Νόμος 4955/2022. Τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις

Νόμος 4955/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 139/14.07.2022
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2020/262 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ) (L 58) – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα στα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα – Εδαφική εφαρμογή – Γενεσιουργό γεγονός επιβολής του φόρου – Τροποποίηση άρθρου 54 του ν. 2960/2001 (παρ. 1, 2 και 4 άρθρου 2, παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4, άρθρο 5 και παρ. 1 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 4 Ορισμοί – Τροποποίηση άρθρου 55 του ν. 2960/2001 (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 5 Χρόνος και τόπος όπου καθίσταται απαιτητός ο φόρος – Τροποποίηση άρθρου 56 του ν. 2960/2001 (παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 6, άρθρο 7 και πρώτο εδάφιο άρθρου 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 6 Διακινήσεις υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς και γενεσιουργός αιτία του ειδικού φόρου κατανάλωσης – Αντικατάσταση άρθρου 57 του ν. 2960/2001 (άρθρα 33 και 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 7 Προϋποθέσεις διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς – Ηλεκτρονικό απλουστευμένο διοικητικό έγγραφο και αναφορά παραλαβής – Προσθήκη άρθρου 57Α στον ν. 2960/2001 (άρθρα 35, 36 και 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 8 Εφεδρικές διαδικασίες και έγγραφα – Ανάκτηση δεδομένων – Εναλλακτικές αποδείξεις παραλαβής προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους, προκειμένου να παραδοθούν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για εμπορικούς σκοπούς – Προσθήκη άρθρου 57Β στον ν. 2960/2001 (άρθρα 38, 39, 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 9 Διακίνηση προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση μεταξύ δύο τόπων στο έδαφος της χώρας μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 58 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 10 Πωλήσεις εξ αποστάσεως – Τροποποίηση άρθρου 60 του ν. 2960/2001 (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 11 Καταστροφές και απώλειες υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση στο έδαφος ενός κράτους μέλους κατά τη μεταφορά τους στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος στο οποίο τέθηκαν σε ανάλωση – Αντικατάσταση άρθρου 61 του ν. 2960/2001 (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 12 Παραγωγή, μεταποίηση, κατοχή, αποθήκευση – Τροποποίηση άρθρου 62 του ν. 2960/2001 (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 13 Προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκεκριμένου αποθηκευτή – Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 2960/2001 (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 14 Καταστροφές και απώλειες προϊόντων που τελούν υπό καθεστώς αναστολής – Τροποποίηση άρθρου 65 του ν. 2960/2001 (παρ. 5, 6, 7, 8, 9 και 10 άρθρου 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 15 Επιστροφή και διαγραφή – Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων – Τροποποίηση άρθρου 66 του ν. 2960/2001 (άρθρο 10 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 16 Πιστοποιητικό απαλλαγής – Τροποποίηση άρθρου 68 του ν. 2960/2001 (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 17 Πωλήσεις προϊόντων που έχουν τεθεί σε ανάλωση από καταστήματα πλοίων και αεροσκαφών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 70 του ν. 2960/2001
Άρθρο 18 Μικροί οινοπαραγωγοί – Αντικατάσταση άρθρου 71 του ν. 2960/2001 (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 19 Τόπος αποστολής και προορισμού της διακίνησης υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής. Εγγύηση – Τροποποίηση άρθρου 112 του ν. 2960/2001 (άρθρα 16, 17 και 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 20 Εγγεγραμμένος παραλήπτης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 113 του ν. 2960/2001 (παρ. 1 άρθρου 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 21 Διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής μέσω μηχανοργανωμένου συστήματος – Τροποποίηση άρθρου 114 του ν. 2960/2001 (άρθρα 20, 21, 22, 24 και 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 22 Διαδικασίες σε περίπτωση που το μηχανοργανωμένο σύστημα είναι μη διαθέσιμο – Τροποποίηση άρθρου 115 του ν. 2960/2001 (άρθρα 26 και 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 23 Εναλλακτική απόδειξη παραλαβής και αποδεικτικά στοιχεία για την έξοδο – Τροποποίηση άρθρου 116 του ν. 2960/2001 (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 24 Παρατυπίες κατά τη διακίνηση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντων τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση – Τροποποίηση άρθρου 119 του ν. 2960/2001 (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)
Άρθρο 25 Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 54 της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ – ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26 Σκοπός
Άρθρο 27 Αντικείμενο
Άρθρο 28 Ορισμοί
Άρθρο 29 Όροι διενέργειας τελωνειακών διατυπώσεων από τελωνειακό αντιπρόσωπο
Άρθρο 30 Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων έναντι των τελωνειακών, ελεγκτικών και άλλων αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών του Δημοσίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Άρθρο 31 Αρμόδιες διοικητικές αρχές
Άρθρο 32 Επαγγελματίας τελωνειακός αντιπρόσωπος
Άρθρο 33 Αναστολή, ανάκληση, ακύρωση της άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΑΜΟΙΒΕΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Άρθρο 34 Υποχρεώσεις επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
Άρθρο 35 Αμοιβή επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων
Άρθρο 36 Εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματιών τελωνειακών αντιπροσώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
Άρθρο 37 Πειθαρχική εξουσία
Άρθρο 38 Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματιών Τελωνειακών Αντιπροσώπων (ΠΕΙ.Σ.Ε.Τ.Α.)
Άρθρο 39 Λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 40 Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 41 Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων
Άρθρο 42 Πειθαρχική ευθύνη σε περίπτωση απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας του τελωνειακού αντιπροσώπου
Άρθρο 43 Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 45 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 46 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 47 Έλεγχος ρευστών διαθεσίμων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 48 Σφράγιση εγκατάστασης και δημοσιοποίηση στοιχείων παραβατών σε περίπτωση λαθρεμπορίας αλκοολούχων ή παραβίασης της νομοθεσίας περί αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών – Τροποποίηση άρθρου 119Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 49 Επιβολή κυρώσεων για μη υποβολή δήλωσης ή ελλιπή ή ανακριβή δήλωση ρευστών διαθεσίμων – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 147 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 50 Ανακαθορισμός ποσοτικών ορίων για απαλλαγή ορισμένων προϊόντων από τον φόρο κατανάλωσης – Τροποποίηση παρ. 5Α άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 51 Αναθεώρηση διαδικασίας είσπραξης και χρόνου απόδοσης τελών χαρτοσήμου – Τροποποίηση παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 28 της 28ης Ιουλίου 1931
Άρθρο 52 Υπολογισμός του ποσοστού προσαύξησης τέσσερα τοις εκατό (4%) του 2021 στα έτη 2024 και 2025 – Τροποποίηση παρ. 3 του άρθρου 146 του ν. 4808/2021

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Άρθρο 53 Εκκρεμείς υποθέσεις επιχορήγησης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 24 του ν. 4797/2021
Άρθρο 54 Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 55 Καθορισμός αμοιβής Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος» Α.Ε.- Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 20 του ν. 4875/2021
Άρθρο 56 Οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» – Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 45 του ν. 4933/2022
Άρθρο 57 Αποζημιώσεις προανθικού σταδίου – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 209 του ν. 4820/2021
Άρθρο 58 Δημοσιοποίηση της εμπορικής επωνυμίας επιχειρήσεων που παραβιάζουν τα μέτρα περιστολής φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας σε περιόδους κρίσης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 119 του ν. 4926/2022
Άρθρο 59 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας κατά την πώληση προϊόντων των οποίων η αγορά επιδοτείται από το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» – Τροποποίηση άρθρου 58 του ν. 4818/2021
Άρθρο 60 Άσκηση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 152 του ν. 4512/2018
Άρθρο 61 Πληρωμή δαπανών λόγω συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνείς οργανισμούς
Άρθρο 62 Διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που διενεργούνται στο πλαίσιο επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών από τις Ε.Κ.Α.Α. της παρ. 1 του ν. 4412/2016 – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 41 του ν. 4412/2016
Άρθρο 63 Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα από τις Κεντρικές Αρχές Αγορών – Τροποποίηση άρθρου 59 του ν. 4412/2016
Άρθρο 64 Ρύθμιση για καταβολή αποζημιώσεων αναδόχων γραμμών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 83 του ν. 4796/2021
Άρθρο 65 Παράταση ακατάσχετου της κρατικής χρηματοδότησης του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
Άρθρο 66 Ρύθμιση θεμάτων Μηχανοδηγών Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.)
Άρθρο 67 Καταβληθέντα ποσά για επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και θέσεων ευθύνης στους εργαζόμενους του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.)

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 68 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4955/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 139/14.07.2022
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για τη θέσπιση του γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης (αναδιατύπωση) (L 58), άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και ρύθμιση επαγγέλματος τελωνειακού αντιπροσώπου, λοιπές τελωνειακές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις