Νόμος 4975/2022 με διατάξεις για τον κορονοϊό

Νόμος 4975/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 187/30.09.2022
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 3 Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα
Άρθρο 4 Σκοπός – Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ
Άρθρο 5 Μέλη
Άρθρο 6 Γενικά δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Άρθρο 7 Εγγραφή – Συνδρομή
Άρθρο 8 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος τεχνολόγου ακτινολογίας – ακτινοθεραπείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9 Όργανα διοίκησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 10 Πειθαρχικά παραπτώματα και πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 11 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 12 Πειθαρχικά Συμβούλια
Άρθρο 13 Διαδικασία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 14 Διαδικασία ενώπιον του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου – Ένδικα μέσα
Άρθρο 15 Αίτηση εξαίρεσης μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 16 Πειθαρχική απόφαση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΟΡΟΙ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Άρθρο 17 Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 18 Επιτροπές και ομάδες εργασίας
Άρθρο 19 Πόροι – Διαχείριση
Άρθρο 20 Θέσεις προσωπικού
Άρθρο 21 Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγων Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22 Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 24 Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 25 Παράταση ισχύος επειγουσών ρυθμίσεων για το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 26 Παράταση ισχύος των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ιατρών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 27 Παράταση προθεσμίας πρόσληψης επικουρικού ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού βοηθητικού προσωπικού
Άρθρο 28 Παράταση ισχύος διατάξεων περί μετακινήσεων προσωπικού
Άρθρο 29 Παράταση ισχύος της δυνατότητας σύναψης συμβάσεων για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού COVID-19»
Άρθρο 30 Παράταση ισχύος των συμβάσεων και καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης παιδιάτρων ως οικογενειακών ιατρών
Άρθρο 31 Παράταση ισχύος της κατ’ οίκον ή εξ αποστάσεως παροχής ιατρικών υπηρεσιών των συμβεβλημένων ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και ιατρών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς ασθενείς με κορωνοϊό COVID-19
Άρθρο 32 Παράταση συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενων φορέων λόγω κορωνοϊού
Άρθρο 33 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την εργασία καθ’ υπέρβαση του ωραρίου των εργαζομένων στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών και στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας
Άρθρο 34 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού σε προνοιακούς φορείς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 35 Παράταση ισχύος συμβάσεων έργου και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων και διοικητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 36 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την πρόσληψη προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 37 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
Άρθρο 38 Παράταση ισχύος της διάθεσης ιατρικού προσωπικού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σε Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων
Άρθρο 39 Παράταση ανάθεσης υπηρεσιών από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την εξέταση δειγμάτων σε ιδιωτικούς παρόχους
Άρθρο 40 Συμβάσεις ιατρών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για κάλυψη των αναγκών των δομών της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016
Άρθρο 41 Παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας και κάλυψη αναγκών εστίασης και σίτισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19
Άρθρο 42 Παράταση ισχύος άλλων έκτακτων ρυθμίσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 43 Παράταση ισχύος των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19
Άρθρο 44 Παράταση ισχύος της διενέργειας δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 45 Παράταση ισχύος των ρυθμίσεων περί διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 με κρατική μέριμνα
Άρθρο 46 Παράταση ισχύος της διαδικασίας χορήγησης φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σε νοσούντες από τον κορωνοϊό COVID-19 από θεράποντες ιατρούς
Άρθρο 47 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποστολής φαρμάκων σε ευπαθείς ομάδες και σε ασθενείς που βρίσκονται σε περιορισμό
Άρθρο 48 Παράταση ισχύος της εισαγωγής μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, της δωρεάν διάθεσής της για ιατρικούς σκοπούς ή για την παρασκευή αντισηπτικών και της άδειας παραγωγής αντισηπτικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 49 Παράταση ισχύος της δυνατότητας μετατροπής χρήσης κλινών για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 50 Παράταση ισχύος των δυνατοτήτων αναγκαστικής ή μη διάθεσης για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας
Άρθρο 51 Παράταση ισχύος αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 52 Παράταση ισχύος της δυνατότητας επίταξης ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού, μέσων ατομικής προστασίας και φαρμάκων για την καταπολέμηση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και της αποζημίωσης της χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού
Άρθρο 53 Παράταση ισχύος της χρήσης αεροσκαφών για τη διενέργεια αεροδιακομιδών ασθενών
Άρθρο 54 Παράταση ισχύος της χρήσης πλωτών μέσων για τη διακομιδή δια θαλάσσης ασθενών
Άρθρο 55 Παράταση ισχύος της δυνατότητας διάθεσης ειδικού εξοπλισμού Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ. και έκτακτης ανάπτυξης κλινών Μ.Ε.Θ. και Μ.Α.Φ.
