Νόμος 4903/2022 Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής

Νόμος 4903/2022 Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής

 

Νόμος 4903/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022
Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Αρχές που εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των προτύπων προτάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Άρθρο 6 Δικαίωμα υποβολής πρότυπης πρότασης
Άρθρο 7 Διαδικασία υποβολής και περιεχόμενο πρότυπης πρότασης
Άρθρο 8 Επιτροπή Αξιολόγησης Πρότυπων Προτάσεων
Άρθρο 9 Αξιολόγηση πρότυπης πρότασης
Άρθρο 10 Απόφαση επί της πρότυπης πρότασης – Αποτελέσματα απόρριψης και έγκρισης
Άρθρο 11 Δημοσιότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Άρθρο 12 Ειδικοί κανόνες κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης
Άρθρο 13 Δικαίωμα διεκδίκησης – Αποζημιώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 14 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Άρθρο 15 Σύσταση Διοικητικής Αρχής Γεφυρών – Τροποποίηση άρθρου 176 του ν. 3669/2008
Άρθρο 16 Καθορισμός ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 2 υποπαρ. Δ9 του ν. 4336/2015
Άρθρο 17 Καθορισμός Δικαιούχων Ενιαίας Κάρτας για διέλευση ατόμων με αναπηρία – Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Άρθρο 18 Ρυθμίσεις για την ανάθεση συμβάσεων του Αναπτυξιακού Προγράμματος Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας – Προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 1 του ν. 4412/2016
Άρθρο 19 Εφαρμογή διατάξεων για δημόσιες συμβάσεις που ωριμάζει ή αναθέτει το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 128 του ν. 4412/2016
Άρθρο 20 Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών – Τροποποίηση άρθρου 136Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 21 Παραλαβή έργων – Τροποποίηση άρθρου 140 του ν. 4782/2021
Άρθρο 22 Ρύθμιση διαγωνιστικών διαδικασιών και δικαιολογητικών κατακύρωσης – Τροποποίηση άρθρου 142 του ν. 4782/2021
Άρθρο 23 Δυνατότητα αναπροσαρμογής επιτοκίου για προκαταβολή σύμβασης – Τροποποίηση άρθρου 150 του ν. 4412/2016
Άρθρο 24 Συντελεστές Αναθεώρησης Έργων – Προσθήκη παρ. 23Α στο άρθρο 153 του ν. 4412/2016
Άρθρο 25 Προσόντα Διαπιστευμένων Ελεγκτών Μηχανικών – Τροποποίηση άρθρου 183Α του ν. 4412/2016
Άρθρο 26 Καταργούμενη διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Άρθρο 27 Οργανισμός Ν.Π.Δ.Δ. και μεταβίβαση Εταιρείας Παγίων Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Τροποποίηση άρθρου 4 του ν. 2744/1999
Άρθρο 28 Παρακράτηση επιχορήγησης Ο.Σ.Ε. Α.Ε. υπέρ της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
Άρθρο 29 Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και στάσης στα οδικά τμήματα πρόσβασης στους χώρους αναχωρήσεων και αφίξεων αεροδρομίων
Άρθρο 30 Κάλυψη αναγκών προσωπικού κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 31 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
Άρθρο 32 Μισθολογικές διαφορές εργαζομένων Ο.Α.Σ.Θ. – Εφαρμογή του ν. 4354/2015
Άρθρο 33 Προσωρινή κυκλοφορία λεωφορείων υδρογόνου – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 62 του ν. 4722/2020
Άρθρο 34 Παράταση διάρκειας ισχύος σύμβασης Υποχρέωσης Δημόσιας Υπηρεσίας (ΥΔΥ) – Τροποποίηση παρ. 6ε άρθρου 12 του ν. 3891/2010
Άρθρο 35 Παράταση προθεσμίας ανάθεσης συμβάσεων προμήθειας εταιρειών Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, λόγω κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση άρθρου 67 του ν. 4784/2021
Άρθρο 36 Πρόσθετοι όροι οικονομικής, χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας
Άρθρο 37 Στελέχωση υπηρεσιών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών
Άρθρο 38 Θέματα εγκαταστάσεων υδατοδρομίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 του ν. 4663/2020
Άρθρο 39 Επιτρεπόμενοι χώροι για την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων – Τροποποίηση παρ. 2 και 8 άρθρου 3 του ν. 4663/2020
Άρθρο 40 Αρμοδιότητα για αδειοδότηση υδατοδρομίων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 του ν. 4663/2020
Άρθρο 41 Θέματα ως προς τον τεχνικό φάκελο υδατοδρομίου – Αποτυπώμενα στοιχεία του ορθοφωτοχάρτη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 7 του ν. 4663/2020
Άρθρο 42 Θέματα ως προς τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων για την έκδοση αδειών -Τροποποίηση παρ. Α.1 και Α.2 άρθρου 9 του ν. 4663/2020
Άρθρο 43 Θέματα προσωρινής άδειας λειτουργίας αεροδρομίου σε υδάτινη επιφάνεια – Τροποποίηση παρ. 4, 5, 6, και 9 άρθρου 9Α του ν. 4663/2020
Άρθρο 44 Θέματα ως προς τις επιθεωρήσεις των υδατοδρομίων – Τροποποίηση άρθρου 11 του ν. 4663/ 2020
Άρθρο 45 Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4663/2020
Άρθρο 46 Απαγορεύσεις και περιορισμοί σε εκτάσεις ιδιοκτησίας ΕΤΑΔ Α.Ε., αλιευτικού καταφυγίου και αλιευτικού λιμένα – Τροποποίηση άρθρου 16 του ν. 4663/2020
Άρθρο 47 Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού υδατοδρομίου -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20 του ν. 4663/2020
Άρθρο 48 Εφοδιασμός υδροπλάνων με κινητά μέσα αποθήκευσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21 του ν. 4663/2020
Άρθρο 49 Δυνατότητα χρήσης διαφορετικής εγκατάστασης από κατόχους άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου με τον ν. 4146/2013

 




ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 50 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 51 Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων για τις ανάγκες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Παράκτιας Χειροσφαίρισης και των Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023
Άρθρο 52 Ειδικοί όροι δόμησης επί τμήματος εντός του τουριστικού ακινήτου «Ξενία Καρτερού Ηρακλείου».
Άρθρο 53 Ειδικοί όροι δόμησης για την επισκευή και αναβάθμιση του Εθνικού Ναυταθλητικού Κέντρου Χανίων
Άρθρο 54 Παράταση προθεσμιών κατάθεσης Εγγυητικής Επιστολής Βεβαίωσης Παραγωγού και επανακαθορισμός των εξαιρετέων κατηγοριών σταθμών – Τροποποίηση παρ. 7 και 8 του άρθρου 11Α του ν. 4685/2020
Άρθρο 55 Θέσπιση ενιαίας διαδικασίας σύναψης σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης στο πλαίσιο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών – Αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 12Α του ν. 4414/2016
Άρθρο 56 Παρατάσεις προθεσμιών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Άρθρο 57 Επανακαθορισμός κατηγοριών και αναπροσαρμογή Τιμών Αναφοράς σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας με συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης
Άρθρο 58 Προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 59 Διορισμός πολιτών κρατών μελών στη Δημόσια Διοίκηση – Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 2431/1996
Άρθρο 60 Ολοκληρωμένες πράξεις μετάταξης υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4440/2016
Άρθρο 61 Υπηρεσιακός Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 62 Παράταση συμβάσεων σίτισης φοιτητών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 63 Αποζημίωση υπηρεσιών λειτουργίας γραφείων κτηματογράφησης
Άρθρο 64 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2664/1998
Άρθρο 65 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων διόρθωσης κτηματολογικών εγγραφών – Προσθήκη άρθρου 20β στον ν. 2664/1998
Άρθρο 66 Έλεγχος των αιτήσεων και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 16 ν. 2664/1998
Άρθρο 67 Δαπάνες υπηρεσιών ανοιχτής ασυρματικής πρόσβασης στο διαδίκτυο από δήμους

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4903/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 46/05.03.2022
Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις.