Νόμος 4938/2022 Δικαστήρια και Δικαστικοί Λειτουργοί

Νόμος 4938/2022 Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

 

Νόμος 4938/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 109/06.06.2022
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 1: Έκταση εφαρμογής
Άρθρο 2: Ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση, περιφέρεια και έδρα δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 3: Αριθμός και κατανομή οργανικών θέσεων
Άρθρο 4: Συγκρότηση των δικαστηρίων – Τμήματα
Άρθρο 5: Αναπλήρωση δικαστών
Άρθρο 6: Αδυναμία συγκρότησης δικαστηρίων
Άρθρο 7: Σύμμετρη κατανομή πολιτικών υποθέσεων μεταξύ ειρηνοδικών της περιφέρειας του ίδιου πρωτοδικείου
Άρθρο 8: Γραμματέας δικαστηρίου
Άρθρο 9: Κωλύματα παραγόντων της δίκης
Άρθρο 10: Σχέση δικαστικών και αστυνομικών αρχών
Άρθρο 11: Γραμματεία των δικαστηρίων και των εισαγγελιών
Άρθρο 12: Δικαστικό έτος – Θερινά τμήματα
Άρθρο 13: Αρχείο δικαστηρίου

KΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕΣ
Άρθρα 14: Δικαστικά συμβούλια
Άρθρο 15: Ολομέλεια
Άρθρο 16: Ολομέλεια εισαγγελίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 17: Διεύθυνση δικαστηρίων
Άρθρο 18: Διεύθυνση εισαγγελιών
Άρθρο 19: Κανονισμοί εσωτερικής υπηρεσίας
Άρθρο 20: Κλήρωση των συνθέσεων των ποινικών δικαστηρίων
Άρθρο 21: Κλήρωση των συνθέσεων σε υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων
Άρθρο 22: Δικαστικό κατάστημα, λειτουργία και συνεδριάσεις των δικαστηρίων
Άρθρο 23: Εποπτεία
Άρθρο 24: Γραφείο νομολογίας, έρευνας και δικαστικής ιστορίας
Άρθρο 25: Υπηρεσιακή σφραγίδα
Άρθρο 26: Αλληλογραφία – Αντίγραφα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Άρθρο 27: Ολομέλεια – Τμήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
Άρθρο 28: Η εισαγγελία ως ανεξάρτητη δικαστική αρχή
Άρθρο 29: Αρμοδιότητες εισαγγελέα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 30: Ανακριτές και δικαστές ανηλίκων
Άρθρο 31: Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τμήματα από τα πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 32: Συγκρότηση και λειτουργία
Άρθρο 33: Αρμοδιότητες Γενικού Επιτρόπου
Άρθρο 34: Γραμματεία Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων
Άρθρο 35: Εκκαθάριση αρχείου της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 36: Εκδίκαση υποθέσεων κατά τα θερινά τμήματα από τα διοικητικά δικαστήρια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Άρθρο 37: Νομική φύση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 38: Διάρθρωση της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 39: Αρμοδιότητες Γενικού Επιτρόπου

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Άρθρο 40: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 41: Διορισμός δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 42: Ανάκληση του διορισμού δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 43: Προσόντα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 44: Κωλύματα διορισμού δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 45: Άρση κωλυμάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 46: Αναδιορισμός δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΚΩΛΥΜΑΤΑ
Άρθρο 47: Θεμελιώδη καθήκοντα του δικαστικού λειτουργού
Άρθρο 48: Ασυμβίβαστα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 49: Κωλύματα εντοπιότητας δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 50: Μισθός – Ημερήσια αποζημίωση – Οδοιπορικά έξοδα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 51: Ειδικές εγγυήσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 52: Κανονική άδεια δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 53: Άδειες κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνου δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 54: Αναρρωτική άδεια – Περίθαλψη δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 55: Εκπαιδευτικές άδειες δικαστικών λειτουργών στην αλλοδαπή και την Ημεδαπή
Άρθρο 56: Συμμετοχή δικαστικών λειτουργών σε προγράμματα κατάρτισης διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών δικαστικής εκπαίδευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 57: Ατομικοί φάκελοι δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 58: Μητρώο δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Άρθρο 59: Τοποθετήσεις – Προαγωγές δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 60: Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 61: Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 62: Διορισμός δικαστικών λειτουργών σε ευρωπαϊκά και διεθνή δικαστήρια – Ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς
οργανισμούς
Άρθρο 63: Εμφάνιση δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΙΣΟΒΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΒΑΘΜΟΙ, ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ
Άρθρο 64: Ισοβιότητα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 65: Αρχαιότητα δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 66: Βαθμοί ιεραρχίας – Αντιστοιχία – Προβάδισμα ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 67: Θέση δικαστικών λειτουργών σε διαθεσιμότητα
Άρθρο 68: Θέση δικαστικών λειτουργών σε αργία
Άρθρο 69: Θέση δικαστικών λειτουργών εκτός υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
Άρθρο 70: Παραίτηση δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 71: Αποχώρηση δικαστικών λειτουργών λόγω ορίου ηλικίας
Άρθρο 72: Οριστική παύση δικαστικών λειτουργών

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Άρθρο 73: Διορισμός – Προαγωγή δόκιμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 74: Προαγωγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Άρθρο 75: Δικαστικοί λειτουργοί της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 76: Πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και προαγωγή τους σε θέση πρωτοδίκη
Άρθρο 77: Προαγωγές λοιπών δικαστών τακτικών διοικητικών δικαστηρίων
Άρθρο 78: Προαγωγή διοικητικών δικαστών στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Άρθρο 79: Διαδικασία προαγωγής διοικητικών δικαστών στον βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 80: Αρμοδιότητα – Συγκρότηση – Λειτουργία Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 81: Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης – Διαφωνία – Προσφυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Άρθρο 82: Διορισμός δόκιμων εισηγητών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 83: Προαγωγές δικαστικών λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 84: Διορισμός – Προαγωγές δικαστικών λειτουργών στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Άρθρο 85: Συγκρότηση, αρμοδιότητα, λειτουργία Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Άρθρο 86: Αποφάσεις Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Διαφωνία – Προσφυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚAΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ
Άρθρο 87: Διορισμός παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
Άρθρο 88: Προαγωγή παρέδρων πρωτοδικείων και εισαγγελίας
Άρθρο 89: Προαγωγές λοιπών δικαστικών λειτουργών πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης
Άρθρο 90: Διορισμός και προαγωγές ειρηνοδικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’: ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 91: Συγκρότηση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, αρμοδιότητα, λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’: ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 92: Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’: ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 93: Συμβούλιο, όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 94: Περιφέρειες επιθεώρησης των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Άρθρο 95: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας
Άρθρο 96: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των δικαστικών λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 97: Όργανα και διαδικασία επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των δικαστικών λειτουργών τους
Άρθρο 98: Περιφέρειες επιθεώρησης των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 99: Επιμόρφωση επιθεωρητών
Άρθρο 100: Αρμοδιότητες επιθεωρητών
Άρθρο 101: Εκθέσεις επιθεώρησης
Άρθρο 102: Κριτήρια επιθεώρησης
Άρθρο 103: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Επιθεώρησης
Άρθρο 104: Ενιαίο πλαίσιο οδηγιών, πρακτικών και κατευθύνσεων επιθεώρησης
Άρθρο 105: Προσφυγή επιθεωρούμενου
Άρθρο 106: Έκθεση για οριστική παύση
Άρθρο 107: Επιθεώρηση της γραμματείας των δικαστηρίων

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’: ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 108: Γενικές αρχές πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 109: Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 110: Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων δικαστικών λειτουργών
Άρθρο 111: Πειθαρχικές ποινές σε δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 112: Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης δικαστικών λειτουργών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’: ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 113: Όργανα άσκησης πειθαρχικής δικαιοδοσίας σε δικαστικούς λειτουργούς
Άρθρο 114: Συγκρότηση και λειτουργία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 115: Συγκρότηση και λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’: ΔΙΩΞΗ
Άρθρο 116: Διαδικασία πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 117: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 118: Έναρξη και λήξη πειθαρχικής διαδικασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 119: Προδικασία πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 120: Ανάκριση σε περίπτωση πειθαρχικής δίωξης
Άρθρο 121: Προδικασία συζήτησης πειθαρχικού συμβουλίου – Κλήση του διωκομένου
Άρθρο 122: Κύρια διαδικασία στα πειθαρχικά συμβούλια
Άρθρο 123: Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων
Άρθρο 124: Συνέπειες αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων
Άρθρο 125: Διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών δικαστηρίων

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 126: Άσκηση δημόσιας υπηρεσίας διοικητικής φύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Άρθρο 127: Όργανα και λειτουργία της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 128: Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 129: Μεταβατικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 130: Καταργούμενες διατάξεις

 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Άρθρο 131: Συνέπειες προσωρινής παύσης – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 53 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 132: Περιπτώσεις καταγραφής των στοιχείων της δικηγορικής Εταιρείας – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 55 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 133: Σωρευτική επιβολή ποινών επίπληξης και προστίμου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 134: Οριστική παύση δικηγόρου που ανήκει σε δικηγορική Εταιρεία – Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 145 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 135: Συντονιστής πειθαρχικών τμημάτων – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 149 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 136: Παραγγελία διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, χρονική προθεσμία περάτωσης αυτής και ανακοίνωση της ποινικής δίωξης στον οικείο δικηγορικό σύλλογο – Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 152 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 137: Άσκηση πειθαρχικής δίωξης ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 153 του Κώδικα Δικηγόρων
Άρθρο 138: Διεύρυνση του δικαιώματος άσκησης έφεσης κατά επιβληθείσας πειθαρχικής ποινής – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 157 του Κώδικα Δικηγόρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Άρθρο 139: Εκπροσώπηση διαδίκων από δικηγορική εταιρεία – Τροποποίηση των άρθρων 96, 143 και 305 ΚΠολΔ
Άρθρο 140: Συνέπειες της παράστασης συνηγόρου εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στο περιεχόμενο των πρακτικών της ποινικής δίκης – Τροποποίηση άρθρου 140 ΚΠΔ
Άρθρο 141: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και στο περιεχόμενο των αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων -Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 30 και του άρθρου 190 ΚΔΔ
Άρθρο 142: Συνέπειες της παράστασης εταίρου ή συνεργάτη δικηγορικής εταιρείας στην ιδιότητα του αντίκλητου στις δίκες ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και στο περιεχόμενο των αποφάσεών του – Τροποποίηση των άρθρων 18 και 40 του π.δ. 18/1989
Άρθρο 143: Ευθύνη δικηγορικών Εταιρειών – Εναρμόνιση διατάξεων με τον Κώδικα Δικηγόρων – Κατάργηση άρθρου 13 π.δ. 81/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 144: Οριοθέτηση επικοινωνίας δικηγόρου με τους οφειλέτες των εντολέων τους – Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3758/2009
Άρθρο 145: Αύξηση οργανικών θέσεων Αντεισαγγελέων Εφετών
Άρθρο 146: Σύνταξη ηλεκτρονικής ταυτότητας για κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Άρθρο 147: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών που αναρτήθηκαν εντός του έτους 2021

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 148: Επαγγελματική διαιτησία στο ποδόσφαιρο – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 47 του ν. 2725/1999
Άρθρο 149: Κανονισμός επαγγελματικής διαιτησίας ποδοσφαίρου – Tροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2725/1999
Άρθρο 150: Κωλύματα εγγραφής μέλους αθλητικού σωματείου – Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 3 ν. 2725/1999
Άρθρο 151: Προθεσμία τροποποίησης καταστατικού αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 30 ν. 4726/2020

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 152: Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών
Άρθρο 153: Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων
Άρθρο 154: Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου
Άρθρο 155: Αύξηση κρατικής επιδότησης του Ο.Α.Σ.Α. λόγω ενεργειακής κρίσης
Άρθρο 156: Ρύθμιση θεμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης λιμένων
Άρθρο 157: Ορισμός Αρχής Σχεδιασμού για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Λιμένων

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 158: Έναρξη ισχύος

Νόμος 4938/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 109/06.06.2022
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις