Ωράριο εισόδου στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ΟΑΕΔ

Αριθμ. 7376/178 – ΦΕΚ Β 1313 – 23.05.2014

Καθορισμός ωραρίου εισόδου κοινού στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζεται το ωράριο υποδοχής κοινού στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ. (Δευτέρα έως Παρασκευή).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαΐου 2014
O YΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

————

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις του N. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 τ.Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.5 και 6, της Π.Ν.Π. του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του N.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
4. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ Β΄ 769) απόφαση «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΥΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/5949/4-4-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1211) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Μεταβίβαση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου εργασίας των διοικητικών υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)»
6. Την εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης (Κ.Π.Α.) του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στα οποία αυξάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με τους πολίτες και απαιτείται επιπλέον χρόνος εκ μέρους των υπαλλήλων για την τακτοποίηση- αξιολόγηση και διευθέτηση των ηλεκτρονικών δεδομένων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ.,