Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ. Προσλήψεις

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»: Πρόσληψη 132 ατόμων

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων της οργανικής μονάδας της έδρας Λάρισα, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31-12-2017, συνολικά εκατόν τριάντα δύο τριών (132) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΥΕ Τραπεζοκόμων, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

64ΥΕ Καθαριστών-τριών, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

10ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Οργανική Μονάδα της Έδρας Λάρισα, Π.Γ.Ν. Λάρισας, Λάρισα

8ΥΕ Τραπεζοκόμων, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα

35ΥΕ Καθαριστών-τριών, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα

7ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων, 8ωρης ημερήσιας απασχόλησης, Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα της Λάρισας «ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ», Λάρισα

Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες