ΟΓΑ. Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)

Αθήνα, 28-08-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων 30
101 70 ΑΘΗΝΑ
Ηλεκτρ. Δ/νση : www.oga.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6/2013

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» (Ν.4152/2013)»

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του Ν.4152/2013 παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών προς όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην NAT.

α) Με την «ΠΑΓΙΑ» ρύθμιση της παρ. ΙΑ1 του Νόμου, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις των καθυστερούμενων, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, οφειλών.

Σχετικά με τους όρους και την εφαρμογή της Πάγιας Ρύθμισης, θα ενημερωθείτε με νεώτερη εγκύκλιο μας.

β) Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» της παρ. ΙΑ2 του ιδίου Νόμου, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2012 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων, οι οποίοι:

δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους ή υπήχθησαν αλλά έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» (παρ. ΙΑ.2) στην «Πάγια» ρύθμιση (παρ. ΙΑ.1) του Ν.4152/2013, δεν επιτρέπεται.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

Όπως προαναφέρθηκε, με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των μέχρι και 31-12-2012 οφειλόμενων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους ή υπήχθησαν, αλλά έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων.

Με τη νέα ρύθμιση επιδιώκεται η καταβολή των τρεχουσών εισφορών ώστε να μη δημιουργούνται νέες οφειλές.

Οι καθυστερούμενες εισφορές κεφαλαιοποιούνται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται εφόσον καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 01-01-2013 και εφεξής.

Η εξόφληση των δόσεων θα γίνεται με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού ή με απλή εντολή σε πιστωτικό ίδρυμα.

Το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ασκείται άπαξ, η δε διάρκεια του διακανονισμού δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της 30-06-2017. Ο οφειλέτης που αιτείται ρύθμισης θα πρέπει, κατ’ αρχήν:

α) να μην έχει καταδικαστεί ή διωχθεί ποινικά για φοροδιαφυγή και

β) να δηλώνει την αδυναμία εξόφλησης του συνόλου του ποσού της οφειλής του τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και την ανταπόκρισή του στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα του διακανονισμού).

Η εξόφληση της οφειλής πραγματοποιείται σε 46, κατά ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Ο ορισμός του ελάχιστου ύψους της προς ρύθμιση οφειλής καθώς και του ελάχιστου ποσού δόσης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Φορέα. Η καθυστερημένη ένταξη στη ρύθμιση, μειώνει ανάλογα τον αριθμό δόσεων.

Η καταβολή της πρώτης δόσης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση.

Οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της πρώτης δόσης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) μόνο δόσης. Η καταβολή της γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

Ο οφειλέτης μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπολειπόμενες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του.

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ

1. Η αίτηση για ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου (website) του ΟΓΑ στη διεύθυνση www.oga.gr. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου, έχει αναρτηθεί σύνδεσμος που οδηγεί στην ειδική υπηρεσία «Υποβολή Αίτησης Ρύθμισης Νέας Αρχής του Ν.4152/2013». Επιλέγοντας ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εμφανίζεται κείμενο με πληροφορίες σχετικές με τη ρύθμιση. Μετά την ανάγνωση των πληροφοριών που παρέχονται στο κείμενο της ιστοσελίδας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προχωρήσει στην υποβολή της αίτησης. Με την επιλογή «Έλαβα γνώση για τους όρους της ρύθμισης “Νέα Αρχή” και επιθυμώ να υποβάλω τη σχετική αίτηση» γίνεται αυτόματη ανακατεύθυνση στον ιστότοπο του Taxis Net – Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος πιστοποιείται πληκτρολογώντας τα διακριτικά που χρησιμοποιεί για την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης, δηλαδή το username (όνομα χρήστη) και το password (κωδικό πρόσβασης).

Η Γ.Π.Σ.Σ. εμφανίζει στη συνέχεια τον ΑΦΜ που διαθέτει στη βάση δεδομένων της και που αντιστοιχεί στα διακριτικά που εισήχθηκαν.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ο/η αιτών/ούσα υποβάλει από κοινού φορολογική δήλωση με τον/την σύζυγο του/της θα πρέπει να καταχωρηθεί το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχούν στον αιτούντα ρύθμιση ασφαλισμένο. Αν ο ασφαλισμένος δεν έχει αποκτήσει δικό του όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να απευθυνθεί στην οικεία ΔΟΥ ώστε να ενημερωθεί για τη διαδικασία απόκτησής τους.

Μετά την καταχώρηση των διακριτικών που πράγματι του αντιστοιχούν, εμφανίζεται νέα οθόνη στην οποία, πέραν του ΑΦΜ που ήδη έχει αντληθεί από τη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., ο ασφαλισμένος θα πρέπει να καταχωρήσει τον Αριθμό Μητρώου (A.M.) του ΟΓΑ και τον ΑΜΚΑ του. Για να ταυτοποιηθεί ο ενδιαφερόμενος, θα πρέπει τα στοιχεία του (A.M., ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) να συμφωνούν με αυτά που τηρούνται στα αρχεία του ΟΓΑ.

Εάν δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίηση και των τριών προαναφερόμενων στοιχείων ή κάποιου/ων από αυτά με τον αιτούντα, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ο αιτών πληροφορείται ανάλογα για το ή τα λανθασμένα στοιχεία και ότι πρέπει να προσέλθει στον αρμόδιο Ανταποκριτή ΟΓΑ για να προχωρήσει στη διόρθωσή του/τους.

Εάν ο αιτών βάσει των καταχωρούμενων στοιχείων ταυτοποιείται, εμφανίζεται μήνυμα σύμφωνα με το οποίο ενημερώνεται, ανάλογα, εάν έχει ή όχι δικαίωμα υποβολής αίτησης. Στη συνέχεια (εάν έχει δικαίωμα), μπορεί να υποβάλει αίτηση και να εκτυπώσει έντυπο πληρωμής των εισφορών ρύθμισης ακολουθώντας τις on line οδηγίες της εφαρμογής.

2. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα (μετά τον Ιανουάριο 2014), η καταβολή των δόσεων θα πραγματοποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς/ΑΤΕ με το «Έντυπο για την Τράπεζα Πειραιώς» το οποίο θα εκδίδεται ηλεκτρονικά αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης και θα χρησιμοποιείται μόνο για καταβολή εισφορών ρύθμισης του Ν.4152/2013

Στο έντυπο αναφέρονται τα ονομαστικά στοιχεία του ασφαλισμένου, ο Αριθμός Μητρώου (A.M.) ο ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ, το πληρωτέο ποσό, η ληκτική ημερομηνία πληρωμής του και ο Κωδικός Μεγάλου Πελάτη (ΚΜΠ) 673.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το έντυπο με ΚΜΠ 673, για την πληρωμή και λοιπών – πλην της ρύθμισης του Ν.4152/2013 – ασφαλιστικών εισφορών.
Ρυθμιζόμενο ποσό

Ως ελάχιστο ύψος της προς ρύθμιση οφειλής, ορίζεται το ποσό των €500,00. Ως ελάχιστο ποσό δόσης, ανάλογα με το ύψος της οφειλής, ορίζεται:

ΥΨΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΔΟΣΗΣ
από €500,00 έως €1.380,00 €20,00
από €1.380,01 έως €3.000,00 €50,00
από €3.000,01 έως €5.000,00 €75,00
από €5.000,01 έως €7.000,00 €100,00
από €7.000,01 έως €10.000,00 €150,00
άνω των €10.000,00 €200,00

Ένταξη στη ρύθμιση

Ο αιτών εντάσσεται στη ρύθμιση εφόσον η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για ρύθμιση. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να καταβληθεί και η τρέχουσα εισφορά του εξαμήνου.

Το ποσό εισφορών που απαιτείται για την ένταξη του αιτούντος στη ρύθμιση, αναφέρεται στην ένδειξη «πληρωτέο ποσό» του Εντύπου για την Τράπεζα Πειραιώς – ΚΜΠ 673.

Οι υπολειπόμενες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος του επόμενου μήνα από την πρώτη καταβολή με το συγκεκριμένο έντυπο πληρωμής, το οποίο θα πρέπει να εκτυπώνεται επίσης ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο, κάθε μήνα.

Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία η πρώτη δόση και η τρέχουσα εισφορά, ο αιτών δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Εάν εξακολουθεί να επιθυμεί τη ρύθμιση των οφειλών του, μπορεί να επανέλθει με νέα αίτησή του όχι νωρίτερα από τον επόμενο μήνα της ορισθείσας προθεσμίας πληρωμής της πρώτης δόσης.

Σε περίπτωση που ο αιτών έχει ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση αλλά δεν τηρήσει στη συνέχεια τους όρους της, δεν μπορεί να αιτηθεί πάλι την ένταξή του στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής».

Δικαιολογητικά – Αρμόδια Όργανα Ρύθμισης

Παράλληλα με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κεντρική Υπηρεσία ή αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΟΓΑ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται, ανάλογα με το ύψος της οφειλής του, συγκεκριμένα στοιχεία:

1. Όταν η συνολική οφειλή είναι έως και € 5.000.00. στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις,

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και γ) ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

2. Όταν η συνολική οφειλή είναι πάνω από € 5.000.00. στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής την δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις (βιωσιμότητα διακανονισμού),

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα,

γ) δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και

δ) λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα, πληροφορίες που αφορούν:

• κινητές αξίες,
• ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής,
• ετήσιο οικογενειακό εισόδημα,
• αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBΑΝ) και το ύψος αυτών,
• οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα,
• απαιτήσεις από τρίτους,
• οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται.

Ο ΟΓΑ δύναται να ζητήσει την προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών, τα οποία αξιολογούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ εντός εξαμήνου από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εάν μετά τον έλεγχο κριθεί ότι ο αιτών πληροί τις, κατά νόμο, προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, τότε η ρύθμιση θεωρείται «ισχυρή», εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξακολουθεί να καταβάλει τις αναλογούσες στη ρύθμιση εισφορές του. Σε διαφορετική περίπτωση, εκπίπτει του δικαιώματος της ρύθμισης.

Εάν τα δικαιολογητικά δεν ελεγχθούν από τον ΟΓΑ εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας η ρύθμιση επίσης θεωρείται «ισχυρή», εφόσον βέβαια δεν έχει επέλθει η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης.

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι, ανάλογα, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ ή οι Προϊστάμενοι των κατά τόπο αρμοδίων Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του ΟΓΑ.

Απώλεια δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης – Συνέπειες Το δικαίωμα της ρύθμισης χάνεται εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του με δόσεις και μέχρι την εξόφλησή τους,

β) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς,

Επισημαίνεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης — πλην της πρώτης – και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής ποσοστού 15%.

γ) Έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Η απώλεια του δικαιώματος της ρύθμισης έχει τις παρακάτω συνέπειες:

α) ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης,

β) καθίσταται άμεσα απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής,

γ) ο οφειλέτης δεν μπορεί να επανέλθει στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής»,

δ) η άνω των € 5.000,00 οφειλή, διαβιβάζεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) και επιδιώκεται η είσπραξή της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.

Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας – Πιστοποιητικού οφειλής

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης- και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής διάρκειας ενός (1) μηνός.

Στο πιστοποιητικό αυτό θα βεβαιώνεται η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση καθώς και το υπολειπόμενο ποσό της οφειλής του. Το πιστοποιητικό θα εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής της ρύθμισης, που προαναφέραμε.

Επισημάνσεις

– Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής, οι οφειλέτες δικαιούνται χορήγησης βιβλιαρίου υγείας με διάρκεια ισχύος ενός εξαμήνου.

– Για την εφαρμογή των διατάξεων της ρύθμισης του Ν.4152/2013 στους εργοδότες – επιχειρήσεις του Ν.3232/2004, θα σας ενημερώσουμε προσεχώς.

Στα πλαίσια της υποστήριξης που πάντοτε παρέχετε στους ασφαλισμένους μας και επειδή η υποβολή της αίτησης γίνεται για πρώτη φορά διαδικτυακά παρακαλούμε, κατά το δυνατό, να διευκολύνετε τους ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, στην υποβολή της αίτησης ρύθμισης.

Ο Διοικητής Δρ.
Ξενοφών Βεργίνης

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ – ΗΔΙΚΑ

https://www.idika.org.gr/RYQM-OFEIL/Login.aspx

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΓΑ
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.4152/13
Σύστημα Καταχώρησης Ρύθμισης Οφειλών
Για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος καταχώρησης αιτήματος ασφαλισμένων
ΟΓΑ για την ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με τον νόμο 4152/13, πρέπει να υπάρχει
πιστοποιήση μέσω του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Για την πιστοποίηση σας, θα χρειαστείτε τον όνομα χρήστη και κωδικό που έχετε αποκτήσει
για την υποβολή των φορολογικών σας δηλώσεων (TAXISNET).