ΟΑΕΕ. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Οφειλές ασφαλιστικών εισφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο :210-5274386
fax :210-5220504
Αθήνα, 22/ 11 /2013
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/14/1774147 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :42

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις: Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης»

Σχετ : Η αρ. 49/2011 εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Με την αρ. 49/2011 εγκύκλιο ορίζεται ότι οι διατάξεις περί χορήγησης προσωρινής σύνταξης δεν έχουν εφαρμογή, εκτός άλλων, όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, σύμφωνα με τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων αρθρ. 38 ν. 3996/2011.

Ωστόσο, από την εφαρμογή της διάταξης ως σήμερα διαπιστώνεται ότι σημαντικός αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων αποκλείεται της προσωρινής σύνταξης διότι έχει υποβάλει αίτημα αναγνώρισης χρόνων ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα ή μικρό διάστημα πριν, με αποτέλεσμα να μην έχει εκδοθεί η σχετική Πράξη αναγνώρισης ως την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Το κώλυμα γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στις περιπτώσεις της συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση, λόγω της χρονικής διάρκειας της συνταξιοδοτικής διαδικασίας, όπως επισημαίνεται και στο αρ. Φ10035/10812/329/9-8-2013 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α.

Διαπιστώνεται επίσης ότι υποψήφιοι συνταξιούχοι δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη διότι κατά την υποβολή του αιτήματος δεν καταθέτουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν έχουν προβεί σε διακοπή επαγγέλματος (ενδεχόμενα για λόγους διαδικαστικούς), διακόπτουν όμως και προσκομίζουν τα δικαιολογητικά σε εύλογο χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης, τεκμαιρόμενης έτσι της πρόθεσής τους για διακοπή κατά την αίτηση.

Για την αντιμετώπιση του θέματος και προκειμένου να πραγματωθεί ο σκοπός της νομοθετικής πρόβλεψης για επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων, θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους ασφαλισμένους που δικαιούνται, ακόμη κι αν απαιτείται αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση ή ακόμη κι αν διακόπτουν το ασκούμενο επάγγελμα και υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά μεταγενέστερα της υποβολής συνταξιοδοτικού αιτήματος και ως εξής:

1) Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης μετά την αναγνώριση χρόνων για θεμελίωση

Συνταξιοδότηση με χρόνο ΟΑΕΕ: Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα τριών μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 45 ημερών από την αναγνώριση.

Συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση: Μετά την έκδοση της πράξης αναγνώρισης, εφόσον δεν είναι δυνατή η απονομή οριστικής σύνταξης σε διάστημα έξι μηνών (από την έκδοση), θα απονέμεται προσωρινή σύνταξη στους δικαιούχους μέσα στην οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 75 ημερών από την αναγνώριση.

Οφειλή από ασφαλιστικές εισφορές ή οποιαδήποτε άλλη αιτία: Όπως είναι γνωστό, προσωρινή σύνταξη δεν απονέμεται εάν κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος οφείλεται – συμπεριλαμβανομένης και της οφειλής από αναγνώριση χρόνων – ποσό μεγαλύτερο του 30πλασίου του κ.ο. συντάξεων γήρατος του ΟΑΕΕ (για Παλαιούς ασφαλισμένους) ή των Νέων ασφαλισμένων (πλήρες ή μειωμένο) με ανώτατο όριο το ποσό των 20.000 ευρώ.

Επομένως, όπου με τον συνυπολογισμό του οφειλόμενου από αναγνώριση ποσού προκύπτει συνολικό ποσό οφειλής μεγαλύτερο του προβλεπόμενου, το αίτημα προσωρινής σύνταξης θα απορρίπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 38 ν. 3996/2011.

Ενδεχόμενη καταβολή μέρους της οφειλής – μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – έτσι ώστε αυτή να περιοριστεί σε ποσό ίσο ή μικρότερο του προβλεπομένου ορίου, δεν οδηγεί σε απονομή προσωρινής σύνταξης, αφού το ανώτατο όριο οφειλής εξετάζεται κατά τη υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Ενδεχόμενη πλήρης εξόφληση των εισφορών από αναγνώριση – ακόμη και μετά την αίτηση συνταξιοδότησης – επιτρέπει την απονομή προσωρινής σύνταξης αφού κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος δεν υφίσταται άλλη οφειλή που να υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.

