Νόμος 5014/2023 για την ασφάλεια των μεταφορών

Νόμος 5014/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 14/21.01.2023
Θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων για την ασφάλεια των μεταφορών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.)
Άρθρο 3 Σύσταση του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων Άρθρο 4 Συγκρότηση – Θητεία μελών συμβουλίου
Άρθρο 5 Κωλύματα, ασυμβίβαστα και υποχρεώσεις των μελών του συμβουλίου
Άρθρο 6 Πειθαρχική ευθύνη των μελών του συμβουλίου
Άρθρο 7 Εκπροσώπηση του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 8 Λειτουργία του συμβουλίου του Ε.Ο.Δ.Α.Σ. Α.Α.Μ.
Άρθρο 9 Αρμοδιότητες Προέδρου
Άρθρο 10 Μονάδα Μελετών και Διερεύνησης Ατυχημάτων
Άρθρο 11 Πόροι
Άρθρο 12 Αποζημίωση των Διερευνητών του Γραφείου Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων του Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 13 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 14 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 15 Ορισμοί
Άρθρο 16 Σοβαρά συμβάντα
Άρθρο 17 Διερεύνηση ασφάλειας
Άρθρο 18 Διαδικασία διερεύνησης
Άρθρο 19 Καθεστώς των διερευνητών ασφάλειας
Άρθρο 20 Συντονισμός των διερευνήσεων
Άρθρο 21 Τόπος του ατυχήματος – Διαφύλαξη αποδεικτικών στοιχείων
Άρθρο 22 Προστασία ευαίσθητων πληροφοριών ασφάλειας
Άρθρο 23 Πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία διερεύνησης
Άρθρο 24 Αίτηση εξαίρεσης
Άρθρο 25 Πόρισμα διερεύνησης
Άρθρο 26 Κοινοποίηση πορίσματος
Άρθρο 27 Χρονικοί περιορισμοί διερεύνησης
Άρθρο 28 Δήλωση αεροπορικών ατυχημάτων και συμβάντων
Άρθρο 29 Συνεργασία με άλλα κράτη
Άρθρο 30 Υποχρέωση ενημέρωσης
Άρθρο 31 Συνοπτικές εκθέσεις έρευνας
Άρθρο 32 Συστάσεις ασφάλειας – Παρακολούθηση των συστάσεων ασφάλειας και ηλεκτρονική βάση συστάσεων ασφάλειας
Άρθρο 33 Αλλοδαπά πορίσματα διερεύνησης
Άρθρο 34 Κοινοποίηση πληροφοριών
Άρθρο 35 Αναθεώρηση του πορίσματος
Άρθρο 36 Πληροφορίες για πρόσωπα και επικίνδυνα εμπορεύματα επί του αεροσκάφους
Άρθρο 37 Αναστολή της ποινικής διαδικασίας
Άρθρο 38 Διάρκεια φύλαξης στοιχείων
Άρθρο 39 Απαγορεύσεις – Κυρώσεις
Άρθρο 40 Ενημέρωση κοινής γνώμης
Άρθρο 41 Παροχή συνδρομής στα θύματα αεροπορικών ατυχημάτων και στους συγγενείς τους

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 42 Υποχρέωση διερεύνησης
Άρθρο 43 Ορισμοί
Άρθρο 44 Καθεστώς – διεξαγωγή έρευνας Άρθρο 45 Αρμοδιότητες Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.
Άρθρο 46 Διαδικασία διερεύνησης
Άρθρο 47 Εκθέσεις
Άρθρο 48 Πληροφορίες προς διαβίβαση στον Οργανισμό
Άρθρο 49 Συστάσεις ασφάλειας

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 52 Παράταση προθεσμιών για ρυθμίσεις Μητρώων συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 144 ν. 4764/2020
Άρθρο 53 Παράταση ισχύος πτυχίων και βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών, στο Μητρώο Γραφείων Μελετών και στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 39 και παρ. 6 άρθρου 65 π.δ. 71/2019
Άρθρο 54 Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής πτυχίων στο Μ.Ε.ΕΠ. – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 74 ν. 4821/2021
Άρθρο 55 Δυνατότητα υποβολής δήλωσης προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις για εισαγωγή σε Πρότυπο Σχολείο – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 18 ν. 4692/2020
Άρθρο 56 Εξουσιοδοτικές διατάξεις για την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4823/2021
Άρθρο 57 Μεταβατικές διατάξεις για τις δομές και τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση άρθρου 231 ν. 4823/2021
Άρθρο 58 Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 73 ν. 4823/2021
Άρθρο 59 Θέματα της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 4 άρθρου 1 ν. 4142/2013
Άρθρο 60 Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών – Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 2 ν. 2644/1998

ΜΕΡΟΣ Ζ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 61 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5014/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 14/21.01.2023