Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία

Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης που εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση χρόνου υπηρεσίας
Αριθμ. Φ.421.4/4/216913 Σ.4045 – ΦΕΚ Τεύχος B 2477/24.06.2019
Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης. (Καταργήθηκε)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια εναλλακτικής υπηρεσίας

Οι αντιρρησίες συνείδησης, οι οποίοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, απολύονται οριστικά μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου υπηρεσίας:

α. Δώδεκα (12) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

β. Εννέα (9) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννέα (9) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

γ. Έξι (6) μηνών, όσοι θα ήταν υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης έξι (6) μηνών, αν υπηρετούσαν ενόπλως.

δ. Τριών (3) μηνών, όσοι θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, αν εκπλήρωναν ενόπλως τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, μετά τη συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας τριών (3) μηνών.

Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις

Οι διατάξεις του άρθρου 1 τυγχάνουν εφαρμογής και για τις κάτωθι κατηγορίες αντιρρησιών συνείδησης:

α. Όσους έχουν ήδη παρουσιαστεί σε φορέα και εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας.

β. Όσους απολύθηκαν προσωρινά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας και θα παρουσιαστούν εκ νέου στην υπηρεσία του φορέα που είχαν διατεθεί για συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου εναλλακτικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής η Φ.421.4/1/280115/Σ.20/11-1-2011 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Οριστική απόλυση αντιρρησιών συνείδησης» (Β ́111) καταργείται.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

Διοικητικές και ερμηνευτικές οδηγίες για την εφαρμογή της απόφασης αυτής εκδίδονται, εφόσον απαιτηθεί, από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.