Νόμος 5062/2023 Επιλογή διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα

Νόμος 5062/2023ΦΕΚ τεύχος Α 183/03.11.2023
Νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα, ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους και λοιπές διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής και ομαδοποίηση νομικών προσώπων
Άρθρο 4 Διαδικασία επιλογής
Άρθρο 5 Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
Άρθρο 6 Γραπτή εξέταση
Άρθρο 7 Κριτήρια επιλογής και μοριοδότηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ
Άρθρο 8 Επιτροπές επιλογής
Άρθρο 9 Κατάλογος Ιδιωτών – Εμπειρογνωμόνων
Άρθρο 10 Θητεία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 11 Σχέδια δράσης
Άρθρο 12 Αξιολόγηση των οργάνων διοίκησης
Άρθρο 13 Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής
Άρθρο 14 Κυρώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 16 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 17 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Β’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 Παράταση θητείας Υπηρεσιακών Γραμματέων
Άρθρο 19 Ρυθμίσεις ενίσχυσης της αποστολής του Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 20 Εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης – Ερμηνευτική διάταξη
Άρθρο 21 Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023
Άρθρο 22 Αποσπάσεις στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Άρθρο 23 Παράταση ισχύος διατάξεων αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 1 π.δ. 33/2018, παρ. 2 άρθρου 293 ν. 5020/2023
ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 24 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5062/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 183/03.11.2023