Νόμος 5001/2022 Δικαστικοί υπάλληλοι στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Νόμος 5001/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 227/09.12.2022
Επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποιήσεις στον ν. 4871/2021 και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Άρθρο 3: Μετονομασία του Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης, του Συμβουλίου Σπουδών και των Συμβουλίων Διδασκόντων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Αντικατάσταση τίτλων Κεφαλαίων Γ’, Δ’ και Ε’ Μέρους Α’ ν. 4871/2021
Άρθρο 4: Προσαρμογές ως προς τον σκοπό λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 3 ν. 4871/2021
Άρθρο 5: Προσαρμογή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4871/2021
Άρθρο 6: Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4871/2021
Άρθρο 7: Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 9 ν. 4871/2021
Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4871/2021
Άρθρο 9: Συμβούλια Σπουδών Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 4871/2021
Άρθρο 10: Προσαρμογή εκπαιδευτικού προσωπικού στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4871/2021
Άρθρο 11: Προσαρμογή της εκπαίδευσης των εκπαιδευτών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 50 ν. 4871/2021
Άρθρο 12: Προσαρμογή του διοικητικού προσωπικού και των οργανικών μονάδων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 51 ν. 4871/2021
Άρθρο 13: Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων για την επιλογή, κατάρτιση και επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Α στον ν. 4871/2021
Άρθρο 14: Διευθυντής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Β στον ν. 4871/2021
Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διευθυντή Κατάρτισης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Γ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 16: Συμβούλιο Σπουδών δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Δ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 17: Αρμοδιότητες Συμβουλίου Σπουδών Δικαστικών Υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Ε στον ν. 4871/2021
Άρθρο 18: Συμβούλιο Διδασκόντων Δικαστικών Υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΣΤ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 19: Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Ζ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 20: Απαιτούμενα προσόντα και κωλύματα συμμετοχής στον διαγωνισμό για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων και αιτήσεις συμμετοχής – Προσθήκη άρθρου 55Η στον ν. 4871/2021
Άρθρο 21: Επιτροπή εισαγωγικού διαγωνισμού για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Θ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 22: Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων για την επιλογή εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Στάδια του διαγωνισμού – Προσθήκη άρθρου 55Ι στον ν. 4871/2021
Άρθρο 23: Βαθμολόγηση υποψηφίων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΑ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 24: Εγγραφή επιτυχόντων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΒ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 25: Απόκτηση και απώλεια της ιδιότητας του εκπαιδευόμενου που πρόκειται να καταλάβει θέση δικαστικού υπαλλήλου – Προσθήκη άρθρου 55ΙΓ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 26: Μισθοδοσία και ασφάλιση εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΔ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 27: Στάδια κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Όρκος – Δελτίο Ταυτότητας – Προσθήκη άρθρου 55ΙΕ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 28: Εκλογή εκπροσώπων εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΣΤ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 29: Προγράμματα σπουδών εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΙΖ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 30: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Απουσίες – Προσθήκη άρθρου 55ΙΗ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 31: Αξιολόγηση κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 55ΙΘ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 32: Εξετάσεις ολοκλήρωσης πρώτου σταδίου κατάρτισης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Κ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 33: Πίνακες επιτυχόντων μετά από το τέλος του πρώτου σταδίου κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 55ΚΑ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 34: Διαδικασία και ολοκλήρωση δευτέρου σταδίου κατάρτισης – Προσθήκη άρθρου 55ΚΒ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 35: Τελικός βαθμός αποφοίτησης εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΚΓ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 36: Αξιολόγηση ήθους και συμπεριφοράς εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Ψυχιατρική διερεύνηση – Προσθήκη άρθρου 55ΚΔ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 37: Διάθεση προς διορισμό εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΚΕ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 38: Πειθαρχική διαδικασία των εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΚΣΤ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 39: Σκοπός διαρκούς επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΚΖ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 40: Προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΚΗ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 41: Επιλογή των δικαστικών υπαλλήλων που επιμορφώνονται – Προσθήκη άρθρου 55ΚΘ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 42: Αξιολόγηση προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55Λ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 43: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΛΑ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 44: Οργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΛΒ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 45: Μέθοδοι επιμόρφωσης δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΛΓ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 46: Διοργάνωση διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων – Προσθήκη άρθρου 55ΛΔ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 47: Καθορισμός των αποζημιώσεων και αμοιβών κατά τη διενέργεια της κατάρτισης και επιμόρφωσης των δικαστικών υπαλλήλων – Προσθήκη άρθρου 55ΛΕ στον ν. 4871/2021
Άρθρο 48: Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 55ΛΣΤ στον ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4765/2021, 4798/2021 ΚΑΙ 2190/1994
Άρθρο 49: Εισαγόμενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Προσθήκη περ. κβ’ στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021
Άρθρο 50: Πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4798/2021
Άρθρο 51: Προσθήκη τομέα κατάταξης δικαστικών υπαλλήλων – Τομέας Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4798/2021
Άρθρο 52: Δημιουργία νέων κλάδων – ειδικοτήτων κατάταξης δικαστικών υπαλλήλων για τον Τομέα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4798/2021
Άρθρο 53: Υπολογισμός χρόνου φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 20 ν. 4798/2021
Άρθρο 54: Συνδρομή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών κατά την εισαγωγική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 125 ν. 4798/2021
Άρθρο 55: Επιμόρφωση των δικαστικών υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 126 ν. 4798/2021
Άρθρο 56: Εξαίρεση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών από την παρακολούθηση προγράμματος εισαγωγικής εκπαίδευσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 138 ν. 4798/2021
Άρθρο 57: Επιλογή προϊσταμένου σε τμήμα της γραμματείας των δικαστηρίων και των δικαστικών υπηρεσιών – Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 4798/2021
Άρθρο 58: Δυνατότητα διενέργειας διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και εγγραφής σε αυτήν κατά τις προεκλογικές περιόδους – Προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 59: Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4871/2021
Άρθρο 60: Λόγοι παύσης και αρμοδιότητες του Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση άρθρου 10 ν. 4871/2021
Άρθρο 61: Λόγοι παύσης των Διευθυντών Κατάρτισης και Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 11 ν. 4871/2021
Άρθρο 62: Προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 17 ν. 4871/2021
Άρθρο 63: Γραμματέας της Επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 18 ν. 4871/2021
Άρθρο 64: Διαδικασία εγγραφής επιτυχόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 4 και 5 άρθρου 21 ν. 4871/2021
Άρθρο 65: Χρόνος διενέργειας κατάρτισης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4871/2021
Άρθρο 66: Διεύρυνση προγραμμάτων σπουδών Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4871/2021
Άρθρο 67: Διάρκεια πρώτου σταδίου κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 26 ν. 4871/2021
Άρθρο 68: Διαδικασία αξιολόγησης κατά το πρώτο στάδιο κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν. 4871/2021
Άρθρο 69: Δημοσίευση των βαθμολογιών – Τροποποίηση παρ. 12 άρθρου 28 ν. 4871/2021
Άρθρο 70: Δημοσίευση πίνακα επιτυχόντων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 29 ν. 4871/2021
Άρθρο 71: Αξιολόγηση κατά την πρακτική άσκηση – Τροποποίηση άρθρου 31 ν. 4871/2021
Άρθρο 72: Καθορισμός σειράς στους πίνακες αρχαιότητας και τη δημοσίευση της σειράς κατάταξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 32 ν. 4871/2021
Άρθρο 73: Τόπος διεξαγωγής των προγραμμάτων επιμόρφωσης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 44 ν. 4871/2021
Άρθρο 74: Ανάρτηση εισηγήσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 4871/2021
Άρθρο 75: Μέθοδοι επιμόρφωσης – Τροποποίηση άρθρου 46 ν. 4871/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 76: Προσαρμογή διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στον νέο Ποινικό Κώδικα – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 50 ν. 4557/2018
Άρθρο 77: Εφαρμογή των προϋποθέσεων της ομοδικίας και επί διαφορών των ασφαλισμένων με τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 115 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 78: Νομιμοποίηση δαπανών δικαστικών υπηρεσιών για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 79: Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5001/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 227/09.12.2022