Οδηγός σπουδών για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ

Οδηγός σπουδών για το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ

Σκοπός και επιμέρους στόχοι:

Από το 2013 και μετά, η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση διέπεται από τον Νόμο 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α/17.09.2013), όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση αποβλέπει στον συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση.

Η Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) Κατ’ εξαίρεση παρατείνεται η λειτουργία των Επαγγελματικών Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ έως το σχολικό έτος 2020-2021.

Εγγραφές
Στην Α τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στην Β τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α ή Β κύκλου ΤΕΕ ή άλλου τύπου Λυκείου σε άλλη ειδικότητα.

Στη Γ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ τάξη του ΕΠΑΛ

Οι προαγόμενοι στη Β τάξη του ΕΠΑΛ μπορούν να εγγράφονται στη Β τάξη του Γενικού Λυκείου.

Δομή
Τα Επαγγελματικά Λύκεια διακρίνονται σε Ημερήσια και σε Εσπερινά. Στα Εσπερινά φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές.
Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών:

τον Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών (όπου η φοίτηση στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α ́, Β ́ και Γ ́, ενώ στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. είναι τετραετείς και περιλαμβάνει τις τάξεις Α ́, Β ́, Γ ́ και Δ ́), και

το μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, στο οποίο εφαρμόζεται:
– πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και
πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο– είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.

Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας

Οδηγός σπουδών για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑΛ