ΟΓΑ. Αιτήσεις σύνταξης γεννηθέντων το 1949

ΟΓΑ. Αιτήσεις σύνταξης γεννηθέντων το 1949

ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
11 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση για την υποβολή αιτήσεων για σύνταξη γήρατος των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που γεννήθηκαν το έτος 1949.

Η Διοίκηση του Οργανισμού με επιστολή που έστειλε στους 16.813 ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που γεννήθηκαν το έτος 1949, τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης μόνο στον ΟΓΑ, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και έχουν λάβει την προαναφερόμενη επιστολή, την οποία και θα  επισυνάψουν.

Οι ασφαλισμένοι, που έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα και επιθυμούν να συνυπολογισθεί ο χρόνος αυτός για τη συνταξιοδότησή τους με διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους το μήνα που συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Με την ίδια επιστολή καλεί τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, που γεννήθηκαν το έτος 1949 να εξοφλήσουν άμεσα το σύνολο των εισφορών τους Α’ και Β’ εξαμήνου 2015 και ληξιπρόθεσμες ώστε να επιταχυνθεί η επεξεργασία των αιτήσεών τους και να τους χορηγηθούν εγκαίρως οι συντάξεις.

Η αίτηση υποβάλλεται στον Ανταποκριτή ΟΓΑ του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου.

Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερώνονται από τους Ανταποκριτές του ΟΓΑ και από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ

Δικαιολογητικά Σύνταξης λόγω Γήρατος (από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ)

 1. Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ.
  Τα έντυπα αιτήσεων για σύνταξη γήρατος όπως επίσης και αιτήσεων για σύνταξη γήρατος με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης και Ε.Ε./Διμερών Συμβάσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα Ο.Γ.Α. www.oga.gr
 2. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντα (ή του διαβατηρίου του), του/της συζύγου και των παιδιών, εφόσον είναι ανήλικα άνω των 14 ετών ή ενήλικα που σπουδάζουν ή είναι ανάπηρα.
  Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της.
  Οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης και αν δεν υπάρχει, πιστοποιητικό γέννησης με βάση την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες) ή στα ισχύοντα δημοτολόγια (για τις γυναίκες)
 5. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου επί εγγάμων (εφόσον δεν προκύπτει ο γάμος από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 7. Πιστοποιητικό σπουδών εφόσον υπάρχουν παιδιά μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν.
 8. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά για τα οικονομικά έτη 2004 και εφεξής.
  Για τα έτη που δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις, η αγροτική απασχόληση αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία, όπως τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων, αγοράς αγροτικών εφοδίων, επιδοτήσεις, δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο, αποζημιώσεις, έντυπο Ε9, εγγραφή στα Μ.Α.Α.Ε.
 9. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ (είναι ενσωματωμένη και στο έντυπο της αίτησης) του τόπου απασχόλησης του αιτούντα, για την περιουσιακή κατάσταση και βιοποριστική απασχόληση αυτού, τα χρονικά διαστήματα και τις περιοχές που απασχολήθηκε, καθώς και τον τόπο διαμονής του κατά το χρόνο ασκήσεως του επαγγέλματος που δηλώνει.
  Οι μοναχοί και οι μοναχές αντί του παραπάνω δικαιολογητικού πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του ηγουμένου της ιεράς μονής για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους σε αγροτικές εργασίες.
 10. Aν ο αιτών υπήρξε ή είναι ασφαλισμένος άλλου φορέα, εκτός του ΟΓΑ, πρέπει να συνυποβάλει βεβαίωση του φορέα ή των φορέων αυτών, από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής του και αν για το χρόνο αυτό δικαιούται ή όχι συντάξεως.
  Αν ο άλλος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ πρέπει να προκύπτει πόσα ημερομίσθια έχει πραγματοποιήσει, αναλυτικά κατ’ έτος από το 1988 και εντεύθεν.
  Αν ο αιτών επιθυμεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος ασφάλισής του σε άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς για τη συνταξιοδότησή του με τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να το δηλώσει ρητά, απαντώντας ανάλογα στο σχετικό ερώτημα που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης.
  Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης μεταξύ του ΟΓΑ και άλλου ασφαλιστικού φορέα πρέπει να δηλώσει επίσης από ποιο φορέα επιθυμεί να υπολογισθεί ο παράλληλος χρόνος.

Επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται, για ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Κτηνοτρόφοι:

 • Βεβαίωση για την εγγραφή στο μητρώο εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων, βοοειδών κ.λπ. την οποία εκδίδει η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο ασφαλισμένος.

Αλιείς:

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας του αλιευτικού σκάφους.
 • Φωτοαντίγραφο της ατομικής άδειας αλιείας.
 • Βεβαίωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο απασχόλησής τους στην αλιεία.
 • Βεβαίωση αλιευτικού συλλόγου.

Μελισσοκόμοι:

 • Φωτοαντίγραφο των θεωρημένων σελίδων του μελισσοτροφικού βιβλιαρίου.

Μέλη αγροτικών συνεταιρισμών:

 • Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.
 • Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του συνεταιρισμού.

Ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • Σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.

Ιδιοκτήτες μέλη εταιριών, εκτός Α.Ε.-Ε.Π.Ε.

 • Καταστατικό της εταιρίας
 • Σήμα ΕΟΤ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των δωματίων.
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Επαγγελματίες-βιοτέχνες-έμποροι:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων:

 1. Αγρότες
  • Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ από την οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της επαγγελματικής δραστηριότητας αυτής.
  • Σύμβαση που έχει συναφθεί με την εταιρία διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την οποία αποδεικνύεται η ισχύς της εγκατάστασης.
  • Τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Εκμεταλλευτές που δεν είναι αγρότες, απαιτείται επιπλέον
  • Βεβαίωση του ΟΑΕΕ ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλισή του.

Μέλη οικογενειών που απασχολούνται στην οικογενειακή εκμετάλλευση-επιχείρηση (σύζυγος-γονέας-τέκνο)

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ασφάλιση του αρχηγού της συγκεκριμένης εκμετάλλευσης (αγροτικής, αλιευτικής, επαγγελματικής).

Όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη από το Ελληνικό δημόσιο ή σύνταξη ειρηνικής περιόδου, που καταβάλλεται σε θύματα ή ανάπηρους που έπαθαν στην υπηρεσία και εξαιτίας αυτής ή παίρνουν σύνταξη ως αγωνιστές εθνικής αντίστασης, υποβάλουν αντίγραφο της πράξης απονομής της σύνταξης και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
Όσοι λαμβάνουν σύνταξη από ελληνικό ή αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα, υποβάλουν αντίγραφο της συνταξιοδοτικής απόφασης και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων καθώς επίσης και βεβαίωση του χρόνου ασφάλισής τους στον άλλο φορέα. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους του αλβανικού ασφαλιστικού φορέα απαιτείται θεώρηση της πρωτότυπης βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης καθώς και της συνταξιοδοτικής απόφασης από την αρμόδια Ελληνική προξενική αρχή.
Οι έγγαμοι των οποίων ο/η σύζυγος συνταξιοδοτείται από άλλο, εκτός του ΟΓΑ, φορέα ασφάλισης, υποβάλουν αντίγραφο της απόφασης συνταξιοδότησης του/της συζύγου και πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων.
Οι πρόσφυγες, οι οποίοι επικαλούνται αγροτική απασχόληση στην αλλοδαπή, βεβαίωση της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής για την απασχόλησή τους στην ξένη χώρα.

Επί πλέον δικαιολογητικά για ασφαλισμένους που έχουν εργασθεί και σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.
Οι ασφαλισμένοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και έχουν εργασθεί και σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Ελβετία ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί Διμερής Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας (ΗΠΑ, Αυστραλία κ.λπ.) θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να συνυποβάλουν, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά και οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ. ασφαλιστικές κάρτες, βεβαιώσεις εργοδοτών, απόκομμα πληρωμής της σύνταξης) από το οποίο να προκύπτει ο ασφαλιστικός αριθμός τους, στο φορέα του εξωτερικού.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιου από τα παραπάνω έγγραφα και εφόσον η αίτηση εξετάζεται στα πλαίσια των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους και να συνυποβάλλεται το κοινοτικό έντυπο Ε207.
Για χώρες, όπως ο Καναδάς, που χορηγεί σύνταξη και μόνο με περιόδους διαμονής απαιτείται η υποβολή και φωτοαντιγράφου των σελίδων του διαβατηρίου από τις οποίες να προκύπτουν οι είσοδοι και οι έξοδοι από τη χώρα αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κ.κ. Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. παρακαλούνται, εφόσον τα δικαιολογητικά που αφορούν στη δημοτολογική κατάσταση του αιτούντα (δηλαδή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου) δεν κατατίθενται από τον ενδιαφερόμενο, να τα αναζητούν από τις αρμόδιες Δημοτικές Υπηρεσίες στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποιητικών και να αποστέλλονται μαζί με την αίτηση (Ν. 3232/2004 και Ν. 3448/2006).
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά όταν τα αντίστοιχα γεγονότα (γέννηση, γάμος) έχουν λάβει χώρα στο εξωτερικό, δεν αναζητούνται αυτεπάγγελτα, αλλά προσκομίζονται από τους ενδιαφερόμενους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται μπορείτε να συμβουλεύεστε την εγκύκλιο 6/2007 ή την ιστοσελίδα του Ο.Γ.Α. www.oga.gr.

Από τον Κλάδο Συντάξεων