2) Χορήγηση Προσωρινής Σύνταξης μετά την διακοπή επαγγέλματος και την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών

Κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος, όπως εξάλλου προβλέπεται από τις διατάξεις αρθρ. 14, 15, 19 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, ο υπάλληλος που παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται και σε περίπτωση που λείπουν, ενημερώνει τον υποψήφιο συνταξιούχο, ενυπόγραφα επί του σώματος της αίτησης για την υποχρέωση του να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε τρίμηνη προθεσμία, που αρχίζει από την ίδια ημερομηνία.

Μετά την εμπρόθεσμη προσκόμιση των δικαιολογητικών – δηλαδή εντός τριμήνου από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και της ενυπόγραφης ενημέρωσης του ασφαλισμένου – η υπηρεσία θα προβαίνει σε χορήγηση προσωρινής σύνταξης, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 45 ή 75 ημερών, η οποία όπως είναι εύλογο, αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών και όχι από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

Μετά την πάροδο της τρίμηνης προθεσμίας η προσωρινή σύνταξη απορρίπτεται.

Υπενθύμιση

1) Οι χρόνοι επιδοτούμενης ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύησης, λοχείας και αναπηρικής σύνταξης συνυπολογίζονται υπό προϋποθέσεις στον συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση, χωρίς να προηγείται διαδικασία αναγνώρισης (σχετ. οι αρ. 59/2011, 61/2011 εγκύκλιοι). Επομένως, είναι δυνατή η απονομή προσωρινής σύνταξης στους δικαιούχους με συνυπολογισμό των χρόνων αυτών, από την καθιέρωσή της.

2) Η υποβολή των δικαιολογητικών μέσα σε τρίμηνη προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος, συνδέεται απόλυτα με την υποχρέωση του υπαλλήλου που παραλαμβάνει, να ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που προσκομίζονται και να ενημερώνει ενυπόγραφα τον υποψήφιο συνταξιούχο για την υποχρέωση υποβολής μέσα στην προβλεπόμενη τρίμηνη προθεσμία. Η υποχρέωση αυτή, η οποία υφίσταται σε κάθε συνταξιοδοτικό αίτημα, προσωρινής ή οριστικής συνταξιοδότησης, καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντική στην περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος, όντας αυτοκινητιστής κατέχει επαγγελματική άδεια οδήγησης, την οποία οφείλει να προσκομίσει.

Επειδή η κατάθεση του συγκεκριμένου παραστατικού καθορίζει την ημερομηνία έναρξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι, με ευθύνη τους να ενημερώνουν οπωσδήποτε τον ενδιαφερόμενο, ενυπόγραφα, με την ένδειξη ότι το δικαίωμα στη σύνταξη θα αρχίσει από τον επόμενο μήνα κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης .

3) Το συνταξιοδοτικό αίτημα λογίζεται σε κάθε περίπτωση και ως αίτημα απονομής προσωρινής σύνταξης, και δεν απαιτείται ειδική, για το σκοπό αυτό αίτηση (σχετ. η αρ. 49/2011 εγκύκλιος).

Η υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ασφαλισμένος γνωστοποιεί τα στοιχεία ασφαλίσεώς του, θα πρέπει να συνυποβάλλεται με την αίτηση συνταξιοδότησης, καθ’ υπόδειξη των υπηρεσιών μας, δεν αποκλείεται όμως και η εκ των υστέρων υποβολή της, εφόσον αυτή έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα.

Έναρξη ισχύος: Η παρούσα οδηγία καταλαμβάνει τόσο συνταξιοδοτικά αιτήματα που θα υποβληθούν από την γνωστοποίηση της, όσο και αυτά που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Επίσης, υποψήφιοι συνταξιούχοι των οποίων η προσωρινή σύνταξη έχει ήδη απορριφθεί για τους συγκεκριμένους λόγους, θα πρέπει πλέον να δικαιωθούν, λαμβανομένου υπόψη του εκτιμώμενου χρόνου έκδοσης της οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