Νόμος 5023/2023 Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)

Νόμος 5023/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 34/17.02.2023
Αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, επικαιροποίηση της ορολογίας του Αστικού Κώδικα, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, του Κώδικα Συμβολαιογράφων και του ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που κυρώθηκε με τον ν. 4074/2012 και λοιπές διατάξεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη των ατόμων με αναπηρία.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Ίση μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και χρόνια πάθηση – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 και άρθρου 24 ν. 4443/2016

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4478/2017 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4074/2012
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 4 Ευθύνη οφειλέτη – Τροποποίηση άρθρου 331 ΑΚ
Άρθρο 5 Ικανότητα καταλογισμού σε αδικοπραξία – Τροποποίηση άρθρου 917 ΑΚ
Άρθρο 6 Διαδικασία υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση – Τροποποίηση άρθρου 1667 ΑΚ
Άρθρο 7 Σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1735 ΑΚ
Άρθρο 8 Σύμπραξη ατόμων κατά τη σύνταξη διαθήκης από κωφό διαθέτη – Τροποποίηση άρθρου 1736 ΑΚ
Άρθρο 9 Διαθέτης με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 1745 ΑΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 10 Συνεννόηση με κωφούς ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 253 ΚΠολΔ
Άρθρο 11 Όρκιση ως μάρτυρα προσώπου με σοβαρή αναπηρία στα άνω άκρα ή λόγου και κωφού – Τροποποίηση παρ. 5 και 6 άρθρου 408 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Άρθρο 12 Μέτρα θεραπείας ατόμων με ψυχική ή διανοητική διαταραχή – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 69 ΠΚ
Άρθρο 13 Υπολογισμός εκτιόμενης ποινής κρατούμενων που έχουν ημιπληγία ή παραπληγία – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 105Β ΠΚ
Άρθρο 14 Θεραπευτικά μέτρα ανηλίκου με ψυχική ασθένεια ή οργανική νόσο – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 123 ΠΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 15 Υποχρέωση για μαρτυρία – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 209 ΚΠΔ
Άρθρο 16 Όρκος των μαρτύρων με σοβαρή αναπηρία λόγου στο ακροατήριο – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 219 ΚΠΔ
Άρθρο 17 Μάρτυρες κωφοί, ή με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 229 ΚΠΔ
Άρθρο 18 Προσωρινή ανικανότητα κωφών ή προσώπων με σοβαρή αναπηρία λόγου για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ενόρκου – Τροποποίηση περ. ε) άρθρου 382 ΚΠΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 19 Συνεννόηση με κωφούς ή πρόσωπα με σοβαρή αναπηρία λόγου – Τροποποίηση άρθρου 137 ΚΔΔ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Άρθρο 20 Διερμηνείς – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 10 ν. 2830/2000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4478/2017
Άρθρο 21 Δικαίωμα προστασίας θυμάτων κωφών ή προσώπων με σοβαρή αναπηρία λόγου κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 69 ν. 4478/2017

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Άρθρο 22 Ορισμός υπεύθυνου στο δικαστήριο για ζητήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία, ενημέρωσής τους, και διευκόλυνσης της εξυπηρέτησής τους – Τροποποίηση περ. β) παρ. 7 άρθρου 17 ν. 4938/2022
Άρθρο 23 Δικαιούχοι νομικής βοήθειας με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω – Προσθήκη παρ. 3Α και τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 ν. 3226/2004
Άρθρο 24 Διαδικασία παροχής νομικής βοήθειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 2 ν. 3226/2004
Άρθρο 25 Συμβουλευτική βοήθεια – Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3226/2004

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 26 Καταβολή εξόδων μετακίνησης και διαμονής για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 2 υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 27 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5023/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 34/17.02.2023