις και δαπάνες που αφορούν την κατάρτιση και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση – Εκκαθάριση αρχείων – Νομικές υποθέσεις της Σχολής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 53: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 54: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55: Καταργούμενες διατάξεις

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 56: Επείγουσες ρυθμίσεις για τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων
Άρθρο 57: Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης
Άρθρο 58: Ρυθμίσεις θεμάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 81 ΠΚ, της παρ. 4 του άρθρου 104Α ΠΚ και της παρ. 4 του άρθρου 105Α ΠΚ
Άρθρο 59: Απόλυση υπό όρο – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 129 ΠΚ
Άρθρο 60: Εμπρησμός – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 264 ΠΚ
Άρθρο 61: Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 463 ΠΚ και τροποποίηση της παρ. 2 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 465 ΠΚ
Άρθρο 62: Αρμοδιότητα για την άρση κατάσχεσης – Δυνατότητα προσφυγής κατά της απορριπτικής διάταξης του εισαγγελέα ή του ανακριτή – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 269 ΚΠΔ
Άρθρο 63: Προσωρινή κράτηση ανηλίκων – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 287 ΚΠΔ
Άρθρο 64: Περάτωση της κύριας ανάκρισης – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 65: Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 116 του ν. 4842/2021
Άρθρο 66: Διαδικασία άρσης απορρήτου – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4786/2021
Άρθρο 67: Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων με βάση τις 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 68: Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων
Άρθρο 69: Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων στις περιπτώσεις μετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και της περ. λθ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003
Άρθρο 70: Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης φορολογικών διάφορων – Τροποποίηση της παρ. 9 και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020

MEΡΟΣ Γ’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 71: Επιχορήγηση για αντιμετώπιση ζημιών – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021
Άρθρο 72: Ενίσχυση πρώτης αρωγής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4797/2021
Άρθρο 73: Διαδικασία επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021
Άρθρο 74: Προκαταβολή επιχορήγησης επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Άρθρο 75: Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής – Αντικατάσταση του άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Άρθρο 76: Επιχορήγηση αγροτών – Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4797/2021
Άρθρο 77: Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής – Προσθήκη άρθρου 12Β στον ν. 4797/2021
Άρθρο 78: Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4797/2021
Άρθρο 79: Περιφερειακός συντονιστής κρατικής αρωγής – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4797/2021
Άρθρο 80: Επιτροπές Κρατικής Αρωγής – Προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 16 ν. 4797/2021
Άρθρο 81: Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατικής αρωγής και υλικές ζημιές σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Τροποποίηση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 82: Πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο 83: Ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο 84: Διαδικασία ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής
Άρθρο 85: Παράταση της προθεσμίας εξέτασης αιτήσεων για την απόδειξη ύπαρξης διαδόχων και για την παραχώρηση σε αυτούς ακινήτων που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και ευρίσκονται εντός του εγκεκριμένου με το β.δ. της 29ης.7.1894 ρυμοτομικού σχεδίου στις θέσεις «Ράχη και Μαχάλα» Μαλεσίνας – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4778/2021
Άρθρο 86: Προθεσμία μετατροπής των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Προθεσμία υποβολής προγραμμάτων των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης για πιστοποίηση – Τροποποίηση των περ. α) και β) της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 87: Δυνατότητα παράτασης συμβάσεων καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 88: Υποχρεωτικότητα φοίτησης στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο – Τροποποίηση δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 89: Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

Νόμος 4871/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 246/10.12.2021
Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις