ΟΓΑ. Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος. Αναγνώριση πλασματικών χρόνων

ΟΓΑ – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/2015 Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος
Δυνατότητα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από τον ΟΓΑ με την συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 τουλάχιστον ετών ασφάλισης

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ να συνταξιοδοτηθούν λόγω γήρατος με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και σαράντα (40) τουλάχιστον ετών ασφάλισης, με καταβολή εισφορών σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Από τις ίδιες διατάξεις, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων για την συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης