Οδοντοτεχνίτης και λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

Οδοντοτεχνίτης και λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου – Πανελλήνιος Σύλλογος ΟδοντοτεχνιτώνNOMOΣ 4461/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 38/28.03.2017
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις

Άρθρο 43
Λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.3 της παρ. ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι μόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή, με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑTΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του ν.1666/1986 (Α΄200). Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν μέχρι σήμερα με νόμιμες άδειες που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος και εφαρμογής του ν. 4316/2014 (Α΄270), εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως με τις ίδιες άδειες.».

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
Άρθρο 54
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

Άρθρο 55 – 66

Άρθρο 67
Άδεια / βεβαίωση άσκησης οδοντοτεχνικού επαγγέλματος
1. Στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας/βεβαίωσης άσκησης οδοντοτεχνικού επαγγέλματος από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, οι οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη κατατίθεται, αμέσως μετά την παραλαβή της, από κάθε οδοντοτεχνίτη στο Περιφερειακό Τμήμα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.

2. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (28.03.2017) υποχρεούνται όλοι οι οδοντοτεχνίτες να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου (δηλαδή μέχρι 28.09.2017).

3. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής οδοντοτεχνίτη από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

4. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του οδοντοτεχνίτη χωρίς να έχει άδεια / βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 68
Σφραγίδα του Συλλόγου

Άρθρο 69
Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών

Άρθρο 70
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Άρθρο 71
Θέσεις προσωπικούΟδοντοτεχνίτης και λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Α. Για κατόχους τίτλων σπουδών ΤΕΙ

 1. 1. Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος
 2. 2. Αντίγραφο Πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο Εξωτερικών καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).
 3. 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
 4. 4. Παράβολο Δ.Ο.Υ
 5. 5. Δύο (2) μικρές πρόσφατες φωτογραφίες
 6. 6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε ταυτοποιητικού στοιχείου
 7. 7.  α) Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών και άδεια παραμονής και εργασίας.β) Για τους υπηκόους των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. απαιτείται άδεια διαμονής.γ) Για τους ομογενείς από Τουρκία και Κύπρο απαιτείται δελτίο ταυτότητας, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 1975/91 και την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν. 4310/92.δ) Για τους ομογενείς από Αλβανία απαιτείται το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ).

 

Β. Για κατόχους τίτλου σπουδών, πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) ή ΤΕΕ Β΄ κύκλου ή ισότιμου πτυχίου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ειδικότητας οδοντοτεχνίτη, ή πτυχίου τεχνικών επαγγελματικών σχολών (νέου τύπου) διάρκειας δύο (2) ετών ειδικότητας οδοντοτεχνίτη ή ΤΕΕ Α΄κύκλου ή πτυχίου Δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ) για όσους αποφοίτησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 ή απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης  – απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων με βάση τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών, απαιτείται:

  1. Όλα τα ανωτέρω της περίπτωσης Α. και επιπλέων
  2. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή πιστοποιητικό αντίστοιχου φορέα άλλης χώρας, εφόσον η πρακτική άσκηση έχει γίνει στην αλλοδαπή, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 1666/1986
  3. Υπεύθυνη δήλωση για το χρονικό διάστημα πρακτικής άσκησης του ενδιαφερόμενου
  4. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη του υπεύθυνου εκπαιδευτή
  5. Φωτοαντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου στο οποίο ασκήθηκε ο ενδιαφερόμενος.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1) Όσοι φοιτούσαν πριν το 1986, χρειάζονται 2 έτη ένσημα (600 ένσημα) μετά την απόκτηση του πτυχίου.

2)  Όσοι φοίτησαν μετά το 1986 θέλουν 3 έτη ένσημα (900 ένσημα).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε., ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 92/51, 89/48, ΤΩΝ Π.Δ. 231/98, Π.Δ. 165/2000 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 89034/ΙΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (ΦΕΚ 2047/Β΄/14-09-2011).

1)        Αίτηση.

2)        Ακριβές αντίγραφο της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π. (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), περί επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων και του προσδιορισμού της διάρκειας της πρακτικής άσκησης.

3)       Απλό φωτοαντίγραφο της δήλωσης του αιτούντα προς το Σ.Α.Ε.Π. με την οποία επελέγη το αντισταθμιστικό μέτρο της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του Π.Δ. 38/2010.

4)        Υπεύθυνη δήλωση (Υ.Δ.) του Ν.1599/86 του φορέα στον οποίο πραγματοποιείται η άσκηση, δηλαδή του προσώπου στο οποίο έχει εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή του υπεύθυνου αντίστοιχου τμήματος νοσηλευτικού ιδρύματος, υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Στην Υ.Δ. θα αναφέρονται η ημερομηνία έναρξης της πρακτικής προσαρμογής, το όνομα του υπεύθυνου παρακολούθησης της άσκησης και το αντικείμενο στο οποίο αυτή θα πραγματοποιηθεί.

5)       Βεβαίωση από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, περί δημόσιας ή ιδιωτικής ασφάλισης του ασκουμένου κατά του κινδύνου ατυχήματος.

6)        Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

7)       Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσκομίζονται:

Πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης (από τον εργοδότη).

 

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου

( ΦΕΚ Β 1011/2013)

Δικαιολογητικά:

 1. 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη.Για τον αιτούντα και για τον υγειονομικό υπεύθυνο.
 2. 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης
 3. 3. Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών των χώρων υπογεγραμμένα από διπλωματούχο μηχανικό μέλους του Τ.Ε.Ε., θεωρημένα από λειτουργική άποψη από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας
 4. 4. Αντίγραφο του στελέχους της οικοδομικής άδειας (΄Αδειας Δόμησης), επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η χρήση του κτιρίου ή του χώρου για την οποία ζητείται η αδειοδότηση ή σε κάθε περίπτωση αυτή που αναγράφεται στην ταυτότητα του κτιρίου σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79 Α/9−4−2012 )
 5. 5. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύμφωνα με την ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη
 6. 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από αδειούχο ηλεκτρολόγο ο οποίος έχει ανάλογο προς την εγκατεστημένη ισχύ άδεια για τους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας των μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ακεραιότητα των εργαζομένων
 7. 7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ο κατάλογος του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού σύμφωνα με την αριθμ. Α4β/1016/24-3-88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 214τ Β)
 8. 8. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου
 9. 9. Αντίγραφο βεβαίωσης ότι πληρούνται οι νόμιμες προυποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη για τον επιστημονικά υπεύθυνο
 10. 10. Παράβολο από Δημόσιο Ταμείο

Στην περίπτωση που την επιχείρηση εκμεταλλεύεται νομικό πρόσωπο,  υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. 1. Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσής τους ή Πιστοποιητικά Καταχώρισης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
 2. 2. Πιστοποιητικό Εταιρικών Μεταβολών που εκδίδεται για τις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και για τις ΑΕ από τη Δ/νση Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
 3. 3. Πιστοποιητικό μη κήρυξης του νομικού προσώπου σε πτώχευση από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
 4. 4. Νομιμοποιητικά έγγραφα προς υποβολή αίτησης για λογαριασμό νομικού προσώπου. (1η πράξη σύστασης Δ.Σ. – αρμοδιότητες – ορισμός νόμιμου εκπροσώπου και αντίστοιχα ΦΕΚ).