ΟΓΑ. Καταβολή ποσού για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
ΤΗΛ.: 2131519233, 231
Αθήνα, 16 -2-2015
Αρ. πρωτ: 6460

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ –

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με:
α) την αριθμ. Φ10034/2196/59/ (ΦΕΚ760/ΤΒ/27/3/2014) Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ10034/14323/372(ΦΕΚ.2274/Β/2014) ΚΥΑ και ισχύει, καθορίστηκε ο αριθμός των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα Προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας το έτος 2014, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους και με β) την αριθμ. Συν. 24/Θ2/23.12.2014 της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, εγκρίθηκε η υλοποίηση του Προγράμματος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, έτους 2014 στο οποίο συμμετέχουν, έπειτα από κλήρωση, 1250 παιδιά, από όλους τους νομούς της χώρας.

∆ικαιούχος του προγράμματος είναι ο ασφαλιστικά ενήμερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση, έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι όλοι κάτοχοι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό θα καταβληθούν τροφεία, εφάπαξ, ποσού 160 € ευρώ, στον δικαιούχο γονέα που έχει έμμεσα ασφαλισμένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

Με βάση την ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής βιβλιαρίων υγείας του ΟΓΑ όπου βρίσκονται καταχωρημένοι οι γονείς και τα παιδιά ηλικίας από 1 μέχρι 5 ετών έγινε κλήρωση σύμφωνα με την αριθμ.1465/3/20-1-2015 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΓΑ.

Οι δικαιούχοι γονείς τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα λάβουν επιστολή από τον ΟΓΑ με συνημμένη αίτηση, την οποία πρέπει να συμπληρώσουν και να επιστρέψουν μέσω FAX (210 3841602 ή 213 1519231) στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, επισυνάπτοντας σε αυτήν τα κατωτέρω σχετικά δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση φιλοξενίας του τέκνου σε σταθμό για την περίοδο 2014-2015

β) φωτοαντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού από το οποίο να προκύπτουν με ευκρίνεια τα ατομικά τους στοιχεία και ο ΙΒΑΝ.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι γονείς δεν ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών που τους τίθενται ή διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος θα διαγράφονται από το αρχείο κληρωθέντων και τη θέση τους θα πάρουν παιδιά που θα προκύψουν από συμπληρωματική κλήρωση.

Επισημαίνουμε ότι οι δικαιούχοι γονείς, τα παιδιά των οποίων κληρώθηκαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της κλήρωσης από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr / (επιλογή: ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΓΑ/κληρωθέντες δικαιούχοι βρεφονηπιακών σταθμών).

—————————
ΟΓΑ
Δελτίο Τύπου
Δευτέρα, 9.2.2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΕ 1.250 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας έτους 2014, ανακοινώνει την εφαρμογή για πρώτη φορά του Προγράμματος Παροχής Τροφείων για Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έτους 2014 για 1.250 άτομα από όλους τους νομούς της χώρας, κατόπιν κλήρωσης.

Δικαιούχος του ανωτέρω προγράμματος είναι ο ασφαλιστικά ενήμερος γονέας ή ο συνταξιούχος γονέας που έχει τέκνο/α το/α οποίο/α έχει/έχουν ηλικία από ενός (1) έτους μέχρι την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση (5 ετών), έμμεσα ασφαλισμένο/α στον ΟΓΑ και είναι κάτοχος/οι βιβλιαρίου υγείας του ΟΓΑ σε ισχύ.

Για κάθε ένα από τα 1.250 τέκνα που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος και φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακό ή βρεφικό ή παιδικό σταθμό θα καταβληθούν τροφεία εφάπαξ ποσού 160 Ευρώ στον δικαιούχο γονέα που έχει έμμεσα ασφαλισμένο/α το/α τέκνο/α για περίθαλψη στον ΟΓΑ.

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η ηλεκτρονική κλήρωση, παρουσία του Διοικητή του ΟΓΑ κ. Ξενοφώντα Βεργίνη για την ανάδειξη των 1.250 δικαιούχων του Προγράμματος παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς του Λογαριασμού της Αγροτικής Εστίας 2014.

Ο Διοικητής του ΟΓΑ κ. Ξενοφών Βεργίνης σχετικά με το Πρόγραμμα αυτό, δήλωσε: «Για πρώτη φορά ο ΟΓΑ εφαρμόζει και υλοποιεί μέτρα προστασίας και στήριξης της οικογένειας, αναγνωρίζοντας τον Κοινωνικό και Εθνικό της ρόλο, ιδιαίτερα στις σημερινές δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ανωτέρω Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr).

Από τη Διοίκηση του ΟΓΑ