Άρθρο 56 Παράταση ισχύος της ρύθμισης για τη διάθεση εγκαταστάσεων, θαλάμων, κλινών νοσηλείας, κλινών αυξημένης φροντίδας και εντατικής θεραπείας των στρατιωτικών νοσοκομείων και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο Δημόσιο
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 58 Παράταση ισχύος της διαδικασίας αποδοχής δωρεών
Άρθρο 59 Παράταση ισχύος δυνατότητας δωρεών Ο.Τ.Α., Κ.Ε.Δ.Ε., ΕΝ.Π.Ε., Π.Ε.Δ. σε νοσοκομεία, λοιπές δημόσιες υγειονομικές μονάδες, Ν.Π.Δ.Δ., ιδρύματα και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κοινωφελούς σκοπού
Άρθρο 60 Απλοποίηση διαδικασιών παροχής υπηρεσιών υγείας
Άρθρο 61 Παράταση θητείας Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 62 Ένταξη περιοχών στις άγονες και προβληματικές περιοχές Α’ κατηγορίας – Τροποποίηση υποπερ. α8’ και α14’ περ. α) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987, προσθήκη υποπερ. α38’ στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 και κατάργηση υποπερ. β9’ περ. β) παρ. 1 άρθρου 1 π.δ. 131/1987
Άρθρο 63 Παράταση ισχύος συμβάσεων προθέσεων και ορθωτικών μέσων με παρόχους του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» κατά την περίοδο της διάδοσης του κορωνοΐού COVID-19
Άρθρο 64 Ρύθμιση για την τήρηση των διαδικασιών ανάληψης πίστωσης και προσυμβατικού ελέγχου των συμβάσεων προμήθειας αντιϊκών φαρμάκων κατά του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 65 Ρυθμίσεις για τις δαπάνες των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας
Άρθρο 66 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά κέντρα των εξειδικευόμενων ιατρών και οδοντιάτρων, ιατρικές ή οδοντιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις και ειδικότητες ή μετεκπαιδεύσεις επιστημόνων και επαγγελματιών υγείας, πλην ιατρών – Τροποποίηση περ. α) παρ. 4 άρθρου 83 ν. 2071/1992 και παρ. 5 άρθρου 21 ν. 3580/2007
Άρθρο 67 Παράταση παραμονής στα εκπαιδευτικά κέντρα των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής – Τροποποίηση άρθρου ένατου ν. 4889/2022
Άρθρο 68 Διάθεση αντιιϊκών/αντιρετροϊκών φαρμάκων για την πρόληψη της εξάπλωσης του Ιού Ανοσοανεπάρκειας του Ανθρώπου (HIV)
Άρθρο 69 Έγκριση όρων δόμησης για την ανέγερση κτηρίων στην έκταση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας Άρθρο 70 Παροχή υπηρεσιών σε ωφελούμενους ανοικτών προνοιακών δομών
Άρθρο 71 Αρμοδιότητες Διοικητή νοσοκομείων ειδικού καθεστώτος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 19 ν. 4498/2017
Άρθρο 72 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες και την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών
Άρθρο 73 Μετεγγραφή Ελλήνων φοιτητών από την Ουκρανία
Άρθρο 74 Παράταση ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και για την καθαριότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Άρθρο 75 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Προσθήκη τρίτου εδαφίου στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 22 και παρ. 14 στο άρθρο 448 – Αντικατάσταση άρθρου 453 – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 473 ν. 4957/2022
Άρθρο 76 Προθεσμία καθορισμού του προγράμματος εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση – Τροποποίηση περ. ια) παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013
Άρθρο 77 Ρυθμίσεις για το μηχανογραφικό δελτίο – Αντικατάσταση άρθρου 4Γ, τροποποίηση άρθρου 4Δ, παρ. 5 άρθρου 13, παρ. 4 και 8 άρθρου 13Α, παρ. 2 άρθρου 13Β, παρ. 1 άρθρου 13Γ, παρ. 1 άρθρου 13Δ ν. 4186/2013, και παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999
Άρθρο 78 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΑΚΡΟΠΟΛ ΑΚΡΟΣ» – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 4708/2020
Άρθρο 79 Ορισμός δύσκολου οπτικοακουστικού έργου – Προσθήκη περ. η) στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3905/2010
Άρθρο 80 Προσθήκη αρμοδιότητας στο Διοικητικού Συμβούλιο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου – Προσθήκη περ. ια) στην παρ. 7 άρθρου 13 του ν. 3905/2010
Άρθρο 81 Χορήγηση αποζημίωσης στους εισηγητές των Κεντρικών Συμβουλίων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4761/2020
Άρθρο 82 Παράταση δυνατότητας ατελούς παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 65 ν. 4688/2020
Άρθρο 83 Διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. κατά στάδια – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 8 ν. 4765/2021
Άρθρο 84 Προμήθειες και υπηρεσίες για τη διεξαγωγή του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 85 Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας στην αγορά στερεών καυσίμων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων – Προσθήκη παρ. 1Β, τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 άρθρου 58 ν. 4818/2021
Άρθρο 86 Έκτακτα μέτρα για την εξασφάλιση της επάρκειας στερεών καυσίμων που προορίζονται για τη θέρμανση χώρων και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
Άρθρο 87 Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 88 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4975/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 187/30.09.2022
Σύσταση και οργάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.), ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις