Νοσήλιο νοσοκομείων

Αριθμ. Υ5α,β/Γ.Π.oικ. 39667 – ΦΕΚ Β 1085 – 30.04.2013
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης Υ5β/ Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί “Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων”» (ΦΕΚ Β 485/19.04.2002).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2716/99 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 96/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/22-4-05/Α΄): «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000): «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2519/97 «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).
4. Την κοινή υπουργική απόφαση Υ5β/Γ.Π.οικ. 35724/
4-4-2002 «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί “Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων”» (ΦΕΚ Β΄ 485/19.04.2002).
5. Την Α3α/οικ.876/2000 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ 661/Β).
6. Την Υ5β/οικ. 1662/2001 υπουργική απόφαση «Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας και της στελέχωσης των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας του άρθρου 7 του Ν. 2716/99 καθώς και κάθε λεπτομέρειας εφαρμογής του ιδίου άρθρου» (ΦΕΚ 691/Β).
7. Την Υ5β/1677/2001 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, του τρόπου και της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας κατ’ οίκον, του άρθρου 6 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ 766/Β΄).
8. Την Γ.Π. οικ. 19353 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των προϋποθέσεων, της οργάνωσης, της λειτουργίας, των αρχών καθώς και κάθε λεπτομέρειας των προγραμμάτων Φιλοξενουσών Οικογενειών του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΦΕΚ 1433/Β΄).
9. Το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 86/21-6-12 ΦΕΚ (141/2012 τ. Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την με αριθ. πρωτ. 68155/2012 απόφαση (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/9-7-2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φ. Σκοπούλη».
11. Την με αριθ. πρωτ. 78087/25-7-2012 απόφαση με θέμα «Συμπλήρωση της αρ. οικ. 68155/9-7-2012 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη”».
12. Την με αριθ. πρωτ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη στον Κρατικό προϋπολογισμό και στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ5β/Γ.Π.οικ. 35724/4-4-2002 «Ορισμός του κατά το άρθρο 13 του Ν. 2716/99 ειδικού ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου και τροποποίηση της αριθ. Υ4α/οικ. 1320/98 κοινής υπουργικής απόφασης περί “Ορισμού νοσηλίου Νοσοκομείων”» (ΦΕΚ Β΄ 485/19.04.2002) κοινής υπουργικής απόφασης ως κάτωθι:

«Το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 1, περίπτωση III, υποπερίπτωση i, διαγράφεται.

Το εδάφιο δ΄ της παραγράφου 1, περίπτωση III, υποπερίπτωση iii, τροποποιείται ως ακολούθως:
«Προκειμένου τα προαναφερόμενα άτομα να φιλοξενηθούν στους ξενώνες και τα οικοτροφεία προαπαιτείται:
i) Νοσηλεία χρονικής διάρκειας 3 μηνών κατά το μέγιστο σε Ψυχιατρικό Τμήμα κρατικού Γενικού Νοσοκομείου ή σε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο ή σε Μονάδα Απεξάρτησης αναγνωρισμένη από το κράτος ή σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική.
ii) Ψυχιατρική γνωμάτευση από το θεράποντα ιατρό, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή ή το νόμιμο αντικαταστάτη του, καθώς και από τον ελεγκτή ιατρό του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση νοσηλείας σε Ιδιωτική Ψυχιατρική Κλινική, ώστε να προκύπτει η διαγνωστική κατηγορία κατά ICD-10 και η αναγκαιότητα ένταξης σε προστατευμένο περιβάλλον (επίπεδα λειτουργικότητας, δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης, ανάγκη εποπτείας), καθώς και
iii) Βεβαίωση βάσει κοινωνικής έρευνας για τις συντρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες από τον κοινωνικό λειτουργό του Νοσοκομείου ή της Κλινικής που έχει εκδώσει τη γνωμάτευση ή, ελλείψει αυτού, από Κοινωνικό Λειτουργό του ΕΟΠΥΥ ή του οικείου ασφαλιστικού ταμείου ή του Δήμου και σε κάθε περίπτωση από Κοινωνικό Λειτουργό του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Για τη μετάβαση ασθενών σε προστατευμένα διαμερίσματα προαπαιτείται, επιπρόσθετα των ως άνω, προηγούμενη φιλοξενία σε άλλες Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτροφεία).

Οι ενέργειες για τη μετάβαση των ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης εποπτεύονται από την αρμόδια Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, στην οποία κοινοποιούνται με ευθύνη του Νοσοκομείου ή της Κλινικής ή της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης εισηγείται στην αρμόδια Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, τουλάχιστον σε τρίμηνη βάση για τους ξενώνες και σε ετήσια βάση για τα οικοτροφεία και τα προστατευμένα διαμερίσματα, την παράταση του χρόνου φιλοξενίας. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Η φιλοξενία σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κάθε άλλη σχετική διάταξη από την ισχύ του παρόντος παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Aπριλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΚΟΠΟΥΛΗ