Νόμος 4876/2021 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Νόμος 4876/2021 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

 

Νόμος 4876/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 1 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών
Άρθρο 2 Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 52Α του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 3 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών και της δυνατότητας άμεσης πρόσληψης ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 4 Παράταση πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 5 Παράταση μετακίνησης υγειονομικού προσωπικού
Άρθρο 6 Ειδικευμένοι ιατροί κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 54 του ν. 4690/2020
Άρθρο 7 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 8 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 9 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 10 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας λόγω κορωνοϊού
Άρθρο 11 Τακτοποίηση υπολοίπου ημερών κανονικής άδειας προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευομένων φορέων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID -19
Άρθρο 13 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 14 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ.
Άρθρο 15 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού Ε.Ο.Δ.Υ. σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 16 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 17 Συμβάσεις ιατρών Ε.Ο.Δ.Υ. για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 18 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ. για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 19 Παρατάσεις ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 20 Παράταση της διενέργειας μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) κορωνοϊού COVID-19 στους υπόχρεους για κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 21 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID -19
Άρθρο 22 Παράταση της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 98 του ν. 4796/2021
Άρθρο 23 Παράταση της ρύθμισης περί επιπλέον σημείων διάθεσης αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
Άρθρο 24 Παράταση της ισχύος διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 25 Παράταση της ισχύος διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 26 Παράταση της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και δωρεάν διάθεσή της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών
Άρθρο 27 Παράταση της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 28 Παράταση της δυνατότητας αναγκαστικής διάθεσης χώρων
Άρθρο 29 Αποζημίωση ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση του άρθρου πεντηκοστού τρίτου του ν. 4812/2021
Άρθρο 30 Παράταση της επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης τού προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 31 Παράταση της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 32 Παράταση της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή διά θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 33 Παράταση των ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 34 Παράταση της διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτη ανάπτυξη κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. λόγω εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 35 Παράταση της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
Άρθρο 36 Παράταση δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Άρθρο 37 Παράταση ρύθμισης για τις συμβάσεις δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Άρθρο 38 Κατάρτιση και τροποποίηση οργανισμών νοσοκομείων – Τροποποίηση του άρθρου ογδοηκοστού δεύτερου του ν. 4812/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 39 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 40 Σύσταση θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών – Προϋποθέσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και εξειδίκευσης – Τροποποίηση των παρ. 1, 11, 12, 13 και 17 του άρθρου 58 του ν. 4690/2020
Άρθρο 41 Εποπτεία προγράμματος νοσηλευτικών ειδικοτήτων – Συντονιστές εκπαίδευσης – Απονομή τίτλου ειδικότητας – Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4690/2020
Άρθρο 42 Υποβολή πορισμάτων των Υποεπιτροπών της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας (Ε.Ε.Δ.Υ.) – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4675/2020
Άρθρο 43 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 19, 21 και 24 του ν. 3305/2005
Άρθρο 44 Ρυθμίσεις για τον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής – Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 περί του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (clawback)
ειδικά για τα έτη 2020 και 2021

 
 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα κτίσματα μετά του αναλογούντος οικοπέδου που ευρίσκονται σε πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου 2021 και της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη – Προσθήκη παρ. 7 Ε στην παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013
Άρθρο 46 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα είδη και υπηρεσίες – Τροποποίηση της περ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 και της παρ. 2 του άρθρου 299 του ν. 4738/2020
Άρθρο 47 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 300 του ν. 4738/2020
Άρθρο 48 Παράταση της αναστολής καταβολής στο Δημόσιο του ποσοστού 5% επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 3846/2010
Άρθρο 49 Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022
Άρθρο 50 Κίνητρα για την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4172/2013
Άρθρο 51 Παράταση της προθεσμίας εξέτασης των αιτήσεων και έκδοσης αποφάσεων για την υπαγωγή στο άρθρο 5Γ του ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της παρ. 69 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 52 Μεταβολή χρόνου έναρξης ισχύος του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013 – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019
Άρθρο 53 Επέκταση της μείωσης τελών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων και για το έτος 2022 – Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2948/2001
Άρθρο 54 Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4714/2020
Άρθρο 55 Ανεκχώρητο και ακατάσχετο εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από δημόσιους φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Άρθρο 56 Μισθώματα ακινήτων που στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες – Παράταση ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012
Άρθρο 57 Ανταλλαγή ακινήτων μεταξύ Δημοσίου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Μεταβίβαση ακινήτου στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
Άρθρο 58 Αναγνώριση των δαπανών για την απόκτηση δικαιώματος εισόδου και τοποθέτησης προϊόντων σε σημεία πώλησης στο εξωτερικό (listing fees, slotting fees), καθώς και των δαπανών προώθησης, προβολής, διαφήμισης και έρευνας αγοράς ως άυλο περιουσιακό στοιχείο – Τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 18 του ν. 4308/2014
Άρθρο 59 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 60 Συμβάσεις υπηρεσιών απολύμανσης του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 61 Παραχώρηση κοινωφελών χώρων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά (ΜΠΕ-ΑΚ) στους Δήμους Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου
Άρθρο 62 Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 14Α του ν. 2971/2001
Άρθρο 63 Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4831/2021
Άρθρο 64 Παράταση ισχύος διατάξεων περί ελέγχου και περιστολής αθέμιτης κερδοφορίας σε συνθήκες κρίσης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή Ανταγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 66 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για την αγορά ενέργειας
Άρθρο 67 Καταβολή τόκων για χρηματικές οφειλές παρελθόντων ετών συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
Άρθρο 68 Διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. – Τροποποίηση των παρ. 3δ’, 3στ’ και 3η’ του άρθρου 7 του ν. 4414/2016
Άρθρο 69 Ανάκτηση Ανταλλαγμάτων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (Υ.Κ.Ω.) παρελθόντων ετών
Άρθρο 70 Ρυθμίσεις για την κατασκευή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. της περ. γ’ του άρθρου 7 του ν. 3468/2006 και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εντός βιομηχανικών περιοχών – Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4710/2020
Άρθρο 71 Εργασίες κλαδεμάτων και υλοτομίας δασικών δένδρων από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 72 Κατανομή και απόδοση εσόδων από το πράσινο τέλος – Αντικατάσταση της παρ. 4 και προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 148 του ν. 4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρθρο 73 Παρατάσεις πολεοδομικών – χωροταξικών προθεσμιών
Άρθρο 74 Επιβολή πρόσθετων όρων επί δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην παρ. 4α του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 – Τροποποίηση της παρ. 4α του άρθρου 19 του ν. 3982/2011
Άρθρο 75 Ρυθμίσεις για το Θέατρο Πέτρας
Άρθρο 76 Ανάθεση συμβάσεων έργων δασοπροστασίας
Άρθρο 77 Διευκρίνιση ως προς την εφαρμογή της εισφοράς προστασίας περιβάλλοντος σε ορισμένα προϊόντα μιας χρήσης – Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020
Άρθρο 78 Υλοποίηση παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 79 Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) – Τροποποίηση του άρθρου 12 της παρ. 6ε του ν. 3891/2010
Άρθρο 80 Παράταση διάρκειας ισχύος του ακατάσχετου της χρηματοδότησης του διαχειριστή υποδομής
Άρθρο 81 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε. έναντι του Δημοσίου, που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων – Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4530/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΤΣΑΚΩΝΑ»
Άρθρο 82 Κύρωση της από 15.12.2021 Συμφωνίας Τροποποίησης διατάξεων της από 24 Ιουλίου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της «Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα -Πύργος – Τσακώνα»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 83 Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού – Παράταση ισχύος του άρθρου εξηκοστού πέμπτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
Άρθρο 84 Εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης σπουδαστών Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού – Παράταση ισχύος της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998
Άρθρο 85 Παράταση πιστοποιητικών ναυτικής ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας ναυτικών και τροποποίηση εξουσιοδοτικής διάταξης
Άρθρο 86 Σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης λιμένων (Master Plan) – Παράταση προθεσμίας και διαγραφή εξουσιοδοτικής διάταξης
Άρθρο 87 Μετάταξη προσωπικού ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. – Παράταση ισχύος της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4404/2016
Άρθρο 88 Παράταση προθεσμίας για διευκόλυνση πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση του άρθρου εικοστού τρίτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 89 Επείγουσες ρυθμίσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 90 Σύσταση Τμήματος για την εκκαθάριση δαπανών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
Άρθρο 91 Αμοιβή για απασχόληση κατά τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας – Τροποποίηση του ν.δ. 3755/1957
Άρθρο 92 Ευθύνη σε υπεργολαβία – Τροποποίηση του άρθρου 9 του π.δ. 101/2016
Άρθρο 93 Παράταση της έναρξης ισχύος του Οργανισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019
Άρθρο 94 Παράταση σύμβασης μίσθωσης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 95 Σύσταση υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 96 Καταργήσεις υπηρεσιακών μονάδων e-ΕΦΚΑ
Άρθρο 97 Ρυθμίσεις ζητημάτων Γηροκομείου Αθηνών
Άρθρο 98 Διαχείριση προγραμμάτων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 99 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και των επιτροπών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 3852/2010
Άρθρο 100 Αρμοδιότητες Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 3852/2010
Άρθρο 101 Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 74 του ν. 3852/2010
Άρθρο 102 Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3852/2010
Άρθρο 103 Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών δόμησης των δήμων – Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
Άρθρο 104 Συγκρότηση και εκλογή Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών – Τροποποίηση του άρθρου 175 του ν. 3852/2010
Άρθρο 105 Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινοχρήστους χώρους από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4688/2020
Άρθρο 106 Παράταση ισχύος δυνατότητας ανάθεσης από Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού δημοσίων συμβάσεων για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 107 Αδειοδοτήσεις δημοτικών παιδικών σταθμών – Παράταση προθεσμιών – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4623/2019
Άρθρο 108 Κατά χρόνο άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους στο πλαίσιο υφιστάμενης διοικητικής υποστήριξης – Τροποποίηση του άρθρου 376 του ν. 4700/2020
Άρθρο 109 Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας δημοτικών ακινήτων – Τροποποίηση του άρθρου 185 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
Άρθρο 110 Προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα
Άρθρο 111 Παράταση της προθεσμίας της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 περί σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού, προσαρμογής υφιστάμενων αναπτυξιακών εταιρειών και δικτύων ή συμμετοχής σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
Άρθρο 112 Έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020
Άρθρο 113 Προθεσμία και τρόπος υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς Ο.Τ.Α. α’ βαθμού – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4764/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 114 Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 115 Παράταση της χρήσης χώρου του κτιρίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) από το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου»
(Ε.Κ.Τ.)
Άρθρο 116 Παράταση διάρκειας συμβάσεων μίσθωσης έργου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Τροποποίηση του άρθρου 159 του ν. 4808/2021
Άρθρο 117 Παράταση προθεσμίας εκπόνησης μελέτης ταξινόμησης των δεδομένων (data classification) από φορείς διαχείρισης υπολογιστικών υποδομών νέφους (cloud computing)
Άρθρο 118 Παράταση προθεσμίας εγκατάστασης κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων στο Κυβερνητικό Νέφος Δημόσιου Τομέα (G-Cloud) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Άρθρο 119 Μετάδοση περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 120 Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 121 Διδακτικά βιβλία. Μητρώο και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Διδακτικών Βιβλίων – Τροποποιήσεις του άρθρου 84 του ν. 4823/2021 και των άρθρων 31-34 του π.δ. 18/2018
Άρθρο 122 Ένταξη της διδακτικής ενότητας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην τρίτη ομάδα (Ομάδα Γ’) μαθημάτων που διδάσκονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Ημερησίου και του Εσπερινού Γυμνασίου
Άρθρο 123 Εγκρίσεις και άδειες για την υλοποίηση δράσεων-προγραμμάτων και ερευνών που αφορούν σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Άρθρο 124 Επιλογή Υπευθύνων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κατά το σχολικό έτος 2021-2022
Άρθρο 125 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) κατά το σχολικό έτος 2021-2022
Άρθρο 126 Τοπική πρόσκληση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ
Άρθρο 127 Μεταβατική εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών της Μαθητείας – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020
Άρθρο 128 Έγκριση δαπανών για το σχολικό έτος 2021-2022 για την έκδοση πιστοποιητικού χορηγίας από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου/Ελληνική Πρεσβεία Λονδίνου
Άρθρο 129 Αξιολογητές εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 130 Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)
Άρθρο 131 Ρυθμίσεις για τις άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και κατ’ οίκον διδασκαλίας -Τροποποίηση της περ. 6 της υποπαρ. Θ12 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Άρθρο 132 Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων φορέων του
Άρθρο 133 Παρατάσεις προθεσμιών αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποιήσεις του ν. 4708/2020
Άρθρο 134 Παράταση μισθώσεων κινηματογράφων και θεάτρων
Άρθρο 135 Ρυθμίσεις σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών -Τροποποίηση του ν. 4598/2019
Άρθρο 136 Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου – Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999
Άρθρο 137 Mεταβατική διάταξη για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Άρθρο 138 Ρυθμίσεις προσωπικού Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
Άρθρο 139 Ρύθμιση για τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007
Άρθρο 140 Μίσθωση γεωτεμαχίων και ακινήτων από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 141 Διάθεση κατασχεμένων μέσων για τις ανάγκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των καταστημάτων κράτησης
Άρθρο 142 Παράταση συμβάσεων καθαριότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 143 Παράταση ισχύος έκτακτων ρυθμίσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 144 Διαδικασία αποδοχής δωρεών από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 145 Οικονομικές ρυθμίσεις για τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’: ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 146 Αγορά ασθενοφόρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΚΑΒ – Διάθεση χρηματικού ποσού του ειδικού λογαριασμού «Είσπραξη δωρεών προς αποπληρωμή εκτάκτων δαπανών για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19», για δράσεις αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID – 19 – Τροποποίηση άρθρου δωδέκατου του ν. 4787/2021
Άρθρο 147 Κεφάλαιο – Περιουσία – Έσοδα – Διάθεση εσόδων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 3986/2011
Άρθρο 148 Επέκταση της προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης του άρθρου 22Γ του Κ.Φ.Ε. και για το φορολογικό έτος 2022
Άρθρο 149 Διαγραφή απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου από τον Ο.Σ.Ε.
Άρθρο 150 Επείγοντα ζητήματα Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου
Άρθρο 151 Μεταβατική διάταξη για τις στρατηγικές επενδύσεις – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 29 ν. 4864/2021
Άρθρο 152 Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας λειτουργίας τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012
Άρθρο 153 Σκοπός και πάροχος υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία στα όρια της νήσου Αστυπάλαια
Άρθρο 154 Αρμοδιότητες Παρόχου Υπηρεσίας Μεταφορών κατά Παραγγελία
Άρθρο 155 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Παρόχου Υπηρεσίας Επιβατικών Μεταφορών κατά Παραγγελία
Άρθρο 156 Συμμετοχή στην υπηρεσία των επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία
Άρθρο 157 Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 9 άρθρου εξηκοστού πρώτου ν. 4839/2021
Άρθρο 158 Διαδικασία έγκρισης Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής – Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 5 άρθρου 10 του ν. 4447/2016
Άρθρο 159 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012
Άρθρο 160 Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης – Τροποποίηση άρθρου 139 ν. 4759/2020
Άρθρο 161 Προσωπικό Γραφείου Ελληνικού – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 6 του ν. 4062/2012
Άρθρο 162 Ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 4872/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 163 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 164 Διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας στο Δημόσιο – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο
86 του ν. 4745/2020
Άρθρο 165 Ευθύνη ιατρών
Άρθρο 166 Σύνθεση της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας – Τροποποίηση άρθρου 38 ν. 1026/1980
Άρθρο 167 Παράταση θητείας των Διοικητικών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των εκπροσώπων των τοπικών Οδοντιατρικών Συλλόγων της Χώρας στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία
Άρθρο 168 Απαλλαγή πρώην δικαιούχων Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη – Τροποποίηση της παρ. 1 άρθρου δεύτερου ν. 4655/2020
Άρθρο 169 Εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις ΔΥΠΕ και στη Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 170 Καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος – Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού με μονομερείς υπεύθυνες
δηλώσεις
Άρθρο 171 Παράταση θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 172 Παράταση εποπτείας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Άρθρο 173 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης
Άρθρο 174 Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 π.δ. 97/2011
Άρθρο 175 Ρύθμιση για τον μηχανισμό αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 176 Παράταση διάρκειας συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού λόγω COVID-19
Άρθρο 177 Νομοτεχνικές διορθώσεις και συμπληρώσεις ν. 4873/2021
Άρθρο 178 Ζητήματα προσωπικού του καταργημένου Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Ν. Ζακύνθου)
Άρθρο 179 Στελέχωση Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων- Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 18 ν. 4512/2018
Άρθρο 180 Μετάταξη προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και των έμμισθων υποθηκοφυλακείων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 18 ν. 4821/2021
Άρθρο 181 Επανάκτηση κοινόχρηστων και κοινωφελών ακινήτων «άγνωστου ιδιοκτήτη» από Ο.Τ.Α. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 49 ν. 4821/2021
Άρθρο 182 Διευκολύνσεις ως προς την εφαρμογή μέτρων κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 183 Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»
Άρθρο 184 Προσθήκη μελών στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4780/2021
Άρθρο 185 Ρύθμιση για την ΕΕΔΑ – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 29 ν. 4780/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 186 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τοπογραφικό διάγραμμα Οκτωβρίου 2021 της παρ. 1 του άρθρου 57 για ακίνητο προς ανέγερση Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Τοπογραφικό διάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου 75 για το Θέατρο Πέτρας

Νόμος 4876/2021ΦΕΚ Τεύχος A’ 251/23.12.2021
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις