Νόμος 5057/2023 με διατάξεις για την δημόσια υγεία

Νόμος 5057/2023ΦΕΚ τεύχος Α 164/06.10.2023
Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
Άρθρο 3 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 3 ν. 4790/2021 ως προς το τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοϊού στους υπόχρεους κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις
Άρθρο 4 Δημόσιες συμβάσεις για τη διάθεση εμβολίων κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα της Επικράτειας – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου δωδέκατου ν. 5015/2023
Άρθρο 5 Παράταση ισχύος της δυνατότητας υπέρβασης της σαρανταοκτάωρης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας των ιατρών των νοσοκομείων και μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση περ. γ) παρ. 4 άρθρου 3 ν. 4498/2017
Άρθρο 6 Παράταση παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών
Άρθρο 7 Αποζημίωση μετακινούμενου ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού σε συγκεκριμένες δομές υγείας της ίδιας ή άλλης Υγειονομικής Περιφέρειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου εικοστού και παρ. 1 άρθρου εικοστού πρώτου ν. 5015/2023
Άρθρο 8 Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού COVID-19 σε προνοιακούς φορείς
Άρθρο 9 Παράταση συμβάσεων προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας – Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4807/2021
Άρθρο 10 Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 11 Επείγουσες ρυθμίσεις για την προμήθεια και διάθεση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή λοιπών φαρμάκων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.
Άρθρο 12 Παράταση ισχύος συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 143 ν. 5039/2023

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 13 Ενιαία Λίστα Χειρουργείων – Αντικατάσταση άρθρου 58 ν. 4368/2016
Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων στην εγχώρια αγορά
Άρθρο 15 Αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 16 Παράταση θητείας διοικήσεων νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 17 Παράταση ισχύος συμβάσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Άρθρο 18 Παράταση συμβάσεων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
Άρθρο 19 Ρυθμίσεις ζητημάτων δαπανών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των Υγειονομικών Περιφερειών και των Κέντρων Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
Άρθρο 20 Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 3305/ 2005
Άρθρο 21 Σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 6 ν. 3329/2005
Άρθρο 22 Σύνθεση της Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών – Τροποποίηση περ. 8) παρ. 1 άρθρου 23 ν. 3868/2010
Άρθρο 23 Ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση μητρώου ασθενών με νεοπλασματικές ασθένειες μέχρι την ολοκλήρωση της αναγκαίας προετοιμασίας για τη λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών – Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4975/2022

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 24 Ρυθμίσεις για το προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 426, άρθρου 453, παρ. 2 άρθρου 456 και παρ. 1, 2 και 3 άρθρου 463 ν. 4957/2022
Άρθρο 25 Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 26 Παράταση – μεταβατική ρύθμιση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4759/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 27 Παράταση συμβάσεων εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και συμβάσεων έργου στην εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 28 Παράταση συμβάσεων εργασίας επικουρικού προσωπικού προνοιακών φορέων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4578/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 29 Παράταση συμβάσεων προσωπικού ορισμένου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Ρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του προγράμματος ναυπήγησης του Ταχέος Περιπολικού Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΤΠΚ) υπ’ αρ. 7 (ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΒΛΑΧΑΚΟΣ) και για την κάλυψη επισκευαστικών αναγκών των λοιπών ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ του Πολεμικού Ναυτικού – Προσθήκη παρ. 19Γ στο στοιχείο Α’ άρθρου 32 ν. 4361/2016
Άρθρο 31 Συντελεστές Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 21, προσθήκη παρ. 55 στο Κεφάλαιο Α και προσθήκη παρ. 11 στο Κεφάλαιο Β’ του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 32 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 33 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5057/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 164/06.10.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης