Νόμος 4892/2022 Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ

Νόμος 4892/2022 Εκσυγχρονισμός του e-ΕΦΚΑ

 

Νόμος 4892/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 28/22.02.2022
Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 3 Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
Άρθρο 4 Καθιέρωση επιβράβευσης παραγωγικότητας
Άρθρο 5 Διοίκηση
Άρθρο 6 Ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 7 Σύσταση και στελέχωση
Άρθρο 8 Λειτουργία
Άρθρο 9 Πειθαρχική διαδικασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Άρθρο 10 Σύσταση – Έδρα – Διάρκεια – Μετοχικό κεφάλαιο – Εποπτεία
Άρθρο 11 Αποστολή και σκοπός
Άρθρο 12 Διαχείριση και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
Άρθρο 13 Γενική Συνέλευση – Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
Άρθρο 14 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 15 Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 16 Επιτροπή Ελέγχου – Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων
Άρθρο 17 Επενδυτική Επιτροπή
Άρθρο 18 Στελέχωση Εταιρείας
Άρθρο 19 Μετακίνηση προσωπικού

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίς»
Άρθρο 21 Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 22 Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 23 Ασφάλιση προσώπων με υποχρεωτική υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους πρώην φορείς για την ίδια απασχόληση – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 17 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 36 ν. 4387/2016
Άρθρο 24 Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021
Άρθρο 25 Σύμβαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης («ΙΚΑΝΕΤ»)
Άρθρο 26 Παράταση αποσπάσεων προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 27 Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023
Άρθρο 28 Όργανα διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Άρθρο 29 Διοικητής του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Άρθρο 30 Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου
Άρθρο 31 Παρακράτηση αχρεωστήτων ποσοστών συμμετοχής στη δαπάνη για είσπραξη απαιτήσεων του Ν.Α.Τ. – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 88 κ.ν. 792/1978
Άρθρο 32 Συνέχιση λειτουργίας Διοικουσών Επιτροπών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματικών (Ο.Α.Ε.Ε.) – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 52 ν. 4387/2016
Άρθρο 33 Στελέχωση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.) – Τροποποίηση παρ. 3 και 9 και προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 80 ν. 4826/2021
Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς
Άρθρο 35 Παρατάσεις έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36 Εκκαθάριση της «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» (ΟΧΑΕ) – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013
Άρθρο 37 Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στην εποχιακή εργασία για το έτος 2021
Άρθρο 38 Ειδικές Μονάδες Δασικών Επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 39 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 41 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 42 Έναρξη ισχύος

 

Νόμος 4892/2022ΦΕΚ Τεύχος A’ 28/22.02.2022
Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.