Νόμος 5026/2023 Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες)

Νόμος 5026/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 45/28.02.2023
Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) και οικονομικών συμφερόντων – Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο 3: Υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ.
Άρθρο 4: Υπόχρεα πολιτικά πρόσωπα
Άρθρο 5: Υπόχρεοι γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό
Άρθρο 6: Υπόχρεοι Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης
Άρθρο 7: Υπόχρεοι λοιπού δημόσιου τομέα
Άρθρο 8: Υπόχρεοι τομέα δικαιοσύνης
Άρθρο 9: Υπόχρεοι χρηματοπιστωτικού τομέα
Άρθρο 10: Υπόχρεοι ραδιοτηλεοπτικού τομέα και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου
Άρθρο 11: Υπόχρεοι ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας και συναφών υπηρεσιών
Άρθρο 12: Υπόχρεοι ελεγκτικών και οικονομικών υπηρεσιών
Άρθρο 13: Υπόχρεοι τομέα αθλητισμού
Άρθρο 14: Υπόχρεοι τομέα δημόσιων συμβάσεων
Άρθρο 15: Υπόχρεοι ιατρικού τομέα
Άρθρο 16: Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΧΡΟΝΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.
Άρθρο 17: Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων προσώπων και επίλυση αμφισβητήσεων
Άρθρο 18: Χρόνος υποβολής της Δ.Π.Κ.
Άρθρο 19: Ατομικά στοιχεία και χρόνος αναφοράς της Δ.Π.Κ.
Άρθρο 20: Περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δ.Π.Κ.
Άρθρο 21: Τρόπος υποβολής
Άρθρο 22: Μη εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης
Άρθρο 23: Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.)
Άρθρο 24: Τεχνικές ρυθμίσεις υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’:
ΕΛΕΓΧΟΣ Δ.Π.Κ. ΚΑΙ Δ.Ο.Σ.
Άρθρο 25: Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 26: Συντονιστής ελέγχων
Άρθρο 27: Ειδικά ελεγκτικά όργανα
Άρθρο 28: Είδη και προϋποθέσεις ελέγχου
Άρθρο 29: Επιλογή δηλώσεων προς έλεγχο
Άρθρο 30: Διαδικασία ελέγχου
Άρθρο 31: Ελεγκτικές δυνατότητες της Επιτροπής Ελέγχου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Δ.Π.Κ.
Άρθρο 32: Δημοσιοποίηση Δ.Π.Κ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 33: Δήμευση
Άρθρο 34: Παράλειψη ηλεκτρονικής καταχώρισης
Άρθρο 35: Παράλειψη υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων εκ μέρους χρηματοπιστωτικών οργανισμών και πιστωτικών ιδρυμάτων
Άρθρο 36: Παράβαση καθήκοντος εχεμύθειας
Άρθρο 37: Παρακώλυση ελέγχου και άρνηση παροχής στοιχείων στην Επιτροπή Ελέγχου
Άρθρο 38: Απαγόρευση δημοσιοποίησης
Άρθρο 39: Μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης
Άρθρο 40: Παραβίαση υποχρέωσης γνωστοποίησης
Άρθρο 41: Ποινικές δικονομικές διατάξεις
Άρθρο 42: Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
Άρθρο 43: Καταλογισμός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 44: Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 45: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 46: Καταργούμενες διατάξεις
Άρθρο 47: Τελικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 48: Προσόντα και διαδικασία επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 4 και παρ. 2 άρθρου 5 ν. 4786/2021
Άρθρο 49: Τοπική και λειτουργική αρμοδιότητα Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων – Τροποποίηση άρθρου 16 και προσθήκη άρθρου 16Α στον ν. 4786/2021
Άρθρο 50: Ανακριτικές πράξεις, ποινική δίωξη και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού – Προσθήκη άρθρου 16Β στον ν. 4786/2021
Άρθρο 51: Περάτωση των ερευνών και εισαγωγή σε δίκη – Προσθήκη άρθρου 16Γ στον ν. 4786/2021
Άρθρο 52: Ειδικές ανακριτικές πράξεις – Ισχύς απορρήτων – Αντικατάσταση άρθρου 17 ν. 4786/2021
Άρθρο 53: Εκθέσεις προσωπικού της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας – Προσθήκη άρθρου 17Α στον ν. 4786/2021
Άρθρο 54: Καθορισμός αρμοδίου Δικαστηρίου για την επίλυση διαφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής και εθνικής Εισαγγελικής Αρχής – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4786/2021
Άρθρο 55: Γενική διάταξη – Προσθήκη άρθρου 20Α στον ν. 4786/2021
Άρθρο 56: Στελέχωση Γραμματείας Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 15 ν. 4786/2021
Άρθρο 57: Ειδικοί επιστήμονες – Προσθήκη άρθρου 17Β στον ν. 4786/2021
Άρθρο 58: Παραίτηση από την προβολή αντιρρήσεων στη διεθνή εμπορική διαιτησία – Αντικατάσταση άρθρου 7 ν. 5016/2023
Άρθρο 59: Μεταβατική διάταξη για τη θητεία των Πρυτανικών Αρχών και των Κοσμητόρων Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 60: Έναρξη ισχύος

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5026/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 45/28.02.2023