Ο ΟΠΕΚΑ αρμόδιος για την χορήγηση του επιδόματος παιδιού

Ο ΟΠΕΚΑ αρμόδιος για την χορήγηση του επιδόματος παιδιού

Το επίδομα της παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α) χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται με την αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17.1.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β)Αριθμ. Δ11/οικ.19750/540 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1293/12.04.2018
Χορήγηση επιδόματος παιδιού από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (OΠΕΚΑ)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α ́) «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις»,
2. του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/2018 τ.Α ́),
3. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (ΦΕΚ Α ́ 210),
4. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/2017 τ.Α ́),
5. της αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17.1.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β ́), 
6. της υπ’ αριθμ. Υ28/8.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β ́ 2168), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ70/11.11.2015, Υ43/28.4.2017 και Υ89/30.11.2017 αποφάσεις του Πρωθυπουργού (Β ́ 2441, Β ́ 1510 και Β ́ 4195),

αποφασίζουμε:

Το επίδομα της παρ. 1.α του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (ΦΕΚ 30/2018 τ.Α) χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται με την αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17.1.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β)

Η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος παιδιού

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού πέραν αυτής που έχει προβλεφθεί στην αριθμ. οικ. Δ22/11/2705/58/17-1-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού» (ΦΕΚ 57/2018 τ.Β)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως