Οικογενειακοί ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

Οικογενειακοί ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι, 31/01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.Ύστερα από αιτήματα Ιατρών και Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τροποποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος των οικογενειακών ιατρών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έως την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και αποστολής του φακέλου με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά έως την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018.

β) Αυξάνονται οι προκηρυχθείσες θέσεις Οικογενειακών Ιατρών, λόγω τροποποίησης απόφασης  Διοικητή-Διαπιστωτική πράξη της 7ης ΥΠΕ (ΑΔΑ: ΨΓΗΗ469Η21-1ΥΒ).

γ) Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη θέσης και σε όμορους Δήμους, προκειμένου οι Πολίτες να έχουν πρόσβαση σε περισσότερους Ιατρούς της επιλογής τους.

δ) Παρέχεται η δυνατότητα σε Ιατρούς με «Πιστοποιητικό Ιδιότητας Γενικής Ιατρικής αρ. 9 ΠΔ 38/04» να υποβάλλουν αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων Οικογενειακών Ιατρών.

ε) Αίρεται ο ηλικιακός περιορισμός από την πρόσκληση ενδιαφέροντος οικογενειακών ιατρών.

ΕΟΠΥΥ
Μαρούσι 22/01/018
ΑΠ: ΔΑ2Α/Φ800/02

Διευκρινίσεις για την υποβολή αιτήσεων συμβεβλημένων Οικογενειακών ΙατρώνΣε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ οικογενειακούς ιατρούς, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τα κάτωθι:

Σημαντικές αλλαγές στην υγεία με Οικογενειακό Ιατρό και ΤΟΜΥ

– Οι ήδη συμβεβλημένοι ιατροί ειδικοτήτων Γενικής ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν αιτήσεις για την ένταξή τους στους οικογενειακούς ιατρούς. Διευκρινίσεις, καθώς και το χρονοδιάγραμμα λήξης των υφιστάμενων συμβάσεων των ανωτέρω ειδικοτήτων θα δοθούν σε επόμενες ανακοινώσεις.

– Σε ότι αφορά το κριτήριο κατάταξης αριθμ. 6 «Εμπειρία από παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα κατά τα προηγούμενα δύο (2) έτη», επισημαίνεται ότι, για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του Άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται ότι έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ ως ιατρός ειδικότητας «Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής από -χρονικό διάστημα-».

Ραντεβού ΕΟΠΥΥ – Δείτε το ωράριο και την διαθεσιμότητα των συμβεβλημένων γιατρών

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας, η επιβεβαίωση της δήλωσης εμπειρίας στον ΕΟΠΥΥ θα γίνει αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.

Για εμπειρία από παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό φορά απαιτείται βεβαίωση του φορέα.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