Νόμος 5038/2023 Κώδικας Μετανάστευσης

Νόμος 5038/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 81/01.04.2023
Κώδικας Μετανάστευσης

ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦAΛΑΙΟ Α’
ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1: Σκοπός
Άρθρο 2: Αντικείμενο
Άρθρο 3: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4: Ορισμοί
ΚΕΦAΛΑΙΟ Β’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Άρθρο 5: Σημεία εισόδου – εξόδου – Άσκηση ελέγχου εισόδου – εξόδου
Άρθρο 6: Άρνηση εισόδου
Άρθρο 7: Θεώρηση εισόδου
ΚΕΦAΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
Άρθρο 8: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής
Άρθρο 9: Κατηγορίες αδειών διαμονής
Άρθρο 10: Χορήγηση άδειας διαμονής – Υποβολή αρχικής αίτησης
Άρθρο 11: Διαδικασία υποβολής αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής
Άρθρο 12: Δυνατότητα μεταβολής κατηγορίας άδειας διαμονής
Άρθρο 13: Διάρκεια ισχύος αδειών διαμονής
Άρθρο 14: Τρόπος έκδοσης αδειών διαμονής
Άρθρο 15: Απόρριψη αίτησης – ανάκληση άδειας διαμονής
Άρθρο 16: Διαδικαστικές εγγυήσεις
Άρθρο 17: Διαδικασία επιδόσεων
Άρθρο 18: Κοινά δικαιώματα πολιτών τρίτων χωρών
Άρθρο 19: Υποχρεώσεις πολιτών τρίτων χωρών
Άρθρο 20: Κυρώσεις πολιτών τρίτων χωρών
Άρθρο 21: Υποχρεώσεις υπηρεσιών και υπαλλήλων – Κυρώσεις
Άρθρο 22: Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων
Άρθρο 23: Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζόμενων πολιτών τρίτων χωρών – Κυρώσεις
Άρθρο 24: Υποχρεώσεις ιδιωτών και υπαλλήλων – Κυρώσεις
Άρθρο 25: Υποχρεώσεις μεταφορέων – Κυρώσεις
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ AΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε»)
ΚΕΦAΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 26: Διαδικασία καθορισμού όγκου εισδοχής για παροχή εξαρτημένης εργασίας
Άρθρο 27: Ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για παροχή εξαρτημένης εργασίας
ΚΕΦAΛΑΙΟ Β’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2021/1883/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2009/50/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (L 382) (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.1»)
Άρθρο 28: Αντικείμενο (άρθρο 1 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 29: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 30: Ευνοϊκότερες διατάξεις (Άρθρο 4 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 31: Προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής (άρθρο 5 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 32: Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (άρθρο 6 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 33: Αιτήσεις εισδοχής για «Μπλε Κάρτα της ΕΕ» (άρθρα 10 και 12 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 34: Χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 9 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 35: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 7 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 36: Ανάκληση ή μη ανανέωση «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρο 8 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 37: Διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 11 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 38: Αναγνωρισμένοι εργοδότες (άρθρο 13 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 39: Κυρώσεις κατά εργοδοτών (άρθρο 14 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 40: Πρόσβαση στην αγορά εργασίας (άρθρο 15 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 41: Ίση μεταχείριση (άρθρο 16 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 42: Μέλη της οικογένειας (άρθρο 17 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 43: Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ και άδεια διαμονής επί μακρόν για τους κατόχους της «Μπλε κάρτας της ΕΕ» (άρθρα 18 και 19 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 44: Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο βραχείας κινητικότητας (άρθρο 20 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 45: Δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα σε κάτοχο «Μπλε κάρτας της ΕΕ» από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σε πλαίσιο μακράς κινητικότητας και διαδικαστικές εγγυήσεις (άρθρο 21 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 46: Διαμονή των μελών της οικογένειας κατόχου «Μπλε κάρτας της ΕΕ» που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως δεύτερο κράτος μέλος (άρθρο 22 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 47: Διασφαλίσεις και κυρώσεις σε περιπτώσεις κινητικότητας (άρθρο 23 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 48: Πρόσβαση σε πληροφορίες και παρακολούθηση (άρθρο 24 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 49: Στατιστικές (άρθρο 25 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 50: Κατάλογος επαγγελμάτων (άρθρο 26 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 51: Σημείο επαφής (άρθρο 28 Οδηγίας 2021/1883/ΕΕ)
Άρθρο 52: Κάλυψη δαπανών της απομάκρυνσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/66/ ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 15ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.2»)
Άρθρο 53: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 Οδηγίας 2014/66)
Άρθρο 54: Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης (άρθρα 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 και 15 Οδηγίας 2014/66)
Άρθρο 55: Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός ΕΕ (άρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 2014/66)
Άρθρο 56: Κοινές ρυθμίσεις (άρθρα 4, 9, 10, 19 και 23 Οδηγίας 2014/66)
Άρθρο 57: Δικαιώματα ενδοεταιρικώς μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών (άρθρα 17 και 18 Οδηγίας 2014/66)
Άρθρο 58: Σημείο επαφής – Στατιστικές (άρθρα 24 και 26 Οδηγίας 2014/66)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.3»)
Άρθρο 59: Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 60: Κοινές ρυθμίσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.4»)
Άρθρο 61: Προϋποθέσεις και διαδικασία μετάκλησης
Άρθρο 62: Καθορισμός όγκου εισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση κατόπιν μετάκλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/36/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Άρθρο 63: Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία (τίτλος διαμονής τύπου «Ε.5»)
Άρθρο 64: Χορήγηση θεώρησης εισόδου με σκοπό την εποχιακή εργασία
Άρθρο 65: Δικαιώματα – Ίση μεταχείριση πολιτών τρίτων χωρών, εποχιακών εργαζομένων (άρθρα 22 και 23 Οδηγίας 2014/36)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ε.6»)
Άρθρο 66: Προϋποθέσεις, διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης, δικαιώματα, χορηγούσα αρχή
ΜΕΡΟΣ Γ’
ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ζ»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’
Άρθρο 67: Προσωρινή διαμονή πολιτών τρίτων χωρών με εθνική θεώρηση εισόδου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ
Άρθρο 68: Ψηφιακοί νομάδες (τίτλος διαμονής «Ζ.1»)
Άρθρο 69: Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.2»)
Άρθρο 70: Πνευματικοί δημιουργοί (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.3»)
Άρθρο 71: Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.4»)
Άρθρο 72: Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.5») Άρθρο 73: Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.6»)
Άρθρο 74: Αθλητική προετοιμασία (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.7»)
Άρθρο 75: Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης έναντι αποζημίωσης (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.8»)
Άρθρο 76: Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την κινητικότητα των νέων (Work and Holiday Visa) (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.9»)
Άρθρο 77: Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.10»)
Άρθρο 78: Υπότροφοι του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος (Ίδρυμα Fulbright) (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.11»)
Άρθρο 79: Πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται την εισδοχή (i) για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου ή (ii) για γνωριμία του μοναχικού βίου – μοναχισμό (τίτλος διαμονής τύπου «Ζ.12»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΝΙΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ
Άρθρο 80: Σκοπός
Άρθρο 81: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2011/98)
Άρθρο 82: Ίση μεταχείριση εργαζομένων, κατόχων ενιαίας άδειας διαμονής για εργασία (άρθρο 11 και 12 Οδηγίας 2011/98)
ΜΕΡΟΣ Δ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ AΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ο»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/86/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ο.1»)
Άρθρο 83: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 84: Προϋποθέσεις για την οικογενειακή επανένωση (άρθρα 5, 7 και 8 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 85: Υποβολή και εξέταση της αίτησης για έγκριση της οικογενειακής επανένωσης (άρθρα 5, 6 και 13 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 86: Χορήγηση της άδειας διαμονής (άρθρο 5 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 87: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής (άρθρα 13 και 16 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 88: Απόρριψη αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση άδειας διαμονής (άρθρα 5, 6, 16 και 17 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 89: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας (άρθρο 14 Οδηγίας 2003/86)
Άρθρο 90: Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας (άδεια διαμονής τύπου «Ο.2») (άρθρο 15 Οδηγίας 2003/86)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ
Άρθρο 91: Εξαιρετικές προϋποθέσεις χορήγησης αυτοτελούς άδειας διαμονής
Άρθρο 92: Ρυθμίσεις οικογενειακής επανένωσης με σύσταση της οικογένειας στην Ελλάδα
Άρθρο 93: Αρχική χορήγηση Δελτίου Διαμονής σε μέλη οικογένειας Έλληνα (άδεια διαμονής τύπου «Ο.3»)
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ AΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Β»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’
Άρθρο 94: Προϋποθέσεις αιτούντων
Άρθρο 95: Διάρκεια ισχύος αδειών διαμονής για επενδυτικούς λόγους ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Β»)
Άρθρο 96: Στρατηγικοί επενδυτές (φυσικά πρόσωπα – μέλη Δ.Σ., μέτοχοι) (άδεια διαμονής τύπου «Β1»)
Άρθρο 97: Άδεια διαμονής για πραγματοποίηση επένδυσης μέσω σύστασης και λειτουργίας επιχείρησης (φυσικά πρόσωπα μέλη Δ.Σ., μέτοχοι – εταίροι) (άδεια διαμονής τύπου «Β.2»)
Άρθρο 98: Στελέχη εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα, θυγατρικών αλλοδαπών εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (μέτοχοι – εταίροι, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές, νόμιμοι εκπρόσωποι) (άδεια διαμονής τύπου «Β3»)
Άρθρο 99: Χρηματοοικονομικές επενδύσεις (άδεια διαμονής τύπου «Β.4»)
Άρθρο 100: Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή) (άδεια διαμονής τύπου «Β.5») ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ AΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Η»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ, ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016/801 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 101: Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 4 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 102: Έγκριση ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οργανισμών αρμόδιων για πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας και φορέων υποδοχής ασκούμενων (παρ. 3 άρθρου 11 και άρθρο 15 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 103: Έγκριση ερευνητικού οργανισμού (άρθρο 9 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 104: Σύμβαση υποδοχής (άρθρο 10 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 105: Γενικές προϋποθέσεις δικαιώματος διαμονής με σκοπό τις σπουδές ή την εθελοντική υπηρεσία (άρθρο 7 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 106: Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άδεια διαμονής τύπου «Η.1») (άρθρα 7, 11, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 107: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής για λόγους σπουδών (άρθρο 18 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 108: Χορήγηση άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (άδεια διαμονής τύπου «Η.2») (άρθρα 14, 17 και 34 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 109: Διάρκεια άδειας διαμονής για εθελοντική υπηρεσία (παρ. 7 άρθρου 18 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 110: Γενικές προϋποθέσεις και χορήγηση άδειας διαμονής ερευνητή (άδεια διαμονής τύπου «Η.3»)
Άρθρο 111: Διάρκεια και ανανέωση της άδειας διαμονής ερευνητή (άρθρο 18 Oδηγίας 2016/801)
Άρθρο 112: Άδεια διαμονής μελών οικογενείας ερευνητή (άρθρο 26 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 113: Απόρριψη, ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής για σπουδές, εθελοντική υπηρεσία ή έρευνα (άρθρα 20 και 21 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 114: Προσωρινή διαμονή – Πρακτική άσκηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται με εθνική θεώρηση εισόδου (τίτλος διαμονής τύπου «Η.4») (άρθρα 7, 13, 18, 19 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 115: Απόρριψη, ανάκληση εθνικής θεώρησης εισόδου για πρακτική άσκηση (άρθρα 20 και 21 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 116: Ίση μεταχείριση (άρθρο 22 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 117: Διδασκαλία από ερευνητές (άρθρο 23 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 118: Επαγγελματική δραστηριότητα σπουδαστών (άρθρο 24 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 119: Παραμονή σπουδαστών και ερευνητών με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την επιχειρηματικότητα (άρθρο 25 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 120: Κινητικότητα σπουδαστών (άρθρα 31 και 32 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 121: Κινητικότητα ερευνητών (άρθρα 27, 28, 29, 32 και 34 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 122: Κινητικότητα των μελών οικογενείας ερευνητών (άρθρο 30 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 123: Διαδικαστικές εγγυήσεις – πληροφορίες (άρθρα 34 και 35 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 124: Σημεία επαφής (άρθρο 37 Οδηγίας 2016/801)
Άρθρο 125: Στατιστικά (άρθρο 38 Οδηγίας 2016/801)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Άρθρο 126: Ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής σε φοιτητές α’, β’ και γ’ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι.
Άρθρο 127: Ειδικές ρυθμίσεις διαμονής για λόγους σπουδών
Άρθρο 128: Άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών για επαγγελματική κατάρτιση (άδεια διαμονής τύπου «Η.5»)
Άρθρο 129: Δικαίωμα διαμονής εργαζόμενων σε επιχείρηση, η οποία είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή σε κράτος μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια, τα οποία παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές, βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα όπου εδρεύουν. (τίτλος διαμονής τύπου «Η.6»)
Άρθρο 130: Άδεια διαμονής υποτρόφων – συμμετεχόντων σε ειδικά προγράμματα (άδεια διαμονής τύπου «Η.7»)
Άρθρο 131: Δικαίωμα διαμονής φοιτητών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής, που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4692/2020 (τίτλος διαμονής τύπου «Η.8»)
Άρθρο 132: Άδεια διαμονής για φοίτηση στις Σχολές και τα Ειδικά Σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις Ακαδημίες και τα Σχολεία του Εμπορικού Ναυτικού, σε Σχολές Εκπαίδευσης χειριστών, μηχανικών και μελών πληρώματος θαλάμου επιβατών αεροσκαφών, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία του Αγίου Όρους, σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, για εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας σε Κέντρο Διδασκαλίας ή συναφή φορέα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (άδεια διαμονής τύπου «Η.9»)
Άρθρο 133: Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας (άδεια διαμονής τύπου «Η.10»)
ΜΕΡΟΣ Z’
ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Α»)
Άρθρο 134: Άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου «Α»)
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΙΣΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2004/81/ΕΚ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Α.7»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 135: Προθεσμία περίσκεψης (άρθρο 6 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 136: Ενημέρωση θυμάτων και ειδική μέριμνα για ανήλικους (άρθρα 5 και 10 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 137: Περίθαλψη και παροχές κατά την περίοδο περίσκεψης (άρθρο 7 Οδηγίας 2004/81)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Άρθρο 138: Χορήγηση και ανανέωση άδειας διαμονής (άδεια διαμονής τύπου «Α.7») (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 139: Προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαμονής (άρθρο 8 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 140: Δικαιώματα (άρθρα 9 και 11 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 141: Ειδικοί λόγοι μη ανανέωσης και ανάκλησης της άδειας διαμονής (άρθρα 13 και 14 Οδηγίας 2004/81)
Άρθρο 142: Αλλαγή τύπου άδειας διαμονής
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Μ»)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΗΣ 25ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/51/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2011 ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/109/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 143: Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 3 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 144: Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άδεια διαμονής τύπου «Μ1») (άρθρα 4 και 5 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 145: Απόκτηση του καθεστώτος και χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 7 και παρ. 3 άρθρου 8 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 146: Διάρκεια και ανανέωση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 8 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 147: Απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας (άρθρο 6 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 148: Ανάκληση ή απώλεια του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 149: Επανάκτηση του καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 9 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 150: Επιστροφή – προστασία από την επιστροφή (άρθρο 12 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 151: Δικαίωμα προσφυγής (άρθρο 10 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 152: Δικαιώματα και υποχρεώσεις επί μακρόν διαμένοντος (άρθρο 11 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 153: Δικαίωμα διαμονής και χορήγηση άδειας διαμονής, στην Ελλάδα, σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρα 14, 15 και 19 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 154: Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας που ασκεί το δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 16 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 155: Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε πολίτη τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα μέλη της οικογένειάς του, για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας (άρθρα 17 και 18 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 156: Δικαιώματα και υποχρεώσεις πολιτών τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα (άρθρο 21 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 157: Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής (άρθρο 22 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 158: Απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος διαμονής ως επί μακρόν διαμένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 23 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 159: Σημείο επαφής (άρθρο 25 Οδηγίας 2003/109)
Άρθρο 160: Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 161: Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (άδεια διαμονής τύπου «Μ.2»)
ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ν»)
Άρθρο 162: Τίτλοι διαμονής σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη των οικογενειών τους
ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Ι»)
Άρθρο 163 Λοιποί λόγοι χορήγησης άδειας διαμονής (άδειες διαμονής τύπου «Ι»)
ΜΕΡΟΣ ΙΒ’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «P»)
Άρθρο 164: Άδεια διαμονής πρόσφυγα (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.1»)
Άρθρο 165: Άδεια διαμονής δικαιούχου επικουρικής προστασίας (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.2»)
Άρθρο 166: Άδεια διαμονής προσωρινής προστασίας (άδεια διαμονής τύπου «Ρ.3»)
ΜΕΡΟΣ ΙΓ’
ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ OMΟΓΕΝΕΙΣ (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΥΠΟΥ «Υ»)
Άρθρο 167: Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι κατείχαν άδειες παραμονής ή δελτία ταυτότητας αλλοδαπού (άδεια διαμονής τύπου «Υ.1»)
ΜΕΡΟΣ ΙΔ’
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΛΒΑΝΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ. – ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ Ε.Σ.Σ.Δ.
Άρθρο 168: Διαδικασίες διαχείρισης – τακτοποίησης των ομογενών από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της τέως Ε.Σ.Σ.Δ. (άδεια διαμονής τύπου «Υ.2»)
Άρθρο 169: Άδεια διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, μελών οικογένειας ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Άδεια διαμονής τύπου «Υ.3»)
ΜΕΡΟΣ ΙΕ’
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 170: Αρμόδιες υπηρεσίες
Άρθρο 171: Παράβολα – Πρόστιμα
Άρθρο 172: Επιτροπές Μετανάστευσης
Άρθρο 173: Ενιαίο πληροφορικό σύστημα – Τήρηση μητρώου
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 174: Αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων
Άρθρο 175: Κοινωνική ένταξη-Εποπτεία εφαρμογής
Άρθρο 176: Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 177: Μεταβατικές ρυθμίσεις
Άρθρο 178: Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΖ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 179: ’Εναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5038/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 81/01.04.2023