Νόμος 4953/2022. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες

Νόμος 4953/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 135/09.07.2022
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.

 

Άρθρο πρώτο Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών.
Άρθρο 1 Ορισμοί
Άρθρο 2 Παρεχόμενες Υπηρεσίες
Άρθρο 3 Ποιότητα Υπηρεσιών και αξιολόγηση
Άρθρο 4 Σχέσεις με το επιβατικό κοινό
Άρθρο 5 Συνεχής παροχή Υπηρεσιών
Άρθρο 6 Ασφάλεια και πρόληψη στους συρμούς
Άρθρο 7 Εξυπηρέτηση στους σταθμούς
Άρθρο 8 Τροχαίο υλικό
Άρθρο 9 Κόμιστρο για τις Υπηρεσίες – Κατανομή υποχρεώσεων
Άρθρο 10 Αποζημίωση-Μηχανισμός υπολογισμού
Άρθρο 11 Αποδεκτές δαπάνες
Άρθρο 12 Έσοδα από την εκτέλεση των Υπηρεσιών
Άρθρο 13 Τρόπος καταβολής αποζημίωσης-εκκαθάριση
Άρθρο 14 Διαδικασία ετήσιου προγραμματισμού
Άρθρο 15 Ποινές/Επιβραβεύσεις (Βonus)
Άρθρο 16 Υποβολή αναφορών και εκθέσεων
Άρθρο 17 Λογιστικός διαχωρισμός – Λογιστικός έλεγχος
Άρθρο 18 Διάρκεια της Σύμβασης
Άρθρο 19 Λύση της Σύμβασης
Άρθρο 20 Γεγονότα για τα οποία δεν ευθύνεται ο Πάροχος
Άρθρο 21 Επιτροπή Παρακολούθησης
Άρθρο 22 Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών
Άρθρο 23 Σωρευτική αναγνώριση δικαιωμάτων
Άρθρο 24 Επικοινωνία των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 25 Τροποποίηση της Σύμβασης
Άρθρο 26 Εμπιστευτικότητα
Άρθρο 27 Εκχώρηση και ανάθεση υπεργολαβίας
Άρθρο 28 Μεταβατικές – λοιπές διατάξεις
Άρθρο 29 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Παράρτημα Α Απογραφή Υπηρεσιών
Παράρτημα Β Απαιτήσεις υποβολής αναφορών και δείκτες παρακολούθησης μεγεθών συγκοινωνιακού έργου
Παράρτημα Γ Απογραφή προσωπικού παρόχου
Παράρτημα Δ Επενδύσεις

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4953/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 135/09.07.2022
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Μεταφορές – Μεταφορικές Υπηρεσίες Επιβατών και Φορτίου Ανώνυμη Σιδηροδρομική Εταιρεία» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.) για την ανάθεση Υποχρεώσεων Δημόσιας Υπηρεσίας επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών