Νόμος 4939/2022 για τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών

Νόμος 4939/2022ΦΕΚ τεύχος Α 111/10.06.2022
Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.

Άρθρο πρώτο Κύρωση Κώδικα
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Ορισμοί
Άρθρο 2 Ερμηνεία και εφαρμογή

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 3 Υποβολή και αξιολόγηση στοιχείων
Άρθρο 4 Ανάγκες παροχής διεθνούς προστασίας οι οποίες ανακύπτουν επιτόπου
Άρθρο 5 Φορείς δίωξης ή σοβαρής βλάβης
Άρθρο 6 Φορείς προστασίας
Άρθρο 7 Εγχώρια προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 8 Πράξεις δίωξης
Άρθρο 9 Λόγοι δίωξης
Άρθρο 10 Παύση καθεστώτος πρόσφυγα
Άρθρο 11 Αποκλεισμός από το καθεστώς πρόσφυγα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
Άρθρο 12 Χορήγηση του καθεστώτος πρόσφυγα
Άρθρο 13 Περιπτώσεις ανάκλησης και άρνησης ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 14 Σοβαρή βλάβη
Άρθρο 15 Παύση επικουρικής προστασίας
Άρθρο 16 Αποκλεισμός από την επικουρική προστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 17 Χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας
Άρθρο 18 Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης καθεστώτος επικουρικής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 19 Γενικοί κανόνες
Άρθρο 20 Προστασία από την απομάκρυνση
Άρθρο 21 Ενημέρωση δικαιούχων διεθνούς προστασίας
Άρθρο 22 Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας
Άρθρο 23 Άδειες διαμονής
Άρθρο 24 Ταξιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 25 Έγγραφα και πιστοποιητικά
Άρθρο 26 Πρόσβαση στην απασχόληση
Άρθρο 27 Πρόσβαση στην εκπαίδευση
Άρθρο 28 Πρόσβαση σε διαδικασίες για την αναγνώριση τίτλων
Άρθρο 29 Κοινωνική αρωγή
Άρθρο 30 Ιατρική περίθαλψη
Άρθρο 31 Πρόσβαση σε κατάλυμα
Άρθρο 32 Ελεύθερη κυκλοφορία
Άρθρο 33 Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
Άρθρο 34 Επαναπατρισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 35 Συνεργασία
Άρθρο 36 Προσωπικό

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Άρθρο 37 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 38 Γενικές διατάξεις για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης
Άρθρο 39 Ενημέρωση κατά την υποδοχή
Άρθρο 40 Υπαγωγή
Άρθρο 41 Καταγραφή και ιατρικός έλεγχος
Άρθρο 42 Παραπομπή σε διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας
Άρθρο 43 Περαιτέρω παραπομπή και μετακίνηση
Άρθρο 44 Υποχρεώσεις της διοίκησης κατά τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης
Άρθρο 45 Συνδρομή Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
Άρθρο 46 Διοικητικά μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης
Άρθρο 47 Ενημέρωση μετά την υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας
Άρθρο 48 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία και ταξιδιωτικά έγγραφα
Άρθρο 49 Διαμονή και ελευθερία κυκλοφορίας
Άρθρο 50 Κράτηση των αιτούντων
Άρθρο 51 Συνθήκες κράτησης των αιτούντων
Άρθρο 52 Κράτηση ευάλωτων ατόμων και αιτούντων με ειδικές ανάγκες υποδοχής
Άρθρο 53 Οικογένειες
Άρθρο 54 Ιατρικές εξετάσεις
Άρθρο 55 Εκπαίδευση των ανηλίκων
Άρθρο 56 Πρόσβαση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 57 Απασχόληση
Άρθρο 58 Επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 59 Γενικοί κανόνες για τις υλικές συνθήκες υποδοχής και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Άρθρο 60 Ρυθμίσεις για τις υλικές συνθήκες υποδοχής
Άρθρο 61 Περιορισμός ή διακοπή των υλικών συνθηκών υποδοχής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΛΩΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Άρθρο 62 Γενική αρχή για τα ευάλωτα πρόσωπα και αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων
Άρθρο 63 Ανήλικοι
Άρθρο 64 Ασυνόδευτοι και χωρισμένοι ανήλικοι
Άρθρο 65 Αρμοδιότητες Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Άρθρο 66 Επιτροπεία
Άρθρο 67 Θύματα βασανιστηρίων και βίας

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Άρθρο 68 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 69 Αίτηση διεθνούς προστασίας
Άρθρο 70 Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε κέντρα κράτησης και σημεία εισόδου στην ελληνική επικράτεια
Άρθρο 71 Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
Άρθρο 72 Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων
Άρθρο 73 Δικαίωμα παραμονής αιτούντων – Εξαιρέσεις
Άρθρο 74 Εγγυήσεις για τους αιτούντες
Άρθρο 75 Δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία
Άρθρο 76 Παροχή πληροφοριών – Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή
Άρθρο 77 Ιατρική Εξέταση
Άρθρο 78 Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 79 Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης
Άρθρο 80 Αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων
Άρθρο 81 Τήρηση εμπιστευτικότητας
Άρθρο 82 Προσωπική συνέντευξη
Άρθρο 83 Υποχρεώσεις των αιτούντων
Άρθρο 84 Στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων
Άρθρο 85 Παραίτηση από την αίτηση
Άρθρο 86 Σιωπηρή ανάκληση
Άρθρο 87 Αιτιολογία και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ
Άρθρο 88 Διαδικασία της εξέτασης
Άρθρο 89 Απαράδεκτες αιτήσεις
Άρθρο 90 Πρώτη χώρα ασύλου
Άρθρο 91 Ασφαλείς τρίτες χώρες
Άρθρο 92 Ασφαλείς χώρες καταγωγής
Άρθρο 93 Αβάσιμες αιτήσεις
Άρθρο 94 Μεταγενέστερες αιτήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
Άρθρο 95 Διαδικασίες στα σύνορα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 96 Ανάκληση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Άρθρο 97 Δικαίωμα άσκησης προσφυγής
Άρθρο 98 Περιεχόμενο προσφυγής
Άρθρο 99 Άσκηση της προσφυγής
Άρθρο 100 Προσδιορισμός συζήτησης της προσφυγής
Άρθρο 101 Έκθεμα
Άρθρο 102 Συζήτηση προσφυγής
Άρθρο 103 Αναβολή της συζήτησης
Άρθρο 104 Υπομνήματα
Άρθρο 105 Παραίτηση από την προσφυγή
Άρθρο 106 Προθεσμία για έκδοση απόφασης
Άρθρο 107 Υπογραφή – Διόρθωση απόφασης
Άρθρο 108 Επίδοση απόφασης
Άρθρο 109 Διακοπή υλικών συνθηκών υποδοχής σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας
Άρθρο 110 Δικαίωμα παραμονής
Άρθρο 111 Αναπομπή στον πρώτο βαθμό
Άρθρο 112 Υποχρέωση εχεμύθειας
Άρθρο 113 Υποβολή εκθέσεων

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 114 Αίτηση ακύρωσης
Άρθρο 115 Προθεσμία
Άρθρο 116 Προσδιορισμός αίτησης ακύρωσης
Άρθρο 117 Έκδοση απόφασης
Άρθρο 118 Προσφυγές

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΙΣΡΟΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 119 Γενικές ρυθμίσεις προσωρινής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 120 Διάρκεια προσωρινής προστασίας
Άρθρο 121 Διαπίστωση μαζικής εισροής
Άρθρο 122 Λήξη προσωρινής προστασίας
Άρθρο 123 Επέκταση της προσωρινής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 124 Άδεια διαμονής
Άρθρο 125 Ενημέρωση δικαιούχων προσωρινής προστασίας
Άρθρο 126 Τήρηση προσωπικών δεδομένων
Άρθρο 127 Επανεισδοχή δικαιούχων προσωρινής προστασίας
Άρθρο 128 Εργασία και επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 129 Κέντρα φιλοξενίας, κοινωνική βοήθεια, ιατρική περίθαλψη
Άρθρο 130 Εκπαίδευση
Άρθρο 131 Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας
Άρθρο 132 Εκπροσώπηση ασυνόδευτου ανηλίκου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 133 Υποβολή αίτησης ασύλου
Άρθρο 134 Κριτήρια χορήγησης ασύλου
Άρθρο 135 Σχέση με καθεστώς ασύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 136 Εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας περί αλλοδαπών
Άρθρο 137 Εκούσιος επαναπατρισμός
Άρθρο 138 Αναγκαστικός επαναπατρισμός
Άρθρο 139 Αναστολή επαναπατρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άρθρο 140 Καθορισμός δυνατοτήτων υποδοχής
Άρθρο 141 Μεταφορά δικαιούχων προσωρινής προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 142 Εθνικό σημείο επαφής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 143 Ρήτρες αποκλεισμού από την προσωρινή προστασία
Άρθρο 144 Αποφάσεις – Μέτρα Αποκλεισμού – Προσφυγές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Άρθρο 145 Ενημέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Άρθρο 146 Υπόδειγμα άδειας διέλευσης

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 148 Καταργούμενες διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας Κωδικοποιητικών διατάξεων
Πίνακας Κωδικοποιούμενων διατάξεων

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4939/2022ΦΕΚ τεύχος Α 111/10.06.2022
Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών.