Νόμος 4926/2022 Πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

Νόμος 4926/2022 Πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

Νόμος 4926/2022ΦΕΚ τεύχος Α 82/20.04.2022
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1 Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: e – ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 2 Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
Άρθρο 3 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής
Άρθρο 4 Ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης
Άρθρο 5 Αναστολή άσκησης της δραστηριοποίησης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
Άρθρο 6 Κατάσχεση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής
Άρθρο 7 Οφειλές επαγγελματικών πλοίων αναψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ
Άρθρο 8 Όροι και προϋποθέσεις για τη δραστηριοποίηση πλοίων αναψυχής χαρακτηρισμένων ως επαγγελματικών σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας
Άρθρο 9 Τέλος Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής σύμφωνα με το Δίκαιο Άλλης Χώρας (Τ.Ε.Π.Α.Δ.Α.Χ.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΑ
Άρθρο 10 Όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΟΥ
Άρθρο 11 Στελέχωση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
Άρθρο 12 Ναυλοσύμφωνο
Άρθρο 13 Κατάσταση επιβαινόντων
Άρθρο 14 Λήψη άδειας απόπλου και δήλωση κατάπλου
Άρθρο 15 Ιδιοχρησιμοποίηση
Άρθρο 16 Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων κινήσεων από επαγγελματικά πλοία αναψυχής κενά επιβατών
Άρθρο 17 Ασφάλιση πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 18 Ψηφιακά εργαλεία για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 19 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 20 Διοικητικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 22 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 23 Έννοια και σκοπός της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 24 Ίδρυση Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 25 Περιεχόμενο καταστατικού Άρθρο 26 Επωνυμία της Ν.Ε.Π.Α Άρθρο 27 Έδρα της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 28 Έντυπα της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 29 Διάρκεια της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 30 Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Ευθύνη ιδρυτών
Άρθρο 31 Κήρυξη της ακυρότητας της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 32 Κεφάλαιο της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 33 Μετοχές της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 34 Δικαιώματα επί μετοχών της Ν.Ε.Π.Α. – Απαγόρευση κτήσης μετοχών από αλλοδαπούς – μη μέλη ΕΕ, ΕΟΧ
Άρθρο 35 Αύξηση εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α. Άρθρο 36 Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 37 Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α., διοίκηση και εκπροσώπηση της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 38 Εκλογή και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 39 Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 40 Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 41 Ν.Ε.Π.Α. και συνδεόμενα με αυτήν πρόσωπα
Άρθρο 42 Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 43 Λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 44 Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 45 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 46 Σύγκληση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 47 Συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 48 Λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 49 Αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 50 Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 51 Διαδικασία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΒΙΒΛΙΑ, ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 52 Λογιστικά αρχεία και εταιρική χρήση της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 53 Διάθεση κερδών της Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Άρθρο 54 Δικαιώματα μειοψηφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 55 Λύση της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 56 Εκκαθάριση της Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 57 Υποχρεώσεις εκκαθαριστών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 58 Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 59 Εποπτεία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 60 Λειτουργία Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 61 Καταχώρηση καταστατικού και αρμοδιότητες επόπτη Μητρώου Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 62 Πράξεις και στοιχεία του Μητρώου Ν.Ε.Π.Α. σε σχέση με τρίτους
Άρθρο 63 Πρόσβαση στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Απαγόρευση μετατροπών Άρθρο 65 Φορολογικά θέματα Ν.Ε.Π.Α.
Άρθρο 66 Μη εφαρμογή διατάξεων Αστικού Κώδικα, Εμπορικού Νόμου και δικαίου ανωνύμων εταιρειών Άρθρο 67 Ποινικές Κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Άρθρο 68 Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής Άρθρο 69 Μητρώο Ε.Ι.Π.Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄
Άρθρο 70 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Μέρους Β΄
Άρθρο 71 Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄

ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 72 Ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας σκαφών και πλοίων αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
Άρθρο 73 Ηλεκτρονική δήλωση αργίας επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων
Άρθρο 74 Ασφάλιση πλοίων και σκαφών λοιπών κατηγοριών
Άρθρο 75 Επιμήκυνση χρόνου τοποθέτησης πλωτής εξέδρας

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 76 Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων
Άρθρο 77 Γονική άδεια στα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.
Άρθρο 78 Άδεια πατρότητας στα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 79 Επιδότηση Πρακτικής άσκησης επί πλοίου σπουδαστών Α.Ε.Ν. – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 9 του ν. 2575/1998
Άρθρο 80 Ειδικό διδακτικό προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) προερχόμενο από Τ.Ε.Ι. – Τροποποίηση άρθρου 8 του ν. 3450/2006

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 81 Διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου από φορείς διαχείρισης λιμένων
Άρθρο 82 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος -Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4759/2020
Άρθρο 83 Αποδοχές Προσωπικού Πλοηγικών Σταθμών – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 10 του ν. 3142/1955

ΜΕΡΟΣ Ζ΄: ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑΣ
Άρθρο 84 Διαγραφή πλοίων από το νηολόγιο – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 18 του ν.δ. 187/1973
Άρθρο 85 Παροχή έκπτωσης ναύλου σε όχημα μη χαρακτηρισμένο ως «αναπηρικό» για άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 3709/2008

ΜΕΡΟΣ Η΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 86 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Θ΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2160/1993
Άρθρο 87 Δημιουργία και λειτουργία τουριστικών λιμένων – Ορισμοί – Εξειδίκευση προδιαγραφών ανά είδος λιμενικής εγκατάστασης – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 29 του ν. 2160/1993
Άρθρο 88 Χρήση και εκμετάλλευση τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση χωροθέτησης υφιστάμενων – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993
Άρθρο 89 Σχεδιασμός της μαρίνας – Νομιμοποίηση των καθ’ υπέρβαση της χωροθέτησης ή χωρίς άδεια έργων και εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης – Έκδοση άδειας λειτουργίας – Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4 και 10.1 και 10.3, αντικατάσταση περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993
Άρθρο 90 Θέματα Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων – Τροποποίηση του άρθρου 31α του ν. 2160/1993
Άρθρο 91 Υποκατάσταση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα με ειδική αιτιολογία -Συμβάσεις παραχώρησης τουριστικών λιμένων από το ΤΑΙ.ΠΕ.Δ. – Τροποποίηση παρ. 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 33 του ν. 2160/1993
Άρθρο 92 Διαδικασία υπολογισμού ανταλλάγματος παραχώρησης τουριστικού λιμένος – Αντικατάσταση άρθρου 34β του ν. 2160/1993
Άρθρο 93 Επίλυση διαφορών από συμβάσεις παραχώρησης – Προσθήκη άρθρου 34γ στον ν. 2160/1993

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4442/2016, 4179/2013, 4276/2014
Άρθρο 94 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών λιμένων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΘ΄ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 95 Έγκριση λειτουργίας τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή – Προσθήκη άρθρου 288 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 96 Παράβολο – Προσθήκη άρθρου 289 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 97 Έλεγχοι – Παραβάσεις – Κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 290 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 98 Μεταβατικές διατάξεις – Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 291 στον ν. 4442/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Άρθρο 99 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων (Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΙ΄
Άρθρο 100 Πεδίο εφαρμογής – Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 101 Αδειοδοτούσα Αρχή – Προσθήκη άρθρου 293 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 102 Έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των χιονοδρομικών κέντρων – Προσθήκη άρθρου 294 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 103 Παράβολο – Προσθήκη άρθρου 295
Άρθρο 104 Έλεγχοι – Προσθήκη άρθρου 296 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 105 Παραβάσεις – Κυρώσεις – Προσθήκη άρθρου 297 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 106 Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας – Προσθήκη άρθρου 298 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 292 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 108 Μεταβατικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 300 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 109 Έγκριση λειτουργίας χιονοδρομικών κέντρων – Τροποποίηση άρθρου 13 του ν. 4179/2013
Άρθρο 110 Κατηγορίες εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 4276/2014

ΜΕΡΟΣ Ι΄: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 111 Μετατάξεις προσωπικού Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. – Τροποποίηση άρθρου 87 του ν. 4876/2021
Άρθρο 112 Κυρώσεις κατά των παραβατών των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων – Τροποποίηση παρ. 1, 3, 5, 6, αντικατάσταση παρ. 2 και 8 άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου
Άρθρο 113 Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών
Άρθρο 114 Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης
Άρθρο 115 Προϋποθέσεις πρόωρης λήξης συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων
Άρθρο 116 Υπεύθυνος λειτουργίας για κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων -Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 46 του ν. 4688/2020
Άρθρο 117 Προθεσμία μεταβίβασης και καταβολής μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 18 του ν. 4875/2021
Άρθρο 118 Προθεσμία μεταβίβασης μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ι.Π.Ε. Α.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του ν. 4875/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 119 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης
Άρθρο 120 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά γεωργικών προϊόντων και τροφίμων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 58 του ν. 4818/2021
Άρθρο 121 Καθορισμός ανωτάτου ορίου αναπροσαρμογής μισθώματος για εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων για το έτος 2022
Άρθρο 122 Χρονική μετάθεση της διαδικασίας εκλογής μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των επιμελητηρίων του ν. 4497/2017

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 123 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών – Τροποποίηση άρθρου 165 ν. 4763/2020
Άρθρο 124 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών βοηθών βρεφοκόμων – παιδοκόμων – Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4790/2021
Άρθρο 125 Προγραμματισμός χορήγησης αδειών σε εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 126 Βιομηχανικά διδακτορικά
Άρθρο 127 Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές
Άρθρο 128 Εξεταστές της γνώσης ξένων γλωσσών στα συμβούλια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 33 ν. 4823/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 129 Μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση
Άρθρο 130 Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 131 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 132 Ρυθμίσεις συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και για την προμήθεια μέσων ατομικής και συλλογικής προστασίας της ανωνύμου εταιρείας «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και της ανωνύμου εταιρείας «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.».
Άρθρο 133 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-EΦΚΑ)
Άρθρο 134 Παράταση ισχύος προϋπολογισμού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
Άρθρο 135 Υπαγωγή των συμβάσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αυτών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 324 ν. 4700/2020

ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 136 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4926/2022ΦΕΚ τεύχος Α 82/20.04.2022
Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις.