Νόμος 4937/2022. Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις εγγράφων ποινικής και πολιτικής δίκης

Νόμος 4937/2022. Ηλεκτρονικά οι επιδόσεις εγγράφων ποινικής και πολιτικής δίκης και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Νόμος 4937/2022ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ
Άρθρο 1 Διαδικασία έκδοσης απόφασης, βουλεύματος και διάταξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 138 ΚΠΔ
Άρθρο 2 Επίδοση – Αντικατάσταση άρθρου 155 ΚΠΔ
Άρθρο 3 Επίδοση σε κατηγορούμενο με ηλεκτρονικά μέσα ή φυσικό τρόπο – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 156 ΚΠΔ
Άρθρο 4 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 157 ΚΠΔ
Άρθρο 5 Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς – Τροποποίηση άρθρου 158 ΚΠΔ
Άρθρο 6 Επίδοση σε όσους κρατούνται – Τροποποίηση άρθρου 159 ΚΠΔ
Άρθρο 7 Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται – Τροποποίηση άρθρου 161 ΚΠΔ
Άρθρο 8 Το αποδεικτικό της επίδοσης – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 162 ΚΠΔ
Άρθρο 9 Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα – Γνωστοποίηση διαδικασίας επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα – Τροποποίηση άρθρου 217 ΚΠΔ
Άρθρο 10 Εξέταση κατηγορουμένου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 273 ΚΠΔ
Άρθρο 11 Περάτωση της κύριας ανάκρισης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 308 ΚΠΔ
Άρθρο 12 Περάτωση της κύριας ανάκρισης κατ’ εξαίρεση – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 309 ΚΠΔ
Άρθρο 13 Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος και της κλήσης – Παραμονή δικογραφιών στα γραφεία – Τροποποίηση περ. ε΄ παρ. 1 άρθρου 321 ΚΠΔ
Άρθρο 14 Όργανα επίδοσης – Τροποποίηση άρθρου 122 ΚΠολΔ

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 15 Κάλυψη δαπανών Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας
Άρθρο 16 Κάλυψη λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των καταστημάτων κράτησης και του Ιδρύματος Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 54 ν. 4662/2020
Άρθρο 17 Ποσοστά εισαγομένων στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 3686/2008
Άρθρο 18 Τροποποίηση ελάχιστου ύψους για την κατάταξη προσωπικού της πρώην δημοτικής αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην κατηγορία των ειδικών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 26 ν. 4456/2017
Άρθρο 19 Εξάμηνο κατάταξης στη Σχολή Αξιωματικών και εισαγωγή στη Σχολή Αστυφυλάκων υιοθετηθέντων από τη Βουλή των Ελλήνων τέκνων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και των υπαλλήλων που υπηρετούν στα καταστήματα κράτησης και στο Ίδρυμα Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 2226/1994
Άρθρο 20 Προσθήκη ορισμού έννοιας «εμπρηστικός μηχανισμός» – Προσθήκη περ. κδ΄ στην παρ. 1 του άρθρου 1 ν. 2168/1993
Άρθρο 21 Προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση οπλοφορίας Αστυνομικών – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 4 άρθρου 2 ν. 3169/2003
Άρθρο 22 Αποδέσμευση υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας από τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και από την επικύρωση αντιγράφων – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 11 ν. 2690/1999
Άρθρο 23 Δυνατότητα μετατροπής αδειών οδήγησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 3710/2008
Άρθρο 24 Εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 38 ν. 1884/1990 – Εφαρμογή της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
Άρθρο 25 Υποχρέωση τήρησης μέτρων ασφαλείας από τους φορείς άσκησης οικονομικής δραστηριότητας – Αντικατάσταση παρ. 9 και 11 άρθρου 12 ν. 1481/1984
Άρθρο 26 Επιβολή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης της υπ’ αριθμ. 5Α/2011 Αστυνομικής Διάταξης
Άρθρο 27 Παράταση ισχύος συμβάσεων καθαριότητας Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 28 Καθήκοντα ειδικών φρουρών Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 18 ν. 4777/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 29 Μεταγωγή καταδίκων κρατουμένων στα αγροτικά καταστήματα κράτησης και την Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών (Κ.Α.Υ.Φ.) – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 41 ν. 4356/2015
Άρθρο 30 Ρύθμιση θεμάτων του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των καταστημάτων κράτησης – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 2 και τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3090/2002
Άρθρο 31 Ανανέωση των επαγγελματικών αδειών οδήγησης των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης
Άρθρο 32 Μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων καταστημάτων κράτησης και του Ιδρύματος Αρωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου
Άρθρο 33 Κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των καταστημάτων κράτησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 34 Έξοδα διημέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. 1 και περ. 16 στο άρθρο 1 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 35 Έξοδα διανυκτέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 10 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 36 Δαπάνες μετακίνησης αστυνομικού προσωπικού – Τροποποίηση περ. Α παρ. 2 άρθρου 11 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015
Άρθρο 37 Έξοδα διημέρευσης αστυνομικού προσωπικού – Προσθήκη άρθρου 15 Α΄ στην υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ΄ άρθρου 2 ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
Άρθρο 38 Εποπτεία και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατουμένων σε άδεια
Άρθρο 39 Εκκαθάριση, τακτοποίηση και ενταλματοποίηση δαπανών της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
Άρθρο 40 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας
Άρθρο 41 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων για την αποζημίωση ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων για μετακίνηση σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας, την κάλυψη κενών ενεργού (εικοσιτετράωρης) εφημερίας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αποζημίωση των πρόσθετων ενεργών εφημεριών
Άρθρο 42 Εξουσιοδοτική διάταξη για την εφαρμογή των άρθρων 88, 89 και 90 ν. 4850/2021 – Τροποποίηση άρθρου 91 ν. 4850/2021
Άρθρο 43 Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 44 Δυνατότητα παράτασης ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών
Άρθρο 45 Μεταφορά μαθητών προτύπων και πειραματικών σχολείων – Τροποποίηση άρθρου 186 ν. 3852/2010
Άρθρο 46 Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση περ. β) παρ. 17 άρθρου 169 ν. 4763/2020

ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 47 Καταργούμενη διάταξη

ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 48
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η ισχύς των άρθρων 34 έως 37 που αφορούν στα έξοδα διημέρευσης και διανυκτέρευσης του αστυνομικού προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία μεταγωγής και μόνο για τις τροποποιήσεις που επέρχονται με τις διατάξεις του παρόντος στον ν. 4336/2015 (Α΄ 94), αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που ορίζεται στο άρθρο 15 της υποπαρ. Δ.9 του ν. 4336/2015, και των λοιπών διαλαμβανομένων σε αυτό

Νόμος 4937/2022ΦΕΚ τεύχος Α 106/02.06.2022
Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις