ΟΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι άνεργοι. Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ και συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης – νέες ρυθμίσεις βάσει του άρθρου 56 του ν.4430/2016

Διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και τα επιδόματα οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Το δικαίωμα να διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν το επίδομα τακτικής και μακροχρόνιας ανεργίας οι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ, ΚΕΚ), προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ για τον νόμο 4430/2016.

Οι άνεργοι για να διατηρήσουν την ιδιότητα του ανέργου και να λαμβάνουν και το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για 4 μήνες
  • Να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος στο οποίο θα συμμετέχουν με μια απλή δήλωσή τους στον ΟΑΕΔ
  • Να έχουν παρέλθει 2 ημερολογιακά έτη από την προηγούμενη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Α. Νέες προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης

Β. Μεταβατική περίοδος

Γ. Έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας

Δ. Διαδικασία ενημέρωσης των εγγεγραμμένων ανέργων από τις υπηρεσίες ΚΠΑ2

Ε. Υποχρέωση υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων

ΟΑΕΔ. Απασχόληση μακροχρόνια ανέργων στο δημόσιο τομέα
Με το άρθρο 64 του νόμου 4430/2016, παρέχεται η δυνατότητα ένταξης, με κυα, μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα.

Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων είναι ο ΟΑΕΔ, ενώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων

NOMOΣ 4430/2016 – ΦΕΚ A 205 – 31.10.2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις

Άρθρο 64
Ένταξη μακροχρόνια ανέργων σε προγράμματα απασχόλησης

1. Με απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.»), είναι δυνατή η ένταξη μακροχρόνια ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα παρακάτω:
α) οι φορείς υποδοχής τους,
β) τα κριτήρια επιλογής και ένταξής τους σε αυτά,
γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής των υποψηφίων,
δ) η διαδικασία ένταξης, η διάρκεια και οι όροι απασχόλησης,
ε) η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι αμοιβές όσων ενταχθούν σε αυτά,
στ) οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία για την αναστολή ή τη διακοπή της απασχόλησης ανέργου ή και του προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίησή του.
2. Στους εντασσόμενους στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α’28).
3. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση των προγραμμάτων του παρόντος άρθρου είναι ο ΟΑΕΔ, ο οποίος εκδίδει δημόσια πρόσκληση για κάθε πρόγραμμα, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής τους.
4. Για τα παραπάνω προγράμματα είναι δυνατή η επιχορήγηση του ΟΑΕΔ από πόρους του Π.Δ.Ε. (εθνικού και συγχρηματοδοτούμενου σκέλους) ή του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης.
5. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας και ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών επιλογής των ανέργων. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλογής ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης, η ένταξή του ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα υποδοχής.