ΟΑΕΕ. Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ έτους 2014

syntaxeisΟΑΕΕ
Αθήνα, 24/03/2014
ΑΔΑ: ΒΙΞ94691Ω3-8ΚΞ
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/01/452756

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 9

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014».

ΣΧΕΤ: α) Ν. 4237/2014 ( ΦΕΚ 36 Α /12.02.2014 )

β) Το υπ΄αρ. Φ. 11321/36369/2308/28.02.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Ως γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3996/05.08.2011 από 1/1/2011 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) καταβαλλόταν στους δικαιούχους σύνταξης γήρατος- αναπηρίας και θανάτου των Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος και θανάτου είχαν συμπληρώσει το 600 έτος της ηλικίας τους. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας καθώς και για τα τέκνα που ελάμβαναν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους δεν απαιτείτο η συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 15, της με ημερομηνία 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( Φ.Ε.Κ. 256/31.12.2012 ), αντικαταστάθηκε η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 10 της με ημερομηνία 19.11.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ως ακολούθως :

«Από 01.01.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34, του Ν. 3996/2011 (Α΄170), Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. Ειδικά για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση του παραπάνω ορίου ηλικίας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4237/12.02.2014, τροποποιήθηκαν- συμπληρώθηκαν οι προϊσχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα επαναλαμβάνεται ότι εξακολουθούν να εξαιρούνται από την συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου των 65 ετών, τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου γονέα και προστίθενται ως εξαίρεση οι ανάπηροι συνταξιούχοι, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%, εφόσον πληρούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικά για την κατηγορία των αναπήρων συνταξιούχων, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, διευκρινίζουμε ότι από την ηλικιακή προϋπόθεση της συμπλήρωσης του 65ου έτους της ηλικίας τους εξαιρούνται όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, δηλαδή γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, που πιστοποιούνται με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι για το τρέχον έτος 2014, σύμφωνα με το υπ΄αρ. Φ.11321/36369/2308/28.02.2014 έγγραφο του εποπτεύοντος Υπουργείου, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 34 του Ν.3996/11, όσο και τα χορηγούμενα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ, δεν πρόκειται να αναπροσαρμοστούν και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2013.

Για διευκόλυνσή, σας παραθέτουμε πίνακες εισοδηματικών κριτηρίων Ε.Κ.Α.Σ. έτους 2011 τα οποία παρέμειναν αμετάβλητα για τα έτη 2012, 2013 και 2014

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Έως 8.472,09 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ Έως 9.884,11 ευρώ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Έως 15.380,90 ευρώ
Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ ΕΚΑΣ
Από 0,00 μέχρι 7.715,65 ευρώ 230,00 ευρώ
Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ 57,50 ευρώ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΑΣ 30,00 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Από 8.472,10 μέχρι
9.200,00 ευρώ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Η΄ Έως 9.884,11 ευρώ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ Έως 13.500,00 ευρώ
Η΄ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Για τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή προκειμένου για την χορήγηση του ΕΚΑΣ 2014 εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2013 και αφορά εισοδήματα έτους 2012.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα σε προηγούμενες εγκυκλίους της υπηρεσίας μας ( 47/2011 και 31/2012 ).

 

Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.ΚΩΤΙΔΟΥ