Ο θεσμός του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Αριθμ. 1506/59229 – ΦΕΚ B 1502 – 26.05.2016
Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014

——–
Αριθ. 816/156798 – ΦΕΚ B 3385 – 17.12.2014 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤHΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014.

Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η εφαρμογή του θεσμού του «κτηνιάτρου εκτροφής» στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, ώστε να επιτευχθούν οι ακόλουθοι στόχοι:

1) Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και βοοειδών και κατά περίπτωση των εκάστοτε εγκεκριμένων προγραμμάτων ελέγχου, επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών όλων των παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοίροι, πτηνά, μέλισσες).

2) Η αποτελεσματικότερη τήρηση των υποχρεώσεων στο επίπεδο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης ως προς:
α) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλλευσης,
β) την προστασία της υγείας και ευζωίας των ζώων,
γ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων,
δ) την άμεση ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
ε) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
στ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνει τις απώλειες ζωϊκού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.

3) Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στη βάση του υγιούς ανταγωνισμού και σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ευζωίας των ζώων για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων ζωϊκής προέλευσης.

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ Αριθ. 816/156798 – ΦΕΚ B 3385