Νόμος 4949/2022 Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ)

Νόμος 4949/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 126/30.06.2022
Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/952 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΜΑΪΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/1164 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (L 144) – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 66Β ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ασυμφωνίες στη μεταχείριση αντίστροφων υβριδικών μέσων – Προσθήκη παρ. 10 και 11 στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΕOΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΖΙΝΟ (ΕΚΑΖ) ΕΥΡΕOΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ
Άρθρο 4 Κύρωση Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΙΑΣ
Άρθρο 5 Σκοπός
Άρθρο 6 Υπαγωγή στο καθεστώς στρατηγικής επένδυσης ταχείας αδειοδότησης
Άρθρο 7 Καθορισμός γενικού πλαισίου ολοκληρωμένης αξιοποίησης, βιώσιμης ανάπτυξης και λειτουργίας
των Ναυπηγείων
Άρθρο 8 Εξειδίκευση και εφαρμογή επενδυτικού σχεδίου και έγκριση επιμέρους έργων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία των Ναυπηγείων
Άρθρο 9 Υπαγωγή αυθαιρέτων στις ρυθμίσεις περί τακτοποίησης και έγκριση εργασιών κατεδάφισης
Άρθρο 10 Οικοδομικές άδειες
Άρθρο 11 Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων
Άρθρο 12 Δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών
Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ν. 2882/2001)
Άρθρο 14 Τρόπος κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 και παρ. 3 άρθρου 1 του ν. 2882/2001
Άρθρο 15 Προϋποθέσεις κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 3 του ν. 2882/2001
Άρθρο 16 Μεταγραφή – Συνέπειες συντέλεσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 του ν. 2882/2001
Άρθρο 17 Παραγραφή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 του ν. 2882/2001
Άρθρο 18 Ανάκληση και άρση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 του ν. 2882/2001
Άρθρο 19 Ανάκληση συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 άρθρου 12 του ν. 2882/2001
Άρθρο 20 Διάδικοι – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 14 του ν. 2882/2001
Άρθρο 21 Εκτίμηση αξίας απαλλοτριωμένου ακινήτου – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 15 του ν. 2882/2001

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Ν. 4831/2021)
Άρθρο 22 Αρμοδιότητες του ΝΣΚ – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 4 του ν. 4831/2021
Άρθρο 23 Συγκρότηση του ΝΣΚ ως συλλογικού οργάνου – Τροποποίηση παρ. 3, 4, 5 και 7 άρθρου 5 του ν. 4831/2021
Άρθρο 24 Αρμοδιότητες Τμημάτων και Ολομέλειας – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 7 του ν. 4831/2021
Άρθρο 25 Δικαστικά Γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 21 του ν. 4831/2021
Άρθρο 26 Λειτουργικά και οικονομικά θέματα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 του ν. 4831/2021
Άρθρο 27 Κωλύματα διορισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4831/2021
Άρθρο 28 Προκριματικό στάδιο – Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 45 του ν. 4831/2021
Άρθρο 29 Ασυμβίβαστα – Συμμετοχή σε επιτροπές, συμβούλια και συλλογικά όργανα της Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 του ν. 4831/2021
Άρθρο 30 Μισθός – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 60 του ν. 4831/2021
Άρθρο 31 Προαγωγές λειτουργών του ΝΣΚ – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 65 του ν. 4831/2021
Άρθρο 32 Πειθαρχικά όργανα – Τροποποίηση περ. δ’ άρθρου 86 του ν. 4831/2021
Άρθρο 33 Άσκηση πειθαρχικής δίωξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 90 του ν. 4831/2021
Άρθρο 34 Έφεση – Τροποποίηση παρ. 2 και 5 άρθρου 99 του ν. 4831/2021
Άρθρο 35 Προσφυγή – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 100 του ν. 4831/2021
Άρθρο 36 Οργανικές θέσεις – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 106 του ν. 4831/2021
Άρθρο 37 Κλάδοι Προϊσταμένων – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 4 άρθρου 110 του ν. 4831/2021
Άρθρο 38 Ετήσια έκθεση – Τροποποίηση άρθρου 120 του ν. 4831/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 39 Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 40 Ρύθμιση για τη φορολογία ακινήτων φυσικών προσώπων – Αντικατάσταση τετάρτου εδαφίου παρ. 1 άρθρου 32 του ν. 3842/2010
Άρθρο 41 Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 32 του ν. 2960/2001

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 42 Παράταση αναστολής καταβολής στο Δημόσιο ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί των νοσηλίων από τις Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 3846/2010
Άρθρο 43 Ορισμός της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) ως αρμόδιας για τον έλεγχο του ευρωπαϊκού μέσου προσωρινής στήριξης για τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (SURE) λόγω της επιδημικής έκρηξης της COVID-19
Άρθρο 44 Ειδική ρύθμιση για τα δάνεια που χορηγούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021
Άρθρο 45 Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο άρθρο 17 του ν. 4935/2022
Άρθρο 46 Αποσαφήνιση υποχρεώσεων καταβολής ειδικής αμοιβής του βαθμού θέσης σε περίπτωση αναπλήρωσης – Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 19 του ν. 4778/2021
Άρθρο 47 Ορισμοί του ν. 4261/2014 – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 3 του ν. 4261/2014
Άρθρο 48 Διοικητικό Συμβούλιο – Προσθήκη παρ. 9, 10, 11 στο άρθρο 83 του ν. 4261/2014
Άρθρο 49 Ίδια κεφάλαια – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 4537/2018
Άρθρο 50 Αστική ευθύνη έναντι τρίτων – Αντικατάσταση άρθρου 7 του π.δ. 237/1986
Άρθρο 51 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Ακαδημία Αθηνών – Τροποποίηση άρθρου 48 του ν. 4589/2019
Άρθρο 52 Ρυθμίσεις για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 5Α και άρθρου 72 του ν. 4172/2013
Άρθρο 53 Παράταση προθεσμίας σύνταξης οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών
Άρθρο 54 Παράταση της αναστολής επιβολής φόρου δωρεάς σε κοινωφελή νομικά πρόσωπα -Τροποποίηση άρθρου 300 του ν. 4738/2020
Άρθρο 55 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. ειδών ατομικής υγιεινής και προστασίας- Τροποποίηση παρ. 2 του άρθρου πρώτου της 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
Άρθρο 56 Παράταση υπαγωγής στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. για τα φίλτρα και τις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης – Τροποποίηση παρ. 47 Κεφαλαίου Α, «ΑΓΑΘΑ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. για την εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και τις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας – Τροποποίηση άρθρου 299 του ν. 4738/2020
Άρθρο 58 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος καλλιτεχνών και χειροτεχνών – Προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο
31 του ν. 3986/2011
Άρθρο 59 Επιδότηση καλλιτεχνών και χειροτεχνών
Άρθρο 60 Παράταση υποβολής αιτήσεων και λειτουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών – Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 16 του ν. 4714/2020
Άρθρο 61 Κατηγορίες τυχερών παιγνίων που υποβάλλονται σε φόρο – Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 2961/2001
Άρθρο 62 Συντελεστές φορολογίας κερδών από τυχερά παίγνια – Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2961/2001
Άρθρο 63 Προθεσμία υποβολής της δήλωσης – Τροποποίηση άρθρου 92 του ν. 2961/2001
Άρθρο 64 Παράταση προθεσμίας αποστολής Απολογισμού, Ισολογισμού και Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Διαδήλωσης οικονομικού έτους 2021 από και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εισαγωγής αυτών στη Βουλή των Ελλήνων
Άρθρο 65 Δυνατότητα αποσπάσεων εντός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κάλυψη επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών – Προσθήκη παρ. 4Α στο άρθρο 25 του ν. 4389/2016

ΜΕΡΟΣ Η’
ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 66 Ορισμός Ενδιάμεσων Φορέων – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 4314/2014
Άρθρο 67 Αναθεώρηση των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΤΠΑ/ΠΠΑ) του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης λόγω μεταβολής οικονομικών ή άλλων συνθηκών και τροποποίηση στοιχείων των ΤΠΑ/
ΠΠΑ – Τροποποίηση άρθρου 128 του ν. 4635/2019
Άρθρο 68 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν»
Άρθρο 69 Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων Εισηγητών και μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 12 του ν. 3959/2011
Άρθρο 70 Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων ΔΙ.Μ.Ε.Α. – Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 13 του ν. 4712/2020
Άρθρο 71 Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Τροποποίηση άρθρου 30 του ν. 4887/2022
Άρθρο 72 Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 66 του ν. 4887/2022
Άρθρο 73 Ρυθμίσεις θεμάτων εκκρεμών επενδυτικών σχεδίων εξαιτίας μεταφοράς αρμοδιότητας εξέτασης μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άρθρο 74 Συμβάσεις Σύμπραξης του ν. 3389/2005 για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων αρμοδιότητας Φο.Δ.Σ.Α. – Προσθήκη παρ. 3α στο άρθρο 246 του ν. 4555/2018
Άρθρο 75 Παράταση συμβάσεων ανάθεσης και υπεκμίσθωσης συγκοινωνιακού έργου κατά την παρ. 3 άρθρου 54 του ν. 4568/2018
Άρθρο 76 Ρύθμιση αντιλογισμού του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Άρθρο 77 Κίνητρο εκπλήρωσης στοχοθεσίας Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ετών 2022 και 2023
Άρθρο 78 Παράταση αναστολής πληρωμών, συμψηφισμού και διαδικασιών είσπραξης χρεών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) έναντι του Δημοσίου που προέρχονται από καταπτώσεις εγγυήσεων δανείων
Άρθρο 79 Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία
Άρθρο 80 Λιμενικά έργα – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 9 του ν. 4404/2016
Άρθρο 81 Επιχορήγηση μεταφορικού κόστους και κόστους δημοσιογραφικού χάρτου των εκδοτικών επιχειρήσεων

ΜΕΡΟΣ Θ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4949/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 126/30.06.2022