Νόμος 4890/2022 Κύρωση της από 28.1.2022 ΠΝΠ

Νόμος 4890/2022 Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ)

Νόμος 4890/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 23/11.02.2022
Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 28.1.2022 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» (Α’ 14)
Άρθρο 1
Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14)
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας»

ΜΕΡΟΣ A’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο πρώτο Απαλλαγή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013
Άρθρο δεύτερο Παράταση προθεσμίας καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 289 του ν. 4738/2020
Άρθρο τρίτο Ρύθμιση και παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών φόρου εισοδήματος και προστίμων για αναδρομικά ποσά συντάξεων
Άρθρο τέταρτο Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022 – Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4876/2021
Άρθρο πέμπτο Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών εγκεκριμένων αποθηκευτών για έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα φορολογικών αποθηκών
Άρθρο έκτο Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο έβδομο Παράταση δυνατότητας χρήσης βεβαιώσεων μηχανικών για δικαιοπραξίες εν ζωή – Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4495/2017

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο όγδοο Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες
Άρθρο ένατο Ρυθμίσεις για τις ποινικές δίκες
Άρθρο δέκατο Ρυθμίσεις για τις διοικητικές δίκες

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο ενδέκατο Έναρξη ισχύος

 
ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2 Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση άρθρου δέκατου τέταρτου της από 13.08.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 3 Επιστροφή ποσών έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση άρθρου εξηκοστού έκτου του ν. 4839/2021
Άρθρο 4 Επιστροφή προκαταβολής επιχορήγησης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 8 του ν. 4797/2021
Άρθρο 5 Επιστροφή ποσών πρώτης αρωγής – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 9 του ν. 4797/2021
Άρθρο 6 Επιστροφή επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής Τροποποίηση παρ. 14 άρθρου 12Β του ν. 4797/2021
Άρθρο 7 Επιστροφή πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής – Τροποποίηση παρ. 6 και 7 άρθρου 24Β του ν. 4797/2021
Άρθρο 8 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων – Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4871/2021
Άρθρο 9 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού» και των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021 και από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021
Άρθρο 10 Ρύθμιση για τη ναυπήγηση του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 17 στο στοιχείο Α’ του άρθρου 32 του ν. 4361/2016
Άρθρο 11 Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014
Άρθρο 12 Κτίρια και εγκαταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 και του άρθρου 21 του ν. 4664/2020
Άρθρο 13 Επέκταση υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα οχήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 άρθρου 5 του ν. 4710/2020
Άρθρο 14 Μεταβατική διάταξη περιβαλλοντικού τέλους οχημάτων
Άρθρο 15 Σύνθεση συμβουλίων κρίσεων Πυροσβεστικού Σώματος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 129 του ν. 4662/2020
Άρθρο 16 Αναφορά στη νομοθεσία ως προς ζητήματα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 17 Θέματα Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4890/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 23/11.02.2022
Κύρωση της από 28.1.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας» (Α’ 14) και λοιπές επείγουσες διατάξεις.