Νόμος 5078/2023 με ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Νόμος 5078/2023ΦΕΚ τεύχος Α 211/20.12.2023
Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπές διατάξεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΙΔΡΥΣΗ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2341 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρα 2 και 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 5 Χορήγηση επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών στο πλαίσιο μιας επαγγελματικής δραστηριότητας
Άρθρο 6 Σύσταση – Ίδρυση – Σκοπός – Δραστηριότητες – Μητρώο Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρα 7, 8 και 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 7 Έγκριση προσχώρησης επιχείρησης
Άρθρο 8 Διαδικασία και όροι χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρο 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 9 Τύπος και ελάχιστο περιεχόμενο καταστατικού
Άρθρο 10 Πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Άρθρο 11 Διασυνοριακές δραστηριότητες και διαδικασίες – Χρηματοδότηση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών άλλων κρατών μελών (άρθρο 11 της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 12 Μεταβιβάσεις προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΚΟΠΟΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 13 Ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης συνταξιοδοτικής παροχής
Άρθρο 14 Υποχρέωση και προθεσμία καταβολής εισφορών
Άρθρο 15 Δικαιώματα μελών και διαγραφή από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 16 Γενικές αρχές για τις πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη, μέλη και δικαιούχους (άρθρο 36 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 17 Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 37 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 18 Γενικές διατάξεις για τη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών και τις συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 38 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 19 Δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 39 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 20 Συμπληρωματικές πληροφορίες (άρθρο 40 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 21 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα υποψήφια μέλη (άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 22 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στα μέλη κατά την προσυνταξιοδοτική φάση (άρθρο 42 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 23 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους δικαιούχους κατά τη φάση πληρωμής (άρθρο 43 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 24 Πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται κατόπιν αιτήσεως σε μέλη και δικαιούχους (άρθρο 44 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 25 Διοικητικό Συμβούλιο – Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 20 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 26 Εποπτικό Συμβούλιο
Άρθρο 27 Εξωτερική ανάθεση (άρθρο 31 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 28 Διαχείριση επενδύσεων (άρθρο 32 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 29 Ορισμός θεματοφύλακα (άρθρο 33 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 30 Φύλαξη περιουσιακών στοιχείων και ευθύνη του θεματοφύλακα (άρθρο 34 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 31 Καθήκοντα επίβλεψης (άρθρο 35 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 32 Γενικές απαιτήσεις διακυβέρνησης (άρθρο 21 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 33 Απαιτήσεις καταλληλότητας και αξιοπιστίας (άρθρο 22 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 34 Πολιτική αποδοχών (άρθρο 23 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 35 Διαχείριση καταγγελιών
Άρθρο 36 Σύγκρουση Συμφερόντων – Πολιτική σύγκρουσης συμφερόντων
Άρθρο 37 Γενικές διατάξεις βασικών λειτουργιών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (άρθρο 24 της Οδηγίας (ΕΕ)2016/2341)
Άρθρο 38 Διαχείριση κινδύνων (άρθρο 25 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 39 Λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (άρθρο 26 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 40 Αναλογιστική λειτουργία (άρθρο 27 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 41 Ιδία αξιολόγηση κινδύνων (άρθρο 28 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 42 Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις (άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 43 Υποχρεώσεις των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με τον έλεγχο των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης – Καθήκοντα Ελεγκτών
Άρθρο 44 Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (άρθρο 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ – ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 45 Τεχνικές προβλέψεις (άρθρο 13 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 46 Κάλυψη των τεχνικών προβλέψεων (άρθρο 14 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 47 Ίδια κεφάλαια για εποπτικούς σκοπούς (άρθρο 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 48 Διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας (άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 49 Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για συνταξιοδοτικές παροχές, καθώς και για συμπληρωματικές παροχές που χορηγούνται λόγω θανάτου από οποιαδήποτε αιτία (άρθρο 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 50 Απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για πρόσθετες παροχές που παρέχονται συμπληρωματικά προς τις συνταξιοδοτικές παροχές και καλύπτουν τους ασφαλιστικούς κινδύνους της ανικανότητας για εργασία, αναπηρίας, ασθένειας ή ατυχήματος, θανάτου συνεπεία ατυχήματος και διακοπής της εργασίας (άρθρο 18 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 51 Επενδυτικοί κανόνες (άρθρο 19 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z’
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ
Άρθρο 52 Κύριος σκοπός της εποπτείας (άρθρο 45 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 53 Πεδίο εφαρμογής της εποπτείας (άρθρο 46 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 54 Γενικές αρχές εποπτείας (άρθρο 47 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 55 Εξουσίες παρέμβασης και καθήκοντα της Αρμόδιας Αρχής (άρθρο 48 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 56 Διοικητικές κυρώσεις
Άρθρο 57 Ποινικές κυρώσεις
Άρθρο 58 Διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης (άρθρο 49 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 59 Πληροφορίες που παρέχονται στην Αρμόδια Αρχή (άρθρο 50 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 60 Διαφάνεια και λογοδοσία (άρθρο 51 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ H’
ΜΕΤΡΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 61 Λήψη μέτρων εξυγίανσης
Άρθρο 62 Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης
Άρθρο 63 Διαδικασία ορισμού Διαχειριστή
Άρθρο 64 Καθήκοντα του Διαχειριστή
Άρθρο 65 Λήξη θητείας ή παύση Διαχειριστή
Άρθρο 66 Τερματισμός προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών
Άρθρο 67 Αναστολή δραστηριοτήτων Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 68 Υποχρεωτική μεταβίβαση προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών
Άρθρο 69 Αναστολή πληρωμών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 70 Δημοσίευση των αποφάσεων περί μέτρων εξυγίανσης
Άρθρο 71 Θέση σε εκκαθάριση προγράμματος συνταξιοδοτικών παροχών
Άρθρο 72 Ανάκληση άδειας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 73 Συνέπειες ανάκλησης άδειας και εκκαθάριση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 74 Ειδικά θέματα εκκαθάρισης Τ.Ε.Α.
Άρθρο 75 Διαδικασία εκκαθάρισης
Άρθρο 76 Προνομιακή μεταχείριση προγραμμάτων του υπό εκκαθάριση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Άρθρο 77 Αναστολή εκτέλεσης
Άρθρο 78 Περάτωση και λήξη εκκαθάρισης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 79 Επαγγελματικό απόρρητο (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 80 Χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών (άρθρο 52 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 81 Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών (άρθρα 55, 56, 57 και 58 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 82 Εθνικές διατάξεις προληπτικής φύσεως (άρθρο 59 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 83 Συνεργασία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (άρθρο 60 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 84 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 61 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2341)
Άρθρο 85 Αρμόδιες αρχές – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 και περ. γ’ παρ. 2 άρθρου 48 ν. 5042/2023
Άρθρο 86 Αρμόδια αρχή παρακολούθησης συμμόρφωσης-Τροποποίηση άρθρου 99 ν. 4209/2013
Άρθρο 87 Κυρώσεις Τράπεζας της Ελλάδος – Τροποποίηση άρθρου 103 ν. 4209/2013
Άρθρο 88 Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 -Τροποποίηση περ. α’ και β’ παρ. 1 άρθρου 69 ν. 4706/2020
Άρθρο 89 Ρυθμίσεις περιπτώσεων μεταφοράς σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 7 ν. 4575/2018
Άρθρο 90 Αρμόδιες αρχές και συνεργασία μεταξύ αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2365 -Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 100 ν. 4514/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 91 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 20 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν. 3029/2002
Άρθρο 92 Σκοπός
Άρθρο 93 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 94 Λειτουργία ταμείων υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης
Άρθρο 95 Εφαρμοστέες διατάξεις για τα ταμεία υποχρεωτικής επαγγελματικής ασφάλισης
Άρθρο 96 Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται σε μέλη και δικαιούχους
Άρθρο 97 Διαδικασία τροποποίησης καταστατικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΕΚ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Άρθρο 98 Λειτουργία εκ μετατροπής αλληλοβοηθητικών Ταμείων
Άρθρο 99 Διακυβέρνηση και όροι λειτουργίας
Άρθρο 100 Δυνατότητα λειτουργίας των εκ μετατροπής αλληλοβοηθητικών Ταμείων ως Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Άρθρο 101 Εποπτεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 102 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
Άρθρο 103 Σκοπός
Άρθρο 104 Αντικείμενο
Άρθρο 105 Ανώτατο ποσό εισφορών και ασφαλίστρων
Άρθρο 106 Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 107 Φορολογική μεταχείριση παροχών ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικών Ταμείων – Τροποποίηση άρθρου 15 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 108 Παρακράτηση φόρου επί ασφαλίσματος στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και επί συνταξιοδοτικής παροχής από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικά Ταμεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 62 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 109 Συντελεστές παρακράτησης φόρου επί ασφαλίσματος στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και επί συνταξιοδοτικής παροχής από Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και Αλληλοβοηθητικά Ταμεία – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 64 Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 110 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 111 Καταργούμενες διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 112 Σκοπός
Άρθρο 113 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 114 Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016
Άρθρο 115 Αύξηση ορίου οφειλών συνταξιοδότησης – Προσθήκη παρ. 5 και 6 στο άρθρο 61 ν. 3863/2010
Άρθρο 116 Ενοποίηση της απονομής επικουρικών συντάξεων – Προσθήκη άρθρου 96Α στον ν. 4387/2016
Άρθρο 117 Επιτάχυνση της απονομής επικουρικών συντάξεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 48 και παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4921/2022
Άρθρο 118 Ενοποίηση διατάξεων υπολογισμού επικουρικής σύνταξης – Προσθήκη περ. γ) στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012
Άρθρο 119 Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα – Τροποποίηση περ. Β’ παρ. 1 και υποπερ. γ) της περ. Α’ της παρ. 4 άρθρου 12 ν. 4387/2016
Άρθρο 120 Χορήγηση επικουρικής σύνταξης π. Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων – Τροποποίηση άρθρου 13 ν. 2556/1997
Άρθρο 121 Προϋποθέσεις ασφαλιστικού δεσμού μειωμένης σύνταξης για το έτος 2020
Άρθρο 122 Εφάπαξ κληρικών – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 3 άρθρου 35 του ν. 4387/2016

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 123 Προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό του έτους 2024
Άρθρο 124 Υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 33 ν. 4368/2016
Άρθρο 125 Ασφάλιση ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας έως δέκα δωματίων Τροποποίηση περ. β) παρ. 7 άρθρου 39, προσθήκη περ. ε) στην παρ. 5 του άρθρου 40, τροποποίηση περ. β) παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4387/2016
Άρθρο 126 Ασφάλιση φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση – Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 69 ν. 4957/2022
Άρθρο 127 Διακοπή ασφάλισης λόγω θέσης εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης
Άρθρο 128 Ασφαλιστέες αποδοχές Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων – Τροποποίηση περ. γ’ παρ. 1 άρθρου 22 ν. 4488/2017
Άρθρο 129 Τακτοποίηση χρόνου υπηρεσίας και ασφάλισης υπαλλήλων Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου
Άρθρο 130 Ασφαλιστική εισφορά για τους ασφαλισμένους έμμισθους δικηγόρους, μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς των οικείων τομέων του κλάδου προνοίας του πρώην Ε.Τ.Α.Α. εφάπαξ για τα έτη 2017 και 2018 – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 2 άρθρου 35 ν. 4387/2016
Άρθρο 131 Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την εφαρμογή της παρ. 44 άρθρου 66 του ν. 4646/2019 – Τροποποίηση παρ. 44 άρθρου 66 ν. 4646/2019
Άρθρο 132 Διαγραφή ασφαλιστικών οφειλών πληγέντων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 60 ν. 5039/2023
Άρθρο 133 Αναστολή αύξησης επιτοκίου οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 34 ν. 5006/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 134 Επέκταση μηχανισμού αναπροσαρμογής συντάξεων στις προσυνταξιοδοτικές παροχές – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 73Α ν. 4387/2016
Άρθρο 135 Διαδικασία λήξης ασφάλισης μη μισθωτών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 39Α ν. 4387/2016
Άρθρο 136 Παράταση προθεσμίας κατάρτισης ισολογισμών – Τροποποίηση άρθρου 70 ν. 4387/2016
Άρθρο 137 Ανανέωση εξουσιοδότησης για ενιαίους κανονισμούς του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης-Τροποποίηση άρθρου 49 ν. 4670/2020
Άρθρο 138 Επιβράβευση κλιμακίων εκκαθάρισης συντάξεων για το έτος 2023 – Τροποποίηση παρ. 11 άρθρου 21 ν. 4354/2015
Άρθρο 139 Αποζημίωση ελεγκτικών οργάνων των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. Δ άρθρου 2 ν. 4336/2015 και παρ. 1 άρθρου 40 ν. 4647/2019
Άρθρο 140 Δυνατότητα παράτασης της παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
Άρθρο 141 Ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης από την «Εταιρεία Ακινήτων e-ΕΦΚΑ» – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 11 ν. 4892/2022
Άρθρο 142 Διαδικασία μετακίνησης προσωπικού του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4892/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Άρθρο 143 Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021
Άρθρο 144 Προαιρετική υπαγωγή στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 37 ν. 4052/2012
Άρθρο 145 Ρυθμίσεις ζητημάτων στελέχωσης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 και 6 και προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 39 του ν. 4826/2021
Άρθρο 146 Παράταση της διάρκειας λειτουργίας της Μονάδας Υποστήριξης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 11 και προσθήκη παρ. 12 στο άρθρο 69 ν. 4826/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Άρθρο 147 Καταβολή δικαιώματος εγγραφής υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 25 π.δ. 422/1981
Άρθρο 148 Διαλειτουργικότητα του Δημοσίου κατά την απονομή μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Άρθρο 149 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 30 ν. 4892/2022

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 150 Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σε όλες τις μισθωτές του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 228 π.δ. 80/2022
Άρθρο 151 Θέσπιση ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες
Άρθρο 152 Προπληρωμένη κάρτα πληρωμής επιδομάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 153 Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 9 και παρ. 11 και προσθήκη παρ. 6Α στο άρθρο 80 του ν. 4826/2021

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 154 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 155 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 156 Καταργούμενες διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.ΥΠ.Α.
ΜΕΡΟΣ A’
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 157 Σκοπός
Άρθρο 158 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 159 Επιλογή εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης με σειρά προτεραιότητας
Άρθρο 160 Προκήρυξη – τυπικά προσόντα υποψηφίων – κριτήρια επιλογής
Άρθρο 161 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και απαιτούμενων δικαιολογητικών
Άρθρο 162 Κριτήρια κατάταξης
Άρθρο 163 Όργανο επιλογής και αρχικοί προσωρινοί πίνακες κατάταξης
Άρθρο 164 Διενέργεια ατομικής δομημένης συνέντευξης
Άρθρο 165 Κατάρτιση τελικών προσωρινών και οριστικών πινάκων κατάταξης – Ενστάσεις
Άρθρο 166 Αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής Άρθρο 167 Διορισμός/πρόσληψη εκπαιδευτικών
Άρθρο 168 Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α.
Άρθρο 169 Μητρώο προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της Δ.ΥΠ.Α.
Άρθρο 170 Λόγοι απένταξης από το Μητρώο και λόγοι προσωρινού αποκλεισμού από την πρόσληψη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 171 Ρυθμίσεις για τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. – Τροποποίηση άρθρων 9, 11Α, 15, προσθήκη άρθρου 11Β στον ν. 4763/2020
Άρθρο 172 Αρμοδιότητα ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεων των εργοδοτών στο πλαίσιο των προγραμμάτων μάθησης σε εργασιακό χώρο
Άρθρο 173 Καταχώρηση των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας και στο Πρόγραμμα «Προεργασία» στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» – Προσθήκη περ. η) στην παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4808/2021
Άρθρο 174 Καταβολή συμπληρωματικής παροχής μητρότητας – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 4 π.δ. 776/1977 Άρθρο 175 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για επιδότηση ανεργίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 27 ν.δ. 2961/1954
Άρθρο 176 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022
Άρθρο 177 Εξαιρέσεις στο δηλούμενο εισόδημα του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 235 του ν. 4389/2016
Άρθρο 178 Ρυθμίσεις για τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 179 Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικοασφαλιστικών παροχών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 4756/2020
Άρθρο 180 Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 87 ν. 4706/2020
Άρθρο 181 Σποραδική απασχόληση τακτικώς επιδοτούμενων ανέργων
Άρθρο 182 Προστασία ατόμων με αναπηρία
Άρθρο 183 Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκκαθάρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ολυμπιακό Χωριό Α.Ε.» – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 35 ν. 4144/2013

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 184 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 185 Καταργούμενες διατάξεις

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 186 Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση εκκρεμοτήτων των προγραμμάτων του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών
Άρθρο 187 Αύξηση του πόρου που αποδίδεται στον Ειδικό Λογαριασμό Επαγγελματικής Κατάρτισης με αντίστοιχη μείωση του πόρου που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και του πόρου που αποδίδεται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 4921/2022
Άρθρο 188 Μεταβατική διάταξη για τη συγκρότηση της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 17 ν. 4892/2022
Άρθρο 189 Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών ειδικότητας Ιατρών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 3 ν. 3079/2002

ΜΕΡΟΣ Β’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Άρθρο 190 Υποχρεώσεις εργοδοτών και μετακαλούμενων πολιτών τρίτων χωρών και κυρώσεις – Τροποποίηση άρθρου 23 Κώδικα Μετανάστευσης
Άρθρο 191 Εθνικός Συντονιστής Επιστροφών – Εθνικός Συντονιστής κατά της Παράνομης Διακίνησης Μεταναστών
Άρθρο 192 Πρόσβαση των αιτούντων διεθνή προστασία στην αγορά εργασίας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 57 Κώδικα Νομοθεσίας για την υποδοχή, τη διεθνή προστασία πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών και την προσωρινή προστασία σε περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων αλλοδαπών
Άρθρο 193 Χορήγηση νέου τύπου άδειας διαμονής για εργασία σε πολίτες τρίτων χωρών
Άρθρο 194 Δυνατότητα υπαγωγής των δικαιούχων προσωρινής προστασίας στις διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 195 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5078/2023 – ΦΕΚ τεύχος Α 211/20.12.2023

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης