Οι νέες προσαυξήσεις και πρόστιμα για τα τέλη κυκλοφορίας

Με διατάξεις στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2021/2118 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2022/858 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ», που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ορίζονται οι νέες προσαυξήσεις και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 27
Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας – Τροποποίηση παρ. 1 υποπαρ. Ε.7. άρθρου πρώτου ν. 4093/2012

Στην παρ. 1 της υποπαρ. Ε7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), περί ρυθμίσεων σχετικά με την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας και κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο επικαιροποιείται η παραπομπή στον νόμο, β) μετά το έκτο εδάφιο, προστίθενται δύο εδάφια, γ) το ένατο και δέκατο εδάφιο προσαρμόζονται προς τις ανωτέρω τροποποιήσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Τα τέλη κυκλοφορίας εισπράττονται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν. Εξαιρετικά για το πρώτο έτος εφαρμογής η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα αρχίσει την 15η Νοεμβρίου 2012.

Οι κάτοχοι των αυτοκινήτων οχημάτων είναι υπόχρεοι στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση αυτών.

Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται πριν από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση αλλαγής των χαρακτηριστικών οποιουδήποτε οχήματος, βάσει της οποίας μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του μηνός Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού και σε περίπτωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας εντός του μηνός Φεβρουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν αφορούν τις νέες ταξινομήσεις οχημάτων που πραγματοποιούνται οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους.

Σε περίπτωση καταβολής μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την προθεσμία του δεύτερου εδαφίου, ή μη καταβολής, ή καταβολής μέρους μόνο των τελών κυκλοφορίας, με υπαιτιότητα του φορολογουμένου, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται κατά το ήμισυ, προκειμένου για οχήματα των περιπτώσεων Α.γ, Α.δ, Β.α και Β.β της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242).

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριάντα (30,00) ευρώ. Ο τρόπος, η διαδικασία, τα αρμόδια για την είσπραξη όργανα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και των τυχόν κατά περίπτωση οφειλομένων προστίμων και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να παρατείνεται η προβλεπόμενη στην παρούσα περίπτωση προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και η προθεσμία για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία.»
 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης