Οδηγός συνταξιοδότησης δικηγόρων έκδοση 2022

Οδηγός για την χρήση δικηγόρων που έχουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση

Ανδρέα Κουτσόλαμπρου
Αντιπροέδρου ΔΣΑ
Προέδρου Ένωσης Εμμίσθων Δικηγόρων

Ι. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γενικό όριο ηλικίας: Κατά τις διατάξεις της περ.6 της υποπαρ. Ε3 της παρ.Ε του άρθρου 2 του ν.4336/2015 για τη λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος απαιτούνται εναλλακτικά :

Α. Η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας και χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 15 ετών.

Β. Η συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και χρόνου ασφάλισης τουλάχιστον 40 ετών. Αυτονοήτως αν ο χρόνος ασφάλισης συμπληρώνεται μεταγενέστερα,
πχ. στο 64ο έτος, μπορεί ο ασφαλισμένος να συνταξιοδοτηθεί.

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ελαχίστου χρόνου ασφάλισης μπορεί να γίνει χρήση πλασματικού χρόνου (με εξαγορά) μέχρι 7 ετών (πχ. σπουδών, τέκνων, στρατιωτικής θητείας αλλά και άσκησης). Κατά την ορθότερη άποψη ο χρόνος άσκησης είναι πραγματικός χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ήδη υπάρχει σχετική νομολογία των Διοικητικών Πρωτοδικείων. Όμως μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4670/2020 ο χρόνος άσκησης δικηγορίας περιλαμβάνεται στους πλασματικούς χρόνους.

Με διάφορες διατάξεις προβλέφθηκαν μεταβατικές διατάξεις για την αύξηση των ορίων ηλικίας, για τις οποίες δεν θα σταθούμε στο παρόν, καθόσον ήδη οι περισσότερες εξ αυτών είναι άνευ νοήματος. Μοναδική περίπτωση που μπορεί να τύχει εφαρμογής είναι αυτή των μητέρων με ανήλικα τέκνα, για την οποία αναλυτικά κατωτέρω:

 
Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρων νομικών με ανήλικα τέκνα:

Το Ταμείο Νομικών διέθετε σχετική διάταξη (ΝΔ 4114/1960) για πρόωρη συνταξιοδότηση μητέρων με ανήλικα τέκνα, σε αντίθεση με τα λοιπά Ταμεία Επιστημόνων (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). Περισσότερα μπορείτε να δείτε και στη σχετική νομολογία που υπάρχει (πχ. ΣτΕ 1990/2006 και ΣτΕ 955/2010).

Οδηγός συνταξιοδότησης δικηγόρων