Οικονομική ενίσχυση κτηνοτρόφων για τα αιγοπρόβατα

Αριθμ. 270/170279 – ΦΕΚ τεύχος Β 3702/08.06.2023
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης του Μέτρου συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με την παρέμβαση Π1-32.3-Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Ζωική Παραγωγή, του εγκεκριμένου Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για την ΚΑΠ 2023-2027.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου ΜΚ1-32.3-1 «Συνδεδεμένη Ενίσχυση Πρόβειου και Αίγειου κρέατος ανά επιλέξιμο ζώο» βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕE) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος από το έτος 2023 έως και το έτος 2027 και θα εφαρμοστεί στο σύνολο της χώρας.

Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης

1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος της παρούσας απόφασης ανέρχεται σε 64.862.472,00 € ετησίως σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΣΣ ΚΑΠ 2023- 2027, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η χρηματοδότηση για τη χορήγηση της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης προέρχεται από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ετήσιου προϋπολογισμού ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 1040/28-03-2023 υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) Άμεσων Ενισχύσεων ΣΣ ΚΑΠ.» (Β’ 2179).

Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης στον τομέα του πρόβειου και αίγειου κρέατος είναι οι γεωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμότητας:

1. Είναι ενεργοί γεωργοί σύμφωνα με τον ορισμό που περιγράφεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας, για την ΚΑΠ 2023-2027 και την υπό στοιχεία ΥΑ 519/135068/2023 «Καθορισμός οριζόντιων θεμάτων για την εφαρμογή των παρεμβάσεων άμεσων ενισχύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 και το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελλάδας για την ΚΑΠ 20232027» (Β’ 3071).

2. Είναι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης στη χώρα.

3. Παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας (με προσκόμιση τιμολογίου αγοράς ή πώλησης του προϊόντος), είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, συμμετέχουν στο καθεστώς, εφόσον πληρούν την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (Κ.Η.Μ.Ο), οι οποίοι/-ες ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν στο καθεστώς εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.

4. Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ετήσιας απογραφής της εκμετάλλευσής τους για το έτος ενίσχυσης. Αυτό διαπιστώνεται από την καταχώρηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) της εν λόγω ετήσιας απογραφής.

5. Συμμετέχουν σε πρόγραμμα παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης (ΑKIS), μετά την 1/1/2025.

Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης

1. Η ενίσχυση καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης, ανά επιλέξιμο ζώο, σε ετήσια βάση.

2. Το ακριβές ύψος ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027, μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων. Για τον σκοπό αυτό, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) γνωστοποιεί εγκαίρως στη Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, το συνολικό αριθμό επιλέξιμων ζώων ανά έτος μετά την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο Ο.Π.Σ.Κ., προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, στο έντυπο της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης κάθε έτους, σε σχετικό πεδίο της αίτησης, στο οποίο συμπληρώνεται ο αριθμός των επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για τη βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων και των προθεσμιών υποβολής της. Η δήλωση συμμετοχής του κτηνοτρόφου συνεπάγεται ότι ο κτηνοτρόφος αποδέχεται τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και την κοινοποίηση των στοιχείων του. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 2022/1173 και της παρ. 1.2 του παρατήματος της υπ’ αρ. 1040/2023 (Β’ 2179) υπουργικής απόφασης, ο κτηνοτρόφος μπορεί να τροποποιήσει ή να αποσύρει εν όλω ή εν μέρει αιτήσεις ενίσχυσης πριν από την προθεσμία που θα οριστεί από εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Να διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους αριθμό προβατίνων ή/και αιγών, που έχουν δηλώσει στο σχετικό πεδίο της αίτησης, έως την ετήσια απογραφή του έτους ενίσχυσης της εν λόγω εκμετάλλευσης στο Ο.Π.Σ.Κ.

3. Να τηρούν τις διατάξεις περί αναγνώρισης και καταγραφής των ζώων σύμφωνα με το μέρος IV τίτλος I κεφάλαιο 2 τμήμα 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και τις διατάξεις των πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Ενωσιακές Επιτροπές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις μεταποιητικών μονάδων και ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

1. Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καθώς και κτηνοτρόφοι της παρ 6. του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2038/133890/2015 (Β’ 2711) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο (ΚΗΜΟ) οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, μεριμνούν για την έγκαιρη γνωστοποίηση/επικαιροποίηση των ταυτοποιητικών τους στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 9, του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2038/133890/2015 (Β’ 2711) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Η μεταποιητική μονάδα ή ο μεμονωμένος κτηνοτρό-φος θεωρούνται επιλέξιμοι για τη συμμετοχή τους στη συνδεδεμένη στήριξη της παρούσης, αν οι διαδικασίες της έγκρισης και η χορήγηση των κωδικών έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους υποβολής αίτησης για τη συνδεδεμένη στήριξη. Για τις μεταποιητικές μονάδες ή τους μεμονωμένους κτηνοτρόφους που εγκρίνονται από τον ΕΛΓΟ εντός του έτους υποβολής της αίτησης, η ποσότητα γάλακτος που λαμβάνεται υπόψη υπολογίζεται από τις μηνιαίες παραλαβές από την ημερομηνία της έγκρισης και χορήγησης των προαναφερθέντων κωδικών.

3. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται να αναρτά στην ιστοσελίδα του τις εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι. 4. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ υποχρεούται, για κάθε έτος ενίσχυσης, να γνωστοποιεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, το αργότερο έως 15/03 του επόμενου έτους, τα εν λόγω στοιχεία παραδόσεων γάλακτος του έτους ενίσχυσης με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες όπως ζητηθούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μέσω του συστήματος ΑΡΤΕΜΙΣ.

Άρθρο 7
Έλεγχοι

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των ελέγχων προσδιορίζονται στις οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους, οι οποίες εκδίδονται κατ’ έτος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Άρθρο 8
Προσδιορισμός αριθμού επιλέξιμων αιγοπροβάτων στα οποία χορηγείται η συνδεδεμένη στήριξη

1. Οι κτηνοτρόφοι κάτοχοι αιγοπροβατοτροφικών εκ-μεταλλεύσεων που πληρούν τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3 και τηρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, κρίνονται δικαιούχοι της συνδεδεμένης εισοδηματικής στήριξης.

2. Για τον υπολογισμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων λαμβάνεται υπόψη η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος- αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών η οποία πρέπει να είναι 100:1.

3. Ο συνολικός αριθμός των προσδιορισθεισών για πληρωμή προβατίνων ή/και αιγών της εκμετάλλευσης του δικαιούχου, προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τα επιλέξιμα δηλωθέντα αιγοπρόβατα στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης (κατοχή κατά την υποβολή της αίτησης και πρόθεση διατήρησης), την ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος – αριθμού επιλέξιμων προβατίνων ή/και αιγών και τα ευρεθέντα επιλέξιμα αιγοπρόβατα κατά τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους. Για τη διενέργεια πληρωμής, ο μικρότερος αριθμός καθορίζει τον αριθμό των επιλέξιμων αιγοπροβάτων.

Άρθρο 9
Ενστάσεις

Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:

1. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα επιτό-πιου ελέγχου, υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του πρακτικού ελέγχου από τον ελεγχόμενο.

2. Οι ενστάσεις που αφορούν σε αποτελέσματα λοιπών ελέγχων, υποβάλλονται στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία πρώτης πληρωμής του ελεγχόμενου.

Άρθρο 10
Κυρώσεις – Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Κτηνοτρόφος που αποδεικνύεται ότι παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

2. Εφόσον διαπιστωθεί απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων και προσδιορισθέντων αιγοπροβάτων, τις δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν και οφείλονται στον κτηνοτρόφο, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 56 και 85 του καν. (ΕΕ) 2116/2021 και στα άρθρα 8, 9, 10 και 11 του καν. (ΕΕ) 2022/1172.

3. Εφόσον ο κτηνοτρόφος δε συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την αιρεσιμότητα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (καν. (ΕΕ) 2021/2116). Επίσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία.

4. Σε περίπτωση ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του καν. (ΕΕ) 2021/2116, των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του καν. (ΕΕ) 2022/1172 και των άρθρων 30 και 31 του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) 2022/128. Όπου δεν δύναται να εφαρμοστούν οι ανωτέρω κανονισμοί της εν λόγω παραγράφου, η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2520/1997, όπως ισχύει.

5. Στις περιπτώσεις που οι διοικητικοί έλεγχοι διαπι-στώσουν υποβολή ψευδών στοιχείων από τις μεταποιητικές μονάδες επεξεργασίας γάλακτος εκ προθέσεως, οι εν λόγω μονάδες εξαιρούνται από το πρόγραμμα κατά το επόμενο έτος, δηλαδή οι γεωργοί που θα παραδώσουν γάλα στις εν λόγω μονάδες κατά το επόμενο έτος δεν θα δικαιούνται επιδότηση για το έτος αυτό.

Άρθρο 11
Ανωτέρα βία – Φυσικά περιστατικά

Σε περίπτωση που ο κτηνοτρόφος αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις, όπως αναφέρονται στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας, λόγω ανωτέρας βίας/εξαιρετικών περιστάσεων ή λόγω φυσικών περιστατικών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 3 του Καν. (ΕΕ) 2021/2116.

Άρθρο 12
Διαδικασίες παρακολούθησης δεικτών και επιπλέον δεδομένων

1. Κάθε χρόνο πρέπει να συλλέγονται και να στέλνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα παρακάτω δύο (2) είδη δεδομένων:
Οι κοινοί, για όλα τα κράτη μέλη, δείκτες Πλαισίου Παρακολούθησης και Αξιολόγησης, εκροών και αποτελεσμάτων, οι οποίοι:
α) Περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του Καν. 2115/2021,
β) συλλέγονται από τις αιτήσεις πληρωμών,
γ) αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 15 Φεβρουαρίου του έτους Ν,
δ) αποτυπώνονται στους πίνακες της ετήσιας έκθεσης επιδόσεων, και
ε) αφορούν πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1, καθώς και

2. Τα επιπλέον δεδομένα, τα οποία:
α) Περιγράφονται στο Παράρτημα IV του εφαρμοστικού Καν. 1475/2022,
β) συλλέγονται από την ΕΑΕ,
γ) αποστέλλονται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην Επιτροπή κάθε χρόνο έως τις 30 Απριλίου του έτους Ν,
δ) με τη μορφή πινάκων, και
ε) αφορούν παρεμβάσεις για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές κατά το γεωργικό οικονομικό έτος Ν-1.

3. Οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων και τα επι-πλέον δεδομένα, της παρέμβασης Π1-32.3 Στήριξη Συνδεδεμένου Εισοδήματος – Ζωική Παραγωγή (Τομέας: Πρόβειο και αίγειο κρέας), του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσης.

4. Οι διαδικασίες για την ετήσια παρακολούθηση της επίτευξης των επιδόσεων, των τιμών δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων καθώς και η αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων ή αποκλίσεων από τις αντίστοιχες προγραμματισμένες τιμές που έχουν περιγραφεί στο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027, περιγράφονται αναλυτικά στη Διαδικασία 3.2 του Παραρτήματος Ι, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Για τον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος
1. Δείκτες Εκροών και Αποτελεσμάτων (Παράρτημα Ι κανονισμού (ΕΕ) 2115/2021)
Πίνακας 1.1. Δείκτες Εκροών (O = OUTPUT)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Ο.11
Αριθμός ζώων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη
Ο αριθμός των ζώων (κεφαλών) που πληρώθηκαν στο Έτος Αναφοράς.
Πίνακας 1.2. Δείκτες Αποτελεσμάτων (Result – R)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
R.8
Στόχευση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε συγκεκριμένους τομείς: Ποσοστό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επωφελούνται από τη συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας ή της ποιότητας
Ο αριθμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων που πληρώθηκαν στο Έτος Αναφοράς.
2. Επιπλέον Δεδομένα (Παράρτημα IV κανονισμού (ΕΕ)1475/2022).
• Υποβολή αναλυτικών δεδομένων σχετικά με τις παρεμβάσεις:
M010: κωδικός οργανισμού πληρωμών
M020: μοναδικός κωδικός για την αίτηση ενίσχυσης ή την αίτηση πληρωμής για παρέμβαση
M030: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου
M040: κωδικός προϋπολογισμού
M050: συνολικό ποσό που καταβλήθηκε (ενωσιακά κονδύλια)
M060: συνολικές δημόσιες δαπάνες
M110: αριθμός κεφαλών ζώων για τα οποία καταβλήθηκε ενίσχυση
• Υποβολή δεδομένων σχετικά με τους δικαιούχους
B010: μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός δικαιούχου
B020: φύλο
B030: γεωργός νεαρής ηλικίας
B040: γεωγραφική θέση – δήμος
B050: περιοχή με φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
B060: ζώνη ευπρόσβλητη σε νιτρορύπανση
B070: χαρακτηριστικά της θέσης της εκμετάλλευσης σε σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού B080: περιοχή Natura 2000
B090: εκμεταλλεύσεις βιολογικής γεωργίας
B110: αριθμός εκταρίων μόνιμων λειμώνων που δηλώθηκαν
B141: ΚΓΠΚ 2 — αριθμός εκταρίων υγροτόπων και τυρφώνων — μόνιμοι λειμώνες
B171: ΚΓΠΚ 9 — αριθμός εκταρίων μόνιμων λειμώνων σε περιοχές Natura 2000
B172: ΚΓΠΚ 9 — αριθμός εκταρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι λειμώνες σε περιοχές Natura 2000 που προστατεύονται βάσει του ΚΓΠΚ 9 και δηλώνονται από τους γεωργούς
B180: αριθμός εκταρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι λειμώνες εκτός περιοχών Natura 2000 που προστατεύονται βάσει των ΚΓΠΚ και δηλώνονται από τους γεωργούς, κατά περίπτωση.
3. Αναλυτικές πληροφορίες και για τους δείκτες και τα επιπλέον δεδομένα, περιγράφονται στον Οδηγό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ 2023-27, με τίτλο «Δείκτες & Επιπλέον Δεδομένα ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΣΣ ΚΑΠ 2023-27».

Άρθρο 13
Ισχύς – Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από το έτος ενίσχυσης 2023 και για τα επόμενα έτη έως το έτος ενίσχυσης 2027

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης