Οι νέες τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Οι νέες τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ

Οι τιμές εισιτηρίων των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, μετά την μείωση του ΦΠΑ

Αριθμ. Α 31201/1611 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2090/31.05.2020
Καθορισμός ύψους των τύπων κομίστρου μετακίνησης με τα μέσα των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Σ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό, μειωμένου κατά 10%, του ύψους των τύπων κομίστρου του ΟΑΣΘ, κατά το χρονικό διάστημα από 01.06.2020 έως 31.10.2020, ως εξής:
Άρθρο 1
Τιμές εισιτηρίων

1. Η τιμή του βασικού κανονικού εισιτηρίου μίας (1) μόνο μετακίνησης σε οποιαδήποτε λεωφορειακή γραμμή ορίζεται σε 0,90 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,45 ευρώ.

2. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 70 λεπτών δύο (2) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,10 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,55 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος εβδομήντα (70) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο. Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των εβδομήντα (70) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

3. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 90 λεπτών, τριών (3) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,30 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,70 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος ενενήντα (90) λεπτά από την έκδοση (εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα) ή από την πρώτη επικύρωσή του (εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο). Οι μετεπιβιβάσεις γίνονται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των ενενήντα (90) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

4. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου χρονικής διάρκειας 120 λεπτών, τεσσάρων (4) μετακινήσεων δια μετεπιβιβάσεων, από και προς κάθε κατεύθυνση, ορίζεται σε 1,80 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.

Το ως άνω βασικό χρονικό εισιτήριο (κανονικό ή μειωμένο) έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) λεπτά από την έκδοση, εάν εκδίδεται από τα εντός των λεωφορείων εκδοτικά μηχανήματα, ή από την πρώτη επικύρωσή του, εάν είναι προτυπωμένο εισιτήριο. Η μετεπιβίβαση γίνεται εντός της ως άνω οριζόμενης χρονικής διάρκειας από την έκδοση ή την πρώτη επικύρωση του εισιτηρίου στο πρώτο λεωφορείο από και προς κάθε κατεύθυνση. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η δεύτερη επικύρωση του εισιτηρίου γίνει εντός των εκατόν είκοσι (120) λεπτών από την πρώτη, το εισιτήριο ισχύει μέχρι την αποβίβαση του επιβάτη από το λεωφορείο αυτό.

5. Η τιμή του κανονικού εισιτηρίου Πολιτιστικής Γραμμής και της λεωφορειακής γραμμής εξυπηρέτησης του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ορίζεται σε 1,80 ευρώ. Μειωμένη τιμή του αντίστοιχου εισιτηρίου: 0,90 ευρώ.

Άρθρο 2
Τιμές χρονικών προϊόντων κομίστρου απεριορίστων διαδρομών (Κάρτες)

1. Η τιμή της Μηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου για την μετακίνηση των επιβατών σε όλη την περιοχή ευθύνης του Οργανισμού ορίζεται σε 27,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 13,50 ευρώ.

2. Η τιμή της Τριμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 75,60 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 38,00 ευρώ.

3. Η τιμή της Εξαμηνιαίας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 135,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 67,50 ευρώ.

4. Η τιμή της Ετήσιας Κάρτας κανονικού κομίστρου ορίζεται σε 243,00 ευρώ. Μειωμένη τιμή της αντίστοιχης κάρτας: 121,50 ευρώ.

Άρθρο 3
Λοιπά Θέματα
Αναφορικά με το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης ή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή του κομίστρου του Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε., την πιστοποίηση του ως άνω δικαιώματος, την εγκυρότητα των τίτλων μεταφοράς και των επιβαλλόμενων προστίμων στην περίπτωση μη κατοχής αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. Α/οικ.45788/3552/58-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2283), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από 01.06.2020 έως 31.10.2020