Οικιακή βοηθός για φροντίδα ηλικιωμένου. Αποδοχές και επιδόματα εορτών και αδείας

Οικιακή βοηθός για φροντίδα ηλικιωμένου. Αποδοχές και επιδόματα εορτών και αδείας

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας οικόσιτης οικιακής βοηθού

 

Το Ειρηνοδικείο Ιλίου με την υπ’ αριθμ. 4/2021 απόφαση, επιδίκασε δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών και αδείας σε οικιακή βοηθό, που είχε προσληφθεί ως μισθωτή οικόσιτη για φροντίδα ηλικιωμένου

 

Συγκεκριμένα το δικαστήριο αποφάσισε τα εξής:

Εργοδότρια είναι η κόρη του ηλικιωμένου και όχι ο ηλικιωμένος (ηλικίας 85 ετών και πάσχων από τη νόσο Alzheimer).

Η οικιακή μισθωτή είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείτο να διαθέτει άδεια εργασίας προκειμένου να εργαστεί στην Ελλάδα.

Ισχύουν και για τους οικιακούς μισθωτούς οι διατάξεις για την παροχή άδειας με αποδοχές και επιδόματος αδείας, καθώς και για την παροχή επιδομάτων εορτών.

Επί άρνησης χορήγησης στον οικιακό μισθωτό νόμιμης ετήσιας άδειας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές αδείας αυξημένες κατά 100%.

Η οικιακή μισθωτή δικαιούται εύλογης αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας της συνεπεία του θανάτου του ηλικιωμένου, τη φροντίδα του οποίου είχε αναλάβει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 675 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα.

Απαράδεκτο ένστασης λόγω μη πρότασής της προφορικώς στο ακροατήριο και καταχώρισής της στα πρακτικά και λόγω αοριστίας.

Αοριστία ένστασης εξόφλησης.

Μη λήψη υπόψιν βεβαίωσης τρίτου που έλαβε χώρα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο στη δίκη.

 

Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου στο dsanet.gr (το πλήρες κείμενο)

Αριθμός 4/2021

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Απόσπασμα

«Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της εκθέτει ότι δυνάμει προφορικής συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καταρτισθείσας μεταξύ της ίδιας και της εναγόμενης, προσλήφθηκε την 01-08-2013 από την εναγόμενη ως οικόσιτη οικιακή μισθωτή προκειμένου να φροντίζει και να περιποιείται τον πατέρα της εναγόμενης ………, 85 ετών περίπου, ο οποίος έπασχε από την νόσο Alzheimer, να ασχολείται με την ατομική του υγιεινή, να τον πηγαίνει βόλτα, να του αγοράζει τρόφιμα, να του μαγειρεύει, να πλένει και να σιδερώνει τα ρούχα του και να καθαρίζει την οικία του και εν γένει να εκτελεί όλες τις οικιακές εργασίες της οικίας του. Ότι δυνάμει της ανωτέρω συμφωνίας συμφωνήθηκε η ενάγουσα να διαμένει και να διατρέφεται στην οικία του πατρός της εναγόμενης (διαμέρισμα δευτέρου ορόφου οικοδομής, επί της οδού ……… αρ. … στους Αγίους Αναργύρους Αττικής) και να εργάζεται όλες τις ημέρες του μήνα πλην των Κυριακών που είχαν οριστεί ως ημέρες ανάπαυσης, επί 24 ώρες την ημέρα. Ότι ο μηνιαίος μισθός της συμφωνήθηκε στο ποσό των 600 ευρώ (καθαρές αποδοχές), καταβλητέος την 30η ημέρα εκάστου μηνός πλέον επιδομάτων εορτών και αδείας και περαιτέρω συμφωνήθηκε ότι θα ελάμβανε επιδόματα εορτών και αδείας και ετήσια άδεια αναψυχής μετʼ αποδοχών. Ότι η ανωτέρω σύμβαση εργασίας ήτο έγκυρη καθόσον η εναγόμενη είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρίας) και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο να διαθέτει άδεια εργασίας. Ότι σε εκτέλεση των συμφωνηθέντων η ενάγουσα εκτελούσε προσηκόντως όλα τα καθήκοντά της κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Ότι το έτος 2014 η ενάγουσα εγκαταστάθηκε με τον πατέρα της εναγόμενης στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου της ανωτέρω οικοδομής όπου διέμενε ήδη η εναγόμενη με τους τρεις σκύλους της και ότι η ανωτέρω συγκατοίκηση πολλαπλασίασε τα καθήκοντα της ενάγουσας. Ότι τον Μάρτιο του έτους 2015 συμφωνήθηκε μεταξύ των διαδίκων να εργάζεται η ενάγουσα και τις Κυριακές, ήτοι να μην διαθέτει ημέρες ανάπαυσης και εκ του λόγου αυτού ο μισθός της να ανέλθει στο ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως. Ότι από τον Μάρτιο του 2015 η εναγόμενη σταμάτησε να καταβάλλει ακέραιο τον συμφωνηθέντα μισθό της ενάγουσας, περιοριζόμενη στην καταβολή ενός μέρους αυτού, διαφορετικού ύψους κάθε φορά. Ότι ο πατέρας της εναγόμενης απεβίωσε το Νοέμβριο του έτους 2016, οπότε και λύθηκε η ανωτέρω σύμβαση εργασίας. Ότι η εναγόμενη οφείλει στην ενάγουσα για δεδουλευμένους μισθούς για το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Νοέμβριο του 2016 το συνολικό ποσό των 7.200 ευρώ, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή, νομιμοτόκως για έκαστο επιμέρους οφειλόμενο ποσό από την 30η ημέρα του μηνός στον οποίο αντιστοιχεί και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και πιο συγκεκριμένα για έκαστο από τους 21 μήνες από τον Μάρτιο του 2015 έως και τον Νοέμβριο του 2016 το ποσό των 350 ευρώ, 450 ευρώ, 350 ευρώ, 300 ευρώ, 500 ευρώ, 150 ευρώ, 400 ευρώ, 400 ευρώ, 450 ευρώ, 300 ευρώ, 500 ευρώ, 350 ευρώ, 200 ευρώ, 150 ευρώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ, 350 ευρώ, 250 ευρώ, 300 ευρώ, 350 ευρώ και 400 ευρώ αντίστοιχα. Ότι περαιτέρω η εναγόμενη ουδέποτε κατέβαλε στην ενάγουσα επιδόματα εορτών και επομένως οφείλει για την ανωτέρω αιτία στην ενάγουσα (επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2013 έως και 2016 και επιδόματα εορτών Πάσχα ετών 2014 έως και 2016) το συνολικό ποσό των 3.515,58 ευρώ, υπολογιζόμενο κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή και πιο συγκεκριμένα i) α) το ποσό των 390,62 ευρώ για αναλογία επιδόματος Χριστουγέννων 2013 (που αντιστοιχεί στους πέντε μήνες εργασίας της ενάγουσας κατά το έτος 2013), νομιμοτόκως από την 21-12-2013, β) το ποσό των 624,99 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2014, νομιμοτόκως από την 21-12-2014, γ) το ποσό των 729,16 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2015, νομιμοτόκως από την 21-12-2015 και δ) το ποσό των 729,16 ευρώ για επίδομα Χριστουγέννων 2016, νομιμοτόκως από την 21-12-2016 και ii) α) το ποσό των 312,49 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2014, νομιμοτόκως από την 16-04-2014, β) το ποσό των 364,58 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2015, νομιμοτόκως από την 08-04-2015 και γ) το ποσό των 364,58 ευρώ για επίδομα Πάσχα 2016, νομιμοτόκως από την 27-04-2016. Ότι περαιτέρω η εναγόμενη κατά το έτος 2013 δεν χορήγησε με πρόθεση στην ενάγουσα τις ημέρες αδείας που δικαιούτο παρά τα επανειλημμένα αιτήματα της τελευταίας, επικαλούμενη ότι την χρειαζόταν για την φροντίδα του πατρός της και εξαναγκάζοντας την ενάγουσα να εργαστεί. Ότι κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η εναγόμενη οφείλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 480 ευρώ, ήτοι το ποσό των 240 ευρώ για αποδοχές αδείας έτους 2013, υπολογιζόμενο κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή, προσαυξημένο με προσαύξηση 100% επί των αποδοχών αδείας, ήτοι κατά το ποσό των 240 ευρώ, νομιμοτόκως από την 31-12-2013. Ότι περαιτέρω η εναγόμενη ουδέποτε κατέβαλε στην ενάγουσα επιδόματα αδείας και επομένως της οφείλει για την ανωτέρω αιτία το συνολικό ποσό των 1.240 ευρώ, υπολογιζόμενο κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ένδικη αγωγή και πιο συγκεκριμένα α) για αναλογία επιδόματος αδείας έτους 2013, το ποσό των 240 ευρώ, νομιμοτόκως από την 31-12-2013, β) για επίδομα αδείας έτους 2014, το ποσό των 300 ευρώ, νομιμοτόκως από την 01-39-2014 (ημερομηνία χορήγησης της άδειάς της), γ) για επίδομα αδείας έτους 2015, το ποσό των 350 ευρώ, νομιμοτόκως από την 01-09-2015 (ημερομηνία χορήγησης της άδειάς της) και δ) για επίδομα αδείας έτους 2016, το ποσό των 350 ευρώ, νομιμοτόκως από την 01-09-2015 (ημερομηνία χορήγησης της άδειάς της). Ότι άλλως επικουρικώς και σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω σύμβαση εργασίας ήθελε θεωρηθεί άκυρη για οποιοδήποτε λόγο, η εναγόμενη οφείλει στην ενάγουσα το ανωτέρω ποσό των 7.200 ευρώ, το ανωτέρω ποσό των 3.515,58 ευρώ, το ανωτέρω ποσό των 480 ευρώ και το ανωτέρω ποσό των 1.240 ευρώ, νομιμοτόκως ως άνω, με βάση τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του ΑΚ, καθόσον κατέστη αδικαιολογήτως πλουσιότερη κατά τα ανωτέρω ποσά εις βάρος της περιουσίας της ενάγουσας και με ζημία της τελευταίας, καθόσον η εναγόμενη απέφυγε ισόποσες δαπάνες που θα κατέβαλε σε άλλο μισθωτό με τα ίδια με την ενάγουσα προσόντα και ειδικότητα, βάσει έγκυρης σύμβασης εργασίας. Ότι περαιτέρω η ενάγουσα δικαιούται αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας της συνεπεία του θανάτου του πατρός της εναγόμενης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 675 παρ. 2 ΑΚ, η οποία πρέπει να προσδιοριστεί στο ποσό των 1.400 ευρώ, το οποίο ισούται με δύο μηνιαίους μισθούς της, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής – οικονομικής της κατάστασης, την οποία εκθέτει. Ότι η εναγόμενη αρνείται να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά στην ενάγουσα παρά τις επανειλημμένες προς τούτο οχλήσεις της τελευταίας.

 
 

Κατ’ ακολουθία του ιστορικού αυτού η ενάγουσα ζητεί από την εναγόμενη να της καταβάλει για τις ανωτέρω αιτίες α) για δεδουλευμένους μισθούς μηνών Μαρτίου 2015 έως και Νοεμβρίου 2016 το συνολικό ποσό των 7.200 ευρώ, β) για επιδόματα εορτών Χριστουγέννων ετών 2013 έως και 2016 και Πάσχα ετών 2014 έως και 2016 το συνολικό ποσό των 3.515,58 ευρώ, γ) για αποδοχές αδείας και προσαύξηση αποδοχών αδείας έτους 2013 το συνολικό ποσό των 480 ευρώ, δ) για επιδόματα αδείας ετών 2013 έως και 2016 το συνολικό ποσό των 1.240 ευρώ, νομιμοτόκως για όλα τα ανωτέρω ποσά ως άνω, άλλως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως και δ) για εύλογη αποζημίωση λόγω της λύσης της σύμβασης εργασίας της το ποσό των 1.400 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως. Τέλος η ενάγουσα ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινώς εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά της έξοδα.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων (7.200) ευρώ, νομιμοτόκως με τις διακρίσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την ανωτέρω καταψηφιστική διάταξη προσωρινός εκτελεστή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (5.935,58 ευρώ), νομιμοτόκως i) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 390,62 ευρώ από την 01-01-2014, ii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 624,99 ευρώ, από την 01-01-2015, iii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 729,16 ευρώ, από την 01-01-2016, iv) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 729,16 ευρώ, από την 01-01-2017, v) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 312,49 ευρώ, από την 01-05-2014, vi) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 364,58 ευρώ, από την 01-05-2015, vii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 364,58 ευρώ από την 01-05-2016, viii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 480 ευρώ από την 31-12-2013, ix) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 240 ευρώ από την 31-12-2013, x) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 300 ευρώ από την 01-09-2014, xi) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 350 ευρώ από την 01-09-2015, xii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 350 ευρώ από την 01-09-2016 και xiii) για το επιμέρους οφειλόμενο ποσό των 700 ευρώ, νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, και μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος της εναγόμενης μέρος τι ον δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων σαράντα (440) ευρώ.»