Οικονομική ενίσχυση για ζωοτροφές σε κτηνοτρόφους νησιών

Αριθμ. 1175 – ΦΕΚ τεύχος Β 2831/27.04.2023
Καθορισμός του χρόνου έναρξης της ενίσχυσης του άρθρου 113 ν. 4926/2022, της διάρκειας, του πεδίου εφαρμογής, των αρμοδιοτήτων του οργάνου υλοποίησης, του είδους των ζωοτροφών, των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, του ανώτατου ορίου, των παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, των όρων και των δικαιολογητικών χορήγησης της ενίσχυσης, της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σε συνέχεια του άρθρου 113 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), παρέχεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση, εφάπαξ καταβληθησόμενη, για την αντιστάθμιση μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών και αφενός σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δημόσιας πολιτικής που έχουν τεθεί στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο ως αυτή έχει αποτυπωθεί στον ν. 4770/2021 (Α’ 15) και στον ν. 4832/2021 (Α’ 172), αφετέρου σε εναρμόνιση των στόχων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τις διεθνείς δυσμενείς εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και τη συνακόλουθη ενεργειακή κρίση, των οποίων οι δυσμενείς συνέπειες συνεχίζουν να είναι υπαρκτές και να επηρεάζουν τον υπό ενίσχυση κλάδο των κτηνοτρόφων κατά το έτος 2023.
2. Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός ειδικότερα του χρόνου έναρξης, της διάρκειας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη λειτουργία του ειδικού πληροφοριακού συστήματος της παρ. 2 του άρθρου 113 ν. 4926/2022, του πεδίου εφαρμογής, των αρμοδιοτήτων του οργάνου υλοποίησης, του είδους των ζωοτροφών, των κριτηρίων ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, του ανώτατου ορίου, των παραμέτρων και του τρόπου υπολογισμού της ενίσχυσης, των όρων και των δικαιολογητικών χορήγησης της ενίσχυσης, της διαδικασίας πληρωμής των δικαιούχων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι, διαδικασία, χρονική διάρκεια και περιεχόμενο της αίτησης για τη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

1. Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται σε φυσικά πρόσω-πα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφους, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμoύ Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, εφεξής «ΟΠΕΚΕΠΕ», όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι μέχρι την ίδια ως άνω αναφερόμενη ημερομηνία ως «επαγγελματίες αγρότες», στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

2. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν έδρα στις νησιωτικές περιοχές που αποτελούν πεδίο εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο της ως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1α-β του ν. 4832/2021, εξαιρουμένου του εδαφίου γ και με είδος ζωικού κεφαλαίου τα αιγοπρόβατα.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει ο δικαιούχος την οικονομική ενίσχυση είναι να υποβάλει αίτηση στην ειδική εφαρμογή της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) που δημιουργείται από την ανώνυμη εταιρία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.», εφεξής «ΕΔΥΤΕ», σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφεξής «ΑΑΔΕ» και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας. Οι υποβολές των αιτήσεων για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιούνται έως δύο (2) μήνες από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής με δυνατότητα παράτασης.

4. Ο αιτών, αφότου αυθεντικοποιηθεί με τους προσωπι-κούς κωδικούς του – διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020(Α’ 184) και αναγνωριστεί ως δικαιούχος, εισέρχεται στην εφαρμογή και αιτείται τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης.

5. Ο δικαιούχος καλείται να επιβεβαιώσει την αλή-θεια και ορθότητα των στοιχείων τα οποία αντλούνται αυτόματα με τη μορφή web services από την Α.Α.Δ.Ε., ήτοι το Α.Φ.Μ., το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τα στοιχεία του καταλόγου που έχει αποσταλεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήτοι τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό του τηλεφώνου, τον αριθμό του ζωικού του κεφαλαίου ως προς τα αιγοπρόβατα, την έδρα του και το λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ (IBAN). Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας. Επιπλέον καλείται να δηλώσει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους λήψης της οικονομικής ενίσχυσης, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 113 του ν. 4926/2022 και στην παρούσα, να παράσχει τη συναίνεσή του για τη μεταβίβαση όλων των ανωτέρω στοιχείων στην ΕΔΥΤΕ για την επεξεργασία της αίτησής του, τον υπολογισμό και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και να δηλώσει ότι κατά τα δύο προηγούμενα έτη και κατά το τρέχον έτος οι ενισχύσεις που έχει λάβει δεν υπερβαίνουν το όριο που θέτει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1408/2013.

6. Εφόσον υποβληθεί το αίτημα οριστικά η κατάσταση της αίτησης εμφαίνεται στην πλατφόρμα «Υποβληθείσα». Όσο η προθεσμία της παρ. 1 του παρόντος είναι σε ισχύ, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να τη διαγράψει και να την επανυποβάλει, αν κι εφόσον το επιθυμεί. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου η πλατφόρμα κλειδώνει και δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής της αίτησης και επανυποβολής

 
 

Άρθρο 3
Τρόπος υπολογισμού της οικονομικής ενίσχυσης

1. Το κατ’ αποκοπή ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο στην Κρήτη και στα λοιπά νησιά υπολογίζεται με βάση των αριθμό του ζωικού κεφαλαίου εκάστου δικαιούχου ως εξής:
ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ)   –   ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
1-100          300,00
101-200     550,00
201-300     700,00
301-500     850,00
>501           950,00

2. Το ως άνω ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

3. Το ποσό της ενίσχυσης και ο καταμερισμός ανά δικαιούχο υπολογίζεται από την ΕΔΥΤΕ, με βάση τα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά ίσχυαν την 31.12.2021 και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης και ενημέρωση δικαιούχων

1. Ο κατάλογος των δικαιούχων με το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο, ο οποίος δημιουργείται μετά την παρέλευση της τελικής προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης. Η ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί άπαξ.

2. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής άπαξ, μέσω της διαδικτυακής πύλης e-ΠΔΕ, από την ΣΑΝΑ 333 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται στο λογαριασμό συνεργασίας του δικαιούχου με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εφεξής ο «Λογαριασμός». Η μεταφορά του ποσού γίνεται μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των αρμόδιων οικονομικών υπηρεσιών μέσω της έκδοσης εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο των οριστικών και πλήρων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης.

3. Κατόπιν της διενέργειας των πληρωμών των ενισχύσεων η ΕΔΥΤΕ αποστέλλει αυτοματοποιημένο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου που έχει δηλωθεί στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό της ενίσχυσης του.

Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης

Για τους δικαιούχους διενεργείται έλεγχος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων, ως προς την τήρηση του Κανονισμού Deminimis 1408/2013 (L352/9/24.12.2013). Ο έλεγχος πραγματοποιείται με χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) του άρθρου 57Α του ν. 4914/2022 (Α’ 61). Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο δικαιούχος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα για το ποσό της υπέρβασης και την απόρριψη του αιτήματος χρηματοδότησης.

Άρθρο 6
Περιπτώσεις και διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ανακριβή στοι-χεία, από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, ή προκύψει μη τήρηση των όρων του Κανονισμού Deminimis 1408/2013 (L352/9/24.12.2013), η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής εκκινεί αυτοδικαίως διαδικασία ανάκτησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της ενίσχυσης.

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νη-σιωτικής Πολιτικής εγκρίνεται η έντοκη ανάκτηση του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τη χρονική στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός του τόκου που επιβαρύνει το ποσό επιστροφής γίνεται βάσει μηνιαίου ανατοκισμού και υπολογίζεται από τον μήνα καταβολής του ποσού μέχρι και τον μήνα λήξης της προθεσμίας, με το εκάστοτε νόμιμο επιτόκιο ανά μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η διαδικασία βεβαίωσης του χρέους συντελείται με τη σύνταξη και αποστολή χρηματικού καταλόγου στην αρμόδια ΔΟΥ του υπόχρεου, κατά το άρθρο 2 του ν. 4978/2022 (Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Α’190) και του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6), και επιβαρύνεται με τις προσαυξήσεις καταβολής που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4978/2022. Αμέσως μετά την επιστροφή του οφειλόμενου ποσού, ο Υπόχρεος ενημερώνει τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αποστέλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών πληρωμής.

Άρθρο 7
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ) καθώς και με τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στο άρθρο 1 της παρούσας σκοπό. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο τριών (3) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του «υπεύθυνου επεξεργασίας» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζει τους σκοπούς, τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης, τη νομική βάση της επεξεργασίας αυτής, την ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων αυτών.

3. Ως «εκτελούσα την επεξεργασία» στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ορίζεται η ΕΔΥΤΕ και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της «εκτελούσας την επεξεργασία», σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για λογαριασμό της ΓΓΑΙΠΝ – «υπεύθυνος επεξεργασίας» – και σύμφωνα με τις εντολές και τις κατευθύνσεις αυτής.

4. Μεταξύ της ΓΓΑΙΝΠ και της ΕΔΥΤΕ θα υπογραφεί και Συμφωνητικό επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Data Processing Agreement – DPA), όπου θα εξειδικεύονται οι όροι του άρθρου 28 παρ. 3 ΓΚΠΔ.

5. Η νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΓΓΑΙΝΠ, την ΑΑΔΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ και την ΕΔΥΤΕ και τα νομίμως εντεταλμένα όργανα αυτών, αποσκοπεί στην εφαρμογή και τήρηση των κανόνων, οι οποίοι διέπουν τη δράση, διενεργείται για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, την άσκηση δημόσιας εξουσίας και την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ΑΑΔΕ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενεργούν ως αυτοτελώς υπεύθυνοι επεξεργασίας για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 5 της παρούσας.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης