ΟΓΑ. Παραλαβή Δελτίων Θεάματος από τα ΚΕΠ

ΟΓΑ
Αθήνα, 5-9-2014
Αριθ. πρωτ. 45830

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

Η ∆ιοίκηση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), στα πλαίσια ενίσχυσης της απορροφητικότητας του Προγράµµατος ∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου της Αγροτικής Εστίας για το έτος 2014 καλεί τους κληρωθέντες δικαιούχους όπως παραλάβουν τα ∆ελτία Θεάµατος από τα ΚΕΠ το αργότερο µέχρι 31/10/2014.

Μετά την ηµεροµηνία αυτή τα αδιάθετα δελτία, µέχρι και τη συµπλήρωση του αριθµού των 93000 ατόµων, θα διανέµονται στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα αυτό το έτος 2014, µε σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ.

Στην ανωτέρω διαδικασία µπορούν να συµµετάσχουν και οι κληρωθέντες δικαιούχοι που δεν θα έχουν παραλάβει τα δελτία τους µέχρι την 31/10/2014.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθµ. Συν.8/Θ4/16-4-2014 απόφαση της ∆ιαχειριστικής Επιτροπής που αφορά στο Πρόγραµµα ∆ωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου έτους 2014.

Ο ∆ιοικητής

∆ρ. Ξενοφών Βεργίνης